Bedrijfsafval

  • Bedrijven produceren 15,7 miljoen ton afval

    In 2016 produceerden de Vlaamse bedrijven 15,7 miljoen ton primair bedrijfsafval. Dat is bijna 5 keer meer dan de ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk afval. De grootste stromen waren bouw- en sloopafval (21%), slib van waterzuivering (15%), verontreinigde grond (11%) en afval van plantaardige of dierlijke oorsprong (11%). De eerste 3 stromen zijn atypisch in de zin dat ze deels het gevolg zijn van milieubeleid. Om een materiaal- en energie-efficiënter gebouwenpark te bekomen zijn er immers verbouwingen nodig, en het milieubeleid stimuleert ook een verhoogde aansluitingsgraad op rioleringen en een doorgedreven bodemsanering. Daarbij ontstaan onvermijdelijk veel afvalstoffen. Een deel van dit afval gaat evenwel naar materiaalrecuperatie. Zo wordt het steenachtig bouw- en sloopafval, eventueel na sortering of een andere vorm van voorbehandeling, bijna volledig gerecycleerd.
    De hoeveelheid primair bedrijfsafval exclusief bouw- en sloopafval, slib van waterzuivering en verontreinigde grond vertoonde een dalende trend tussen 2004 en 2009 (-16%) maar bleef sindsdien vrij stabiel. In 2016 ging het om 8,2 miljoen ton. De grootste fracties hierin waren afval van plantaardige of dierlijke oorsprong (21%), niet-selectief ingezameld bedrijfsafval of bedrijfsrestafval (13%) en papier- en kartonafval, exclusief verpakkingsmateriaal (10%).

  • Driekwart primair bedrijfsafval en secundaire grondstoffen krijgt tweede leven

    In 2016 produceerden de bedrijven, exclusief de afvalverwerkende sector, 15,7 miljoen ton afval en 4,3 miljoen ton secundaire grondstoffen. 36% hiervan ging rechtstreeks naar een of andere vorm van materiaalrecuperatie: hergebruik, gebruik als secundaire grondstof, recyclage of compostering. 4% ging rechtstreeks naar verbranding, 2% werd rechtstreeks afgevoerd naar stortplaatsen. De overige 58% werd gesorteerd of op een andere manier voorbehandeld vooraleer het verder werd verwerkt.
    Na eventueel één bijkomende stap van sortering of een andere vorm van voorbehandeling ging ruw geschat 77% van de primaire bedrijfsafvalstoffen en secundaire grondstoffen naar materiaalrecuperatie. Dat is ongeveer evenveel als in 2012 en 2014. De sterke stijging in 2012 heeft deels te maken met secundaire grondstoffen die voordien niet of minder gemeld werden en materialen die beter in kaart gebracht zijn, zoals compost.

Bronnen

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM): Bedrijfsafvalstoffen

Definities

Primair bedrijfsafval: het afval geproduceerd door de bedrijven, exclusief het afval van de afvalverwerkende sector. Het gaat dus om afvalstoffen die ontstaan bij de oorspronkelijke producent en niet bij de latere verwerking van het afval.
Secundaire grondstoffen: grondstoffen die niet rechtstreeks uit de natuur worden onttrokken, bijvoorbeeld bijproducten van productieprocessen of gerecycleerde materialen. 

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

december 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies