Gebruikersinspraak in coronatijden

Op 3 april 2020 plande Statistiek Vlaanderen de eerste Dag van de Vlaamse openbare statistieken (VOS-dag). In de namiddag stonden open themagroepen gepland met gebruikers en producenten op het programma om de lijst van Vlaamse openbare statistieken (VOS-lijst) voor het Vlaams statistisch programma (VSP) van 2021 te bepalen. De themagroepen bestaan uit vertegenwoordigers van overheidsentiteiten, onderzoekers, sociaaleconomische organisaties en middenveldorganisaties, provincies, steden en gemeenten. Omwille van de richtlijnen met betrekking tot het coronavirus werd de VOS-dag echter geannuleerd. Via een digitale aanpak willen we de gebruikersinspraak voor het Vlaamse statistische programma 2021 (VSP21) toch laten doorgaan.

 

Voortraject

Ter voorbereiding van de geplande open themagroepen werd eind februari 2020 een voortraject opgestart bij de huidige themagroepleden en beleidsverantwoordelijken om antwoorden te krijgen op 3 vragen:

  1. Hoe kan de kwaliteit van de bestaande Vlaamse openbare statistieken verbeterd worden?
  2. Welke statistieken van de huidige lijst van Vlaamse openbare statistieken worden best gewijzigd of geschrapt?
  3. Welke andere statistieken zijn relevant voor het beleid en/of het maatschappelijke debat en zouden daarom best toegevoegd worden aan de lijst van Vlaamse openbare statistieken? Zijn voor deze statistieken de nodige data al beschikbaar of gaat het om nieuw te ontwikkelen statistieken?

De themagroepleden/beleidsverantwoordelijken kregen bij het beantwoorden van deze vragen een infodossier voor hun thema ter beschikking. Het infodossier bevat de huidige lijst van Vlaamse openbare statistieken, de eerder geschrapte statistieken, de statistieken waarvoor ‘nog studiewerk nodig’ is, de lopende samenwerkingsaanvragen binnen het Interfederaal Instituut voor Statistiek (IIS), de wettelijke statistieken, de inhoud van de helpdeskvragen binnengekomen bij Statistiek Vlaanderen, de informatie over de onlinetrafiek voor de bestaande Vlaamse openbare statistieken op de website van Statistiek Vlaanderen en de VN-statistieken uit het IIS ter opvolging van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Eind maart zijn alle ontvangen antwoorden gebundeld en is beslist om het overleg tussen gebruikers en producenten, dat gepland was op de Dag van de Vlaamse openbare statistieken, op een digitale manier te organiseren. Via een digitale tool wordt vanaf begin april een bevraging georganiseerd bij de themagroepleden en bij de personen die zich inschreven voor de open themagroepen op de VOS-dag.

 

Digitale bevraging

In de bevraging zijn per thema de ontvangen antwoorden van het voortraject verwerkt. De digitale bevraging bestaat voor elke themagroep uit 2 rondes.

In een eerste ronde wordt informatie verzameld om volgende vragen te beantwoorden:

  1. Zijn er opmerkingen op de huidige lijst van Vlaamse openbare statistieken op vlak van relevantie, bron, berekeningsmethode, wijze van ontsluiting, ...?
  2. Welke nieuwe statistieken worden best toegevoegd aan de lijst met Vlaamse openbare statistieken?

In een tweede ronde zullen dezelfde respondenten prioriteiten kunnen aangeven bij de bekomen statistieken.

 

Natraject

In mei 2020 worden alle reacties op de digitale bevraging door de Vlaamse Statistische Autoriteit in overleg met de betrokken statistiekproducenten van de Vlaamse overheid samengebracht en gebundeld in een advies over de lijst met de Vlaamse openbare statistieken. In dit advies wordt een voorstel opgenomen op vlak van de haalbaarheid en de timing van de productie van de voorgestelde nieuwe statistieken. Dit advies zal via mail worden afgetoetst bij de themagroepleden.

Daarna volgt de gebruikelijke inspraakcyclus van de producenten (CVOS) en de gebruikers (RVOS) voor het Vlaams Statistisch Programma 2021. De Raad voor Vlaamse openbare statistieken (RVOS) bespreekt de voorliggende lijst met de aangegeven prioriteiten en formuleert een advies aan het Coördinatiecomité voor Vlaamse openbare statistieken (CVOS). In het najaar maakt het CVOS op basis van het advies van RVOS en de beschikbare middelen binnen de entiteiten een voorstel op van de lijst van Vlaamse openbare statistieken. Bij elke afwijking van het advies van de RVOS wordt een motivatie voorzien. In december 2020 wordt de lijst met Vlaamse openbare statistieken als onderdeel van het VSP21 ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

 

Meer weten?

Voor meer informatie contacteer Ann Carton of Marie-Anne Moreas.