Bevolking in subjectieve armoede

 • 12% van bevolking geeft aan moeilijk rond te komen met beschikbaar inkomen

  In 2019 leefde 12% van de bevolking in het Vlaamse Gewest in subjectieve armoede. Dat komt overeen met ongeveer 820.000 personen. Het gaat om personen die leven in een huishouden dat zelf aangeeft moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen met het beschikbare inkomen.

  De EU-SILC-enquête waarop deze cijfers gebaseerd zijn, werd recent ingrijpend vernieuwd. Daardoor is voorzichtigheid geboden bij het maken van vergelijkingen met de resultaten van voorgaande jaren. Wel kan gesteld worden dat het aandeel in subjectieve armoede in de meest recente jaren iets lager ligt dan in de periode 2009-2012.

 • Subjectieve armoede hoogst bij eenoudergezinnen, werklozen en personen geboren buiten EU

  De subjectieve armoede lag in 2018 iets hoger bij vrouwen dan bij mannen en iets hoger bij kinderen en jongeren tot 18 jaar dan bij de oudere leeftijdsgroepen. Cijfers van 2019 naar achtergrondkenmerken zijn voor het Vlaamse Gewest nog niet beschikbaar.

  Het hoogste aandeel dat aangeeft moeilijk rond te komen was in 2018 te vinden bij personen in eenoudergezinnen (37%). Ook werklozen (35%), personen geboren buiten de EU (28%), personen met een functiebeperking (24%), niet-actieven zonder gepensioneerden (20%), laaggeschoolden (20%) en personen in eenpersoonshuishoudens (20%) kennen een hogere subjectieve armoede dan gemiddeld.

 • Subjectieve armoede in Vlaanderen lager dan in andere gewesten en EU-gemiddelde

  Er zijn in Vlaanderen relatief gezien minder personen in een huishouden dat aangeeft (zeer) moeilijk rond te komen dan in de andere Belgische gewesten. In het Waalse Gewest ging het in 2019 om 26% van de bevolking, in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest om 36%.

  Het aandeel personen in subjectieve armoede lag in 2019 in de EU27-landen op 20% van de bevolking. In Duitsland, Finland, Zweden en Denemarken lag dat percentage lager dan 10%. In Griekenland (71%) lag het aandeel het hoogst, gevolgd door Bulgarije (50%).

Bronnen

Statbel: EU-SILC-survey
Eurostat: Database

Definities

Functiebeperking: een persoon heeft een functiebeperking als hij of zij zelf aangeeft af en toe of voortdurend hinder te ondervinden in zijn dagelijkse bezigheden door een langdurige ziekte, aandoening of handicap.
Inkomenskwintiel: wanneer de bevolking volgens huishoudinkomen van laag naar hoog wordt gerangschikt, kan zij worden opgedeeld in 5 gelijke groepen of kwintielen. Het laagste kwintiel omvat dan de 20% laagste inkomens, het hoogste kwintiel de 20% hoogste inkomens.

Publicatiedatum

20 oktober 2020

Volgende update

oktober 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies