Digitale vaardigheden bij burgers

 • Twee derde van bevolking beschikt over digitale basisvaardigheden

  Bijna twee derde van de Vlamingen tussen 16 en 74 jaar bezat in 2017 digitale basisvaardigheden. Dat wordt beoordeeld door na te gaan in hoeverre iemand online informatie kan verwerken, online kan communiceren, digitaal problemen kan oplossen en met software kan omgaan. Bij ongeveer de helft van deze groep blijven de digitale vaardigheden beperkt tot de basis, bij de andere helft zijn de vaardigheden meer gevorderd.

  Daartegenover staat dat ruim een derde van de Vlamingen van 16 tot 74 jaar de nodige digitale basisvaardigheden mist (35%). Het gaat om som van de personen die in de voorbije 3 maanden geen internet gebruikten (11%) en de personen die wel internet gebruiken maar met lage of geen digitale vaardigheden (25%).

  Het aandeel van de personen met digitale basisvaardigheden is beperkt toegenomen van 2015 tot 2017. Dat geldt zowel voor het aandeel burgers met basisvaardigheden als voor deze met meer gevorderde vaardigheden.

 • Informatie- en communicatievaardigheden goed ingeburgerd, probleemoplossing en softwaregebruik iets minder

  De Vlamingen scoren goed op de domeinen ‘informatie’ en ‘communicatie’. Bijna 9 op de 10 Vlamingen bezaten in 2017 digitale basisvaardigheden op vlak het online verwerken van informatie en het online communiceren.

  Bij het digitaal oplossen van problemen bezitten iets meer dan 8 op de 10 personen basisvaardigheden. Het gaat daarbij onder meer om het installeren van software of het wijzigen van configuratieparameters en om toepassingen zoals internetbankieren, e-learning en e-commerce.

  Op vlak van het omgaan met software beschikt ongeveer twee derde van de Vlamingen over basisvaardigheden. Het gaat om het gebruik van een tekstverwerker, een rekenblad of om software om foto’s, videoclips of geluidsfragmenten te bewerken. Voor de meer gevorderde vaardigheden gaat het om het gebruik van elektronische presentaties of documenten met tekst, afbeeldingen, tabellen of grafieken, het schrijven van een computerprogramma of het gebruik van geavanceerde functies in een rekenblad.

 • 6 op 10 ouderen, laaggeschoolden en mensen met laag inkomen missen digitale basisvaardigheden

  Digitale vaardigheden nemen sterk af met de leeftijd en sterk toe met de scholingsgraad en het inkomen. Bij de 55- tot 74-jarigen heeft 59% van de mensen geen digitale basisvaardigheden (geen internetgebruik in de voorbije 3 maanden of geen of lage digitale vaardigheden), bij de laaggeschoolden is dat 61% en bij de mensen met een inkomen onder de 1.200 euro 63%.

  Ook naar geboorteland is er een verschil in digitale vaardigheden: 54% van de mensen geboren in een niet-EU-land mist digitale basisvaardigheden tegenover 34% bij de personen geboren in België.

  Het verschil tussen mannen en vrouwen is kleiner, maar mannen blijven digitaal wat vaardiger dan vrouwen.

 • Aandeel Vlamingen met digitale basisvaardigheden hoger dan EU-gemiddelde

   

  In het Vlaamse Gewest (65%) en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (61%) bezit een groter aandeel van de bevolking digitale basisvaardigheden (basis + gevorderd) dan in het Waalse Gewest (53%).

  Het aandeel Vlamingen met digitale basisvaardigheden ligt hoger dan het EU-gemiddelde (57%). In onze buurlanden, uitgezonderd Frankrijk, en in de Scandinavische landen ligt het aandeel burgers met digitale basisvaardigheden hoger. In de Europese topper Luxemburg beschikt 85% van de burgers over digitale basisvaardigheden.

Publicatiedatum

4 april 2019

Volgende update

april 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies