Digitale overheid

 • 6 op 10 inwoners contacteren overheid via internet

  In 2020 gaf 63% van de Vlamingen tussen 16 en 74 jaar aan dat zij tijdens het voorbije jaar via internet contact legden met de overheid. Doorheen de tijd nam dat aandeel toe. In 2008 had iets meer dan een kwart het internet gebruikt om contact te nemen met de overheid, in 2009 ging het om 43%. 

 • Informatie opvragen belangrijkste reden voor contact via internet

  In contact met de overheid gebruikt men het internet vooral om informatie op te vragen. In 2020 was dat geval bij bijna 5 op de 10 inwoners (47%). Daarnaast gebruikte 44% het internet om formulieren naar de overheid te sturen en 36% om documenten te downloaden.

  Er is sprake van een sterke toename over de tijd voor alle 3 de redenen van contact. Wat het verkrijgen van informatie betreft, is er vanaf 2016 wel sprake van een stabilisering. In 2020 werd er iets minder gebruik gemaakt van het internet om documenten te downloaden dan in 2019. 

 • Hoogopgeleiden en 25- tot 54-jarigen gebruiken internet meer bij contacten met overheid

  Er zijn uitgesproken verschillen in het gebruik van het internet bij contacten met de overheid naargelang het opleidingsniveau. Zo lag het aandeel in 2020 bij hooggeschoolden op 82%, bij laaggeschoolden was dat 35%. Daarnaast maken 25- tot 54-jarigen het vaakst gebruik van het internet in hun contact met de overheid. In 2020 ging het om 73% van de 25- tot 54-jarigen tegenover 51% van de 55-plussers.

  Mannen maken vaker gebruik van het internet in hun contact met de overheid dan vrouwen (respectievelijk 67% en 59%). Personen die in België zijn geboren (63%) maken er iets meer gebruik van dan personen geboren buiten België (60%).

  Mannen maken iets vaker gebruik van het internet in hun contact met de overheid (62%) dan vrouwen (58%). Personen die in België zijn geboren (61%) maken er meer gebruik van dan personen geboren buiten België ( 49%).

 • Digitale contacten met overheid in Vlaams Gewest boven EU-gemiddelde

  In 2020 lag het aandeel dat het internet gebruikt in contact met de overheid in het Vlaamse Gewest (63%) op nagenoeg hetzelfde niveau als in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (61%). Het gebruik van het internet in het contact met de overheid lag iets lager in het Waalse Gewest (57%).

  In de Europese Unie (EU) is het Vlaamse Gewest geen koploper. Deze rol is weggelegd voor Denemarken, Finland, Zweden, Nederland en Estland, waar in 2020 meer dan 80% van de bevolking gebruik maakte van het internet in contacten met de overheid. Wel doet het Vlaamse Gewest het beter dan het EU27-gemiddelde (56%). Roemenië en Bulgarije kennen de laagste aandelen.

Publicatiedatum

1 april 2021

Volgende update

april 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies