Energieverbruik

 • Energieverbruik daalt sinds 2005

  Het bruto binnenlands energieverbruik (dat is het primair verbruik zonder de internationale lucht- en scheepvaart) bedroeg in 2017 1.570 petajoule (PJ). Ten opzichte van 2016 is het bruto binnenlands energieverbruik beperkt gedaald. In de periode 2005 (het referentiejaar van het Europese Klimaat- en Energiepakket) tot 2017 gaat het om een daling met 5,6%.

  Het finaal energieverbruik (of alle energie die geleverd werd aan de eindgebruikers) bleef in 2017 constant ten opzichte van 2016. Het daalde met 2,3% ten opzichte van 2005.

   

 • Huishoudens verbruiken 17% minder dan in 2005

  Het energieverbruik in de transformatiesector (voornamelijk elektriciteitscentrales en raffinaderijen) is met 1,4% gedaald ten opzichte van 2016 en met 16,5% ten opzichte van 2005. Het verbruik in de elektriciteitssector lag 4% lager in 2017 ten opzichte van 2016 en is te herleiden tot een lager gebruik van nucleaire warmte (dit door de revisies aan alle vier de centrales van Doel).

  In de industrie is het niet-energetisch verbruik (als grondstof, solvent of smeermiddel) in 2017 gestegen met 3,2% ten opzichte van 2016. De stijging zit voornamelijk bij het niet-energetisch verbruik van aardgas. Het energetisch verbruik van de industrie is licht gestegen met 0,5%. De sector chemie blijft de grootste industriële sector qua energieverbruik, de tweede grootste energieverbruiker is de ijzer- en staalsector.

  In de residentiële sector (waar het buitenklimaat een belangrijke rol speelt) was er een daling van het energieverbruik met 3,9% ten opzichte van 2016. De minder strenge winterperiode in 2017 was hiervoor (deels) verantwoordelijk: de verwarmingsbehoefte, uitgedrukt in aantal graaddagen, lag in 2017 9% lager dan in 2016. Tegenover 2005 is het energieverbruik met 17% afgenomen.
  In de landbouw- en tertiaire sector bleef het energieverbruik ongeveer gelijk.

  Het energieverbruik van de transportsector daalde met 1,4% ten opzichte van 2016, hoofdzakelijk het gevolg van minder dieselverbruik voor wegtransport in 2017. Ten opzichte van 2005 is er evenwel een stijging met 5,5%.

   

Bronnen

Vlaams Energieagentschap (VEA): Energiebalans Vlaanderen

Definities

Primair energieverbruik: hoeveelheid energie die een geografische entiteit nodig heeft om gedurende de bestudeerde periode aan de vraag naar energie te kunnen voldoen. Het primaire energieverbruik is gelijk aan de som van de primaire energieproductie en de netto-invoer van energie.

Bruto binnenlands energieverbruik: primair energieverbruik, verminderd met de internationale scheepvaart- en luchtvaartbunkers.

Finaal energieverbruik: bruto binnenlands energieverbruik, verminderd met de energie verbruikt in de transformatiesector (elektriciteitscentrales, raffinaderijen en cokesoven). Dus de uiteindelijk geleverde hoeveelheid energie aan de eindverbruikers van energie (industrie, residentieel, tertiair, landbouw en transport).

Petajoule (PJ): 1015 joule. Joule is de eenheid van energie.

 

 

Publicatiedatum

9 mei 2019

Volgende update

december 2019

Meer cijfers

Contact