Personen met een werkloosheidsuitkering

 

Bron

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

Aantal door de RVA vergoede werknemers voor volledige of tijdelijke werkloosheid.

Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen: werknemers met recht op werkloosheidsuitkering na voltijdse arbeidsprestaties, na studies (pas recht op uitkering na beroepsinschakelingstijd), werkzoekende vrijwillig deeltijdse werknemers en werkzoekende werklozen met bedrijfstoeslag (SWT) (nieuwe term voor brugpensioen). Van deze personen wordt verwacht dat zij werkzoekend zijn en als dusdanig zijn ingeschreven bij de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling.

Niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen: uitkeringsgerechtigde volledig werklozen vrijgesteld van inschrijving als werkzoekende omwille van mantelzorg, sociale en familiale moeilijkheden, leeftijd en/of beroepsverleden (oudere werklozen), niet-werkzoekende vrijwillig deeltijdse werknemers en niet-werkzoekende werklozen met bedrijfstoeslag (SWT).

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT): is een bijzonder systeem van werkloosheid en de nieuwe term voor brugpensioen. Een oudere werknemer die in de private sector wordt ontslagen, heeft onder voorwaarden recht op werkloosheidsuitkeringen die niet zullen verminderen in de tijd. Daarnaast heeft hij recht op een bedrijfstoeslag die wordt betaald door de ex-werkgever of een fonds voor bestaanszekerheid.

Tijdelijke werkloosheid: werknemers van wie de arbeidsovereenkomst geheel of gedeeltelijk tijdelijk is geschorst. Dat kan zijn omwille van economische redenen, slechte weersomstandigheden, een tijdelijke en onvoorzienbare technische stoornis, overmacht (onder meer corona), staking/lock-out, collectieve sluiting omwille van jaarlijkse vakantie of inhaalrust, crisisschorsing bedienden of overmacht door terreurdreiging.

Werkloosheidsuitkering: de uitgevoerde betaling tijdens de indieningsmaand (door de RVA ‘fysieke eenheden’ genoemd). Tijdens een indieningsmaand kunnen meer betalingen aan één persoon verricht worden. Een betaling kan immers betrekking hebben op een maand in het verleden. De maand waarop een betaling betrekking heeft, wordt refertemaand genoemd. De RVA-betaalstatistieken zijn gebaseerd op de indieningsmaand, niet op de refertemaand.

Gemiddelde per jaar: het gemiddelde per jaar wordt berekend door de som van het aantal fysieke eenheden per maand voor de periode in kwestie te delen door 12.

RVA-werkloosheidsgraad: het aantal vergoede werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekende UVW) gedeeld door het aantal tegen werkloosheid verzekerden op 30 juni.

Het gewest wordt bepaald op basis van de woonplaats van de gerechtigde.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over dit onderwerp. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

De werkloosheidscijfers van de RVA verschillen van het aantal niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij de VDAB. De werkloosheidscijfers van de RVA betreffen enkel de vergoede werklozen. Een deel van de personen die zich inschrijven als werkzoekende bij de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (ADG, ACTIRIS, FOREM, VDAB) zijn in deze cijfers niet opgenomen omdat zij geen werkloosheidsuitkering krijgen. Zo worden jonge schoolverlaters in de beroepsinschakelingstijd niet meegeteld in de RVA-cijfers omdat zij geen werkloosheidsuitkering krijgen, maar wel in de VDAB-cijfers omdat zij ingeschreven zijn als werkzoekende. Dit is een gevolg van het verschil in opdrachten die de RVA en de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling zoals de VDAB hebben. De RVA werkt met personen die een werkloosheidsvergoeding aanvragen. De VDAB werkt met personen die zich als werkzoekende inschrijven, met het oog op het vinden van een nieuwe baan. Deze opdrachten zijn verschillend en geven dus ook aanleiding tot een andere statistische benadering.

 

Referenties

Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA):

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek