Oppervlakte natuur met overschrijding kritische last (vermesting en verzuring)

 

Bron

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 

 

Definities

Kritische last (KL): een maat voor de draagkracht van de natuur voor atmosferische depositie. Dat is de maximaal toelaatbare depositie per eenheid van oppervlakte voor een bepaald ecosysteem zonder dat er – volgens de huidige kennis – schadelijke effecten optreden. Schadelijke effecten zijn onder meer bodemverzuring, wortelschade en verlies aan biodiversiteit.

Oppervlakte natuur met kritische last: de oppervlakte natuur in Vlaanderen waar de kritische last verzuring/vermesting overschreden wordt. De oppervlakte in overschrijding (wanneer de depositiewaarde hoger is dan de kritische lastwaarde voor een specifiek ecosysteem) wordt procentueel uitgedrukt ten opzichte van de totale oppervlakte en er wordt een onderscheid gemaakt naar bos, heide en soortenrijk grasland.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Deze statistiek is momenteel de beste keuze gezien er jaarlijks een berekening kan worden uitgevoerd met de nieuwe beschikbare depositiegegevens. Nieuwe modellen voor KL-berekening zijn continu in ontwikkeling in Europees verband en kunnen waar nodig verbeterd worden. Dit geldt ook voor de inputgegevens.

KL-waarden mogen niet beschouwd worden als ‘absolute drempelwaarden’, maar wel als ‘richtwaarden’. De berekende oppervlaktes waar KL-overschrijding optreedt, zijn dus gebieden met ‘mogelijke negatieve effecten’ voor de betreffende ecosystemen.

Internationale vergelijkbaarheid is mogelijk. Er bestaan in de literatuur 2 soorten KL-waarden: de hier gebruikte KL-waarde op basis van de statistische massabalans en de empirische KL-waarden.

 

Referenties

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Impact van verzuring en vermesting op ecosystemen

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek