Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven

Bron

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

Loopbaanonderbreking: een maatregel die de werknemers uit de publieke sector toelaat hun beroepsactiviteit volledig te onderbreken of hun arbeidsprestaties te verminderen, eventueel met toekenning van een uitkering.

Tijdskrediet: een vorm van loopbaanonderbreking die van toepassing is in de privésector.

Thematische verloven: verlof voor palliatieve zorgen, ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand.

Onderbrekingsuitkering: de uitgevoerde betaling tijdens de indieningsmaand (door de RVA ‘fysieke eenheden’ genoemd). Tijdens een indieningsmaand kunnen meer betalingen aan één persoon verricht worden. Een betaling kan immers betrekking hebben op een maand in het verleden. De maand waarop een betaling betrekking heeft, wordt refertemaand genoemd. De RVA-betaalstatistieken zijn gebaseerd op de indieningsmaand, niet op de refertemaand.

Gemiddelde per jaar: het gemiddelde per jaar wordt berekend door de som van het aantal fysieke eenheden per maand voor de periode in kwestie te delen door 12, ook als een bepaalde maatregel pas in de loop van het jaar in voege kwam.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

Het aantal betalingen van onderbrekingsuitkeringen komt niet helemaal overeen met het aantal onderbrekingen. In de eerste plaats is er sprake van een groot aantal onderbrekingen waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of in latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben.

Het gewest wordt bepaald op basis van de woonplaats van de gerechtigde. Dit betekent voor Vlaanderen dat a) personen kunnen wonen in Vlaanderen, maar kunnen werken voor een werkgever in Brussel of Wallonië (het recht op verlof wordt goedgekeurd door de werkgever) en b) federale ambtenaren die in Vlaanderen wonen ook vervat zitten in de cijfers volgens gewest.

Het dient opgemerkt dat de evolutie van loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven ook voor een stuk bepaald wordt door wijzigingen in de geldende reglementering. Zo zijn bijvoorbeeld als gevolg van de 6de staatshervorming de reglementering en de uitbetaling van de uitkeringen loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van de administraties, het onderwijs, van de lokale en provinciale besturen en van de Diensten van de Vlaamse overheid en van de openbare instellingen afhangend van de Vlaamse overheid vanaf 2 september 2016 geregionaliseerd. Voor de lopende dossiers blijft de RVA bevoegd. Voor de andere gewesten bleef de RVA in 2018 nog operationeel bevoegd. De betaalgegevens inzake loopbaanonderbreking voor het Vlaamse Gewest hebben dus betrekking op:
- lopende dossiers van geregionaliseerde stelsels die door de RVA nog uitgevoerd worden;
- of dossiers van federaal gebleven stelsels waarvan de gerechtigden in het Vlaamse Gewest wonen (voorbeeld: federale ambtenaren die in Vlaanderen wonen).

Nieuwe aanvragen voor loopbaanonderbreking in het Vlaamse Gewest vallen onder de Vlaamse regeling van het zogenaamde ‘zorgkrediet’ en zijn niet opgenomen in de hier gepresenteerde cijfers over loopbaanonderbreking.
Ook bij tijdskrediet, dat van toepassing is in de privésector en dat een federale bevoegdheid is gebleven, spelen strikter geworden toelatingsvoorwaarden een rol wat sinds 2015 heeft geleid tot een afname van nieuwe intredes.

 

Referenties

RVA:
- Interactieve statistieken
- Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven

 

Contact

Stel je vraag


Naar de statistiek