Schooltoeslag

 

Bron 

Agentschap Opgroeien, bewerking Statistiek Vlaanderen 

 

Definities 

Schooltoeslag: een schooltoeslag wordt toegekend aan leerlingen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs (ook studenten uit de opleiding HBO5-verpleegkunde). De schooltoeslag maakt deel uit van het groeipakket en wordt automatisch toegekend aan de rechthebbenden.  

HBO5-verpleegkunde: op 1 september 2009 werd de 4de graad verpleegkunde afgesplitst van het secundair onderwijs en ondergebracht in het hoger beroepsonderwijs (HBO5). Het HBO5 staat voor hoger beroepsonderwijs en situeert zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, tussen het secundair onderwijs (niveau 4) en de bacheloropleidingen (niveau 6), vandaar de afkorting HBO5. HBO5 behoort tot het hoger onderwijs.  

 

Opmerkingen bij de kwaliteit 

De schooltoeslag wordt toegekend per schooljaar. Voor het schooljaar 2020-2021 kunnen nog geen volledige cijfers gegeven worden. De cijfers zijn voorlopige cijfers en geven de situatie mee zoals gekend in april 2021. Een eerste volledig beeld over de toegekende schooltoeslagen van het schooljaar 2020-2021 zal immers pas eind 2021 gegeven kunnen worden, wanneer de controle op de zogenaamde pedagogische voorwaarde inzake inschrijving, aanwezigheden op school en type onderwijs volledig is afgerond. Deze controle kan immers ook nog aanleiding geven tot bijbetalingen of terugvorderingen. 

Het schooljaar 2019-2020 was het eerste schooljaar waarin de schooltoeslag werd uitbetaald als deel van het Groeipakket. Daarvoor gebeurde dat als schooltoelage door het beleidsdomein onderwijs. De inkanteling in het Groeipakket ging gepaard met 3 belangrijke wijzigingen: 

  • De toekenning van de schooltoeslag gebeurt nu automatisch aan iedereen die er recht op heeft. In de voorgaande schooljaren werd de schooltoelage niet automatisch toegekend: ouders moesten daarvoor eerst een aanvraag indienen.  

  • Er wordt gewerkt met een nieuw inkomensbegrip waardoor de inkomensgrenzen gewijzigd en verruimd werden. 

  • De toeslagbedragen werden verhoogd.  

 

Referenties 

 Agentschap Opgroeien: Groeipakket 

 

 

Contact