Aantal alleenwonende 65-plussers in Vlaanderen stijgt met 20% tussen 2017 en 2027

Alleenstaande vrouw in de keukenBegin 2017 woonden er in het Vlaamse Gewest 869.000 mensen alleen. Dat komt overeen met 17% van de bevolking van 20 jaar en ouder. We verwachten een verdere stijging van het aantal alleenwonenden, zij het enkel van oudere alleenwonenden, en aan een meer gematigd tempo dan in de voorbije 10 jaar. In 2027 verwachten we in totaal 943.000 alleenwonenden. Gemeenten verschillen onderling sterk in de toename van hun alleenwonenden.

Meer alleenwonenden in de toekomst

Begin 2017 woonden in het Vlaamse Gewest ruim 869.000 mensen alleen (figuur 1, linker grafiek). Dat zijn er 114.000 meer dan 10 jaar geleden. Het aandeel alleenwonenden in de 20+jarige bevolking steeg tussen 2007 en 2017 van 15,9% tot 17,0% (figuur 1, rechter grafiek).

We verwachten dat het aantal alleenwonenden zal blijven groeien, zij het aan een gematigder tempo dan in het recente verleden: een aangroei van 74.000 alleenwonende personen tussen 2017 en 2027. In 2027 zal 17,6% van alle inwoners van 20 jaar en ouder alleen wonen.


Figuur 1. Aantal (links) en aandeel (rechts) alleenwonenden, Vlaams Gewest, waarnemingen 2000-2017 en vooruitzichten 2018-2035

Aantal alleenwonende 65-plussers in Vlaanderen Aantal alleenwonende 65-plussers in Vlaanderen
  2007 2017 2027 2007-2017 2017-2027
Aantal alleenwonenden 755.000 869.000 943.000 + 114.000 + 74.000
Aandeel alleenwonenden in de
20+jarige bevolking
15,9% 17% 17,6%    

Bron: 2000-2017: waarnemingen, Statbel; 2018-2035: vooruitzichten, Statistiek Vlaanderen


De toename van het aantal alleenwonenden in het begin van deze eeuw was niet alleen toe te schrijven aan de groei en de vergrijzing van de bevolking maar ook en vooral aan een veranderd gedrag inzake het alleen wonen. Vanuit verschillende motieven wensten mensen - meer dan vroeger - alleen te wonen.  Daarnaast ging het vaak om een gedwongen keuze, als gevolg van een echtscheiding of samenwoonontbinding.  In de meest recente jaren was de gedragswijziging minder uitgesproken. Ook in de toekomst voorzien we geen grote gedragsverandering inzake het alleen wonen (figuur 2, rechter grafiek).

Meer oudere alleenwonenden

De groei van het totale aantal alleenwonenden wordt bepaald door de sterke toename van het aantal oudere alleenwonenden (figuur 2, linker grafiek). We verwachten 73.000 alleenwonende 65-plussers meer in 2027 dan in 2017.


Figuur 2. Inwoners en alleenwonenden naar geslacht en leeftijd, Vlaams Gewest, waarnemingen 2007, 2017 en vooruitzichten 2027

 

Grafiek demografie alleenwonende 65 plussers

 

 

Aantal alleenwonenden (X 1.000)

 

Alle

20-34j

35-54j

55-64j

65-79j

80+j

Alle

2017

867

139

224

150

203

151

 

 

2027

941

137

215

161

247

180

groei

+74

-2

-9

+11

+45

+29

Mannen

2017

412

86

147

73

69

37

 

 

2027

440

85

141

78

87

48

groei

+28

-0,6

-6

+5

+18

+11

Vrouwen

2017

455

53

77

77

133

114

 

 

2027

500

52

74

83

160

131

groei

+45

-1

-3

+6

+27

+17


Bron: 2017: waarnemingen, Statbel; 2027: vooruitzichten, Statistiek Vlaanderen


De toename van het aantal alleenwonende ouderen komt volledig op rekening van de sterke stijging van het aantal ouderen in de nabije toekomst. We gaan er vanuit dat ten gevolge van de verder stijgende levensverwachting van mannen en vrouwen, ouderen in de toekomst langer als paar door het leven zullen gaan en dus minder vaak alleen zullen wonen (figuur 2, rechter grafiek). 

In 2027 zullen er 2.000 20-34 jarige alleenwonenden minder zijn ten gevolge van een lichte krimp van de bevolking van die leeftijd. Hun gedragspatroon inzake het alleen wonen verandert nauwelijks. Verder verwachten we 9.000 35-54 jarige alleenwonenden minder, eveneens te wijten aan een krimp van die leeftijdsgroep. We voorzien geen gedragswijziging die deze daling in de hand werkt. Integendeel zelfs, we nemen aan dat de kans op (echt)scheiding verder zal toenemen waardoor 35-54 jarigen in de toekomst nog iets vaker alleen zullen wonen.

Gemeentelijke verschillen

We illustreren de gemeentelijke variatie aan de hand van de alleenwonende 80-plussers, een voor het zorgbeleid belangrijke bevolkingsgroep. In het Vlaamse Gewest zal het aantal alleen-wonende 80-plussers met 19% toenemen in de komende 10 jaar. De omvang van die toename varieert sterk tussen de gemeenten (kaart 1). De sterkste relatieve toename wordt verwacht in de Antwerpse Noorderkempen en in Limburg. In 11 steden en gemeenten zal er sprake zijn van een lichte daling, waaronder Antwerpen (-1%, -104 personen) en Leuven (-1%, -19 personen). In 77 van de 308 Vlaamse gemeenten verwachten we dat er in 2027 maximaal 50 alleenwonende 80-plussers meer zullen zijn dan in 2017. In Koksijde, Beveren, Oostende, Sint-Niklaas, Knokke-Heist, Roeselare en Hasselt voorzien we toename van meer dan 300 personen. Een uitschieter is Brugge met 527 alleenwonende 80-plussers extra in 2027. Voor de hele kuststreek verwachten we een grote toename van het aantal alleenwonende 80-plussers.


Kaart 1. Groei van het aantal alleenwonende 80-plussers, per gemeente, vooruitzichten 2017-2027. Relatieve verandering (kleur) en absolute verandering (bol)

Kaart demografie

Download "Aantal alleenwonende 65-plussers in Vlaanderen stijgt met 20% tussen 2017 en 2027" (Pdf - 368 kB)