Internationale migratie

 • Al jarenlang meer internationale immigranten dan emigranten

  Voor het Vlaamse Gewest waren er in de loop van 2018 iets meer dan 74.000 immigraties vanuit het buitenland en bijna 50.000 emigraties naar het buitenland. Daaruit volgt een positief internationaal migratiesaldo van afgerond 24.900 eenheden, wat bijdraagt aan de groei van de 'wettelijke bevolking' (naar Belgisch recht) van het gewest.

  Al vele jaren vertoont de internationale migratie van en naar het Vlaamse Gewest een positief saldo. Sinds 2014 is er opnieuw stijging van dit saldo, vooral wegens de toegenomen internationale immigratie.

  In 2018 is de aangroei van de internationale immigratie beperkter dan het jaar voordien en is de internationale emigratie licht gedaald.

 • Ambtshalve schrappingen goed voor bijna 4 op 10 internationale emigraties

  De internationale inwijking (of immigratie) kan opgedeeld worden in drie groepen: 

  De internationale immigraties in strikte zin maken samengenomen het leeuwendeel uit van de internationale inwijking naar het Vlaamse Gewest (81%) in 2018. De herinschrijvingen (11%) en de  overschrijvingen (8%) vullen dat in min of meer gelijke delen aan.

  Ook de internationale uitwijking (of emigratie) omvat drie componenten: 

  • Emigratie naar het buitenland (buiten België) in strikte zin
  • Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
  • Overschrijving van een regulier bevolkingsregister naar een wachtregister.

  De emigraties in strikte zin staan voor iets meer dan 6 op de 10 uitschrijvingen binnen het geheel van de internationale uitwijking (63%). De ambtshalve schrappingen maken daarvan bijna 4 op de 10 uit (37%), terwijl de overschrijvingen naar een wachtregister beperkt zijn (minder dan 0,5%).

 • Helft internationale immigranten zijn burgers van ander EU-land

  De internationale migranten kunnen volgens nationaliteit opgedeeld worden in Belgen, EU-burgers (zonder Belgen) en niet-EU-burgers. De EU-burgers (zonder Belgen) maken de helft uit van de groep die vanuit het buitenland immigreert naar het Vlaamse Gewest. Dan volgt de groep niet-EU-burgers en vervolgens de Belgen.

  In de internationale emigratie zijn de Belgen prominenter aanwezig, niet-EU-burgers veel minder.

 • Nederlanders, Roemenen en Polen voorop onder buitenlandse immigranten

  Belgen staan vooraan in de internationale immigratie van 2018 naar het Vlaamse Gewest volgens nationaliteit, gevolgd door Nederlanders, Roemenen en Polen. In de top 10 zitten ook 3 niet-Europese nationaliteiten, namelijk staatsburgers van Afghanistan, Marokko en India.

  Mannen zijn in die top 10 duidelijk in de meerderheid (>55%) bij de immigrerende Belgen, Roemenen, Polen, Bulgaren, Afghanen en Indiërs. Enkel bij de Marokkanen is er een lichte meerderheid van vrouwen (51%).

 • Overwegend positieve saldo’s voor internationale migratie in Vlaamse gemeenten

  In de meeste Vlaamse gemeenten is het (gemiddelde jaarlijkse) saldo voor de internationale migratie in de periode 2016-2018 positief. Voor slechts 15 gemeenten is het saldo negatief. De helft daarvan zijn gemeenten uit de Vlaamse rand rond Brussel (de faciliteitengemeenten Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Wezembeek-Oppem, naast Hoeilaart, Overijse en Tervuren) en Huldenberg.

  De top 5 van gemeenten met een hoog positieve saldo in verhouding tot de bevolking (per 1.000 inwoners) zijn Langemark-Poelkapelle, Arendonk, Kapellen, Sint-Truiden en Turnhout.

 • Hoge internationale migratie-intensiteit in Leuven

  Van de Vlaamse centrumsteden heeft Leuven niet enkel een hoog positief saldo voor de internationale migratie, maar vooral ook een hoge migratie-intensiteit.  Het gaat om de som van de totale immigraties en emigraties, uitgedrukt per 1.000 inwoners. In Leuven is er sprake van een migratie-intensiteit van gemiddeld 91 eenheden per 1.000 inwoners per jaar in de periode 2016-2018.

  Ook voor Antwerpen en Gent is de migratie-intensiteit bovenmatig (rond 40 eenheden per 1.000 inwoners), net zoals voor Turnhout (waarde 34). Voor de overige centrumsteden worden lagere waarden genoteerd (rond 20). 

  Buiten de Vlaamse centrumsteden vinden we hoge migratie-intensiteiten voor grensgemeenten met Nederland (Baarle-Hertog, Hoogstraten en Ravels vooraan in de rangschikking) en voor gemeenten van de Vlaamse rand rond Brussel (Kraainem, Tervuren en Wezembeek-Oppem).

  In alle Vlaamse centrumsteden is het saldo voor de internationale migratie voor 2016-2018 positief. De relatieve bijdrage van die component aan de bevolkingsgroei is het sterkst in Turnhout, Roeselare en Leuven.

 • Internationale immigratie van niet-EU-burgers rond Europees gemiddelde

  De immigratie van niet-EU-burgers in verhouding tot de bevolking ligt in 2017 zowel voor het Vlaamse Gewest (4,4 per 1.000 inwoners) als voor België (4,3 per 1.000 inwoners) licht boven het EU-gemiddelde (4 per 1.000 inwoners). Binnen België is er de hoge score voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (13,8 per 1.000 inwoners), bij uitstek een knooppunt van de internationale migratie.

  Binnen de EU zijn er in dit opzicht hoge scores voor Malta, Luxemburg en Zweden. De scores van de nieuw aangesloten lidstaten (EU13) liggen veelal onder het EU-gemiddelde.

  Kenmerkend voor het Vlaamse Gewest en voor België is dat van de vreemdelingen die vanuit het buitenland immigreerden in 2017 de meerderheid (55%) het staatsburgerschap heeft van een andere EU-lidstaat, derhalve een minderheid afkomstig is van buiten de EU (45%). Voor de EU28 als geheel ligt die verhouding omgekeerd (40% van een andere EU-lidstaat versus 60% van buiten de EU).

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Loop van de bevolking
Statbel: Bevolking
Eurostat: Database 

Definities

Ambtshalve schrapping: personen die feitelijk niet meer verblijven in de gemeente waar ze zijn ingeschreven en tegelijk niet in een andere gemeente zijn ingeschreven, kunnen worden geschrapt uit het bevolkingsregister (volgens de daartoe voorziene wettelijke procedure).

Herinschrijving: persoon die opnieuw wordt ingeschreven in een wettelijk bevolkingsregister. Dit wordt pas als zodanig geregistreerd als de voorafgaande ambtshalve schrapping in een vorig kalenderjaar werd uitgevoerd. 

Centrumsteden: in het kader van haar stedenbeleid duidde de Vlaamse overheid 13 'centrumsteden' aan. Het gaat om Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.

Internationaal migratiesaldo: de balans van de internationale immigraties en internationale emigraties (van en naar het buitenland - buiten België).

Wachtregister: asielzoekers worden eerst ingeschreven in een wachtregister. Bij een erkenning als vluchteling, na toekenning van een statuut subsidiaire bescherming of na verwerving van een verblijfsvergunning om een andere reden, worden zij overgeschreven naar een regulier bevolkingsregister.

Gemiddelde bevolking: rekenkundig gemiddelde van de bevolking zoals opgemeten aan het begin en het einde van het kalenderjaar.

Wettelijke bevolking (naar Belgisch recht): omvat niet de personen ingeschreven in het wachtregister (voor asielzoekers).

Gewoonlijk verblijvende bevolking ('usually resident population' volgens de Europese Verordening (EG) nr. 862/2007): omvat wel personen ingeschreven in het wachtregister, voor zover die al geruime tijd in het land verblijven (minstens 12 maanden, of de intentie daartoe).

Publicatiedatum

9 juli 2019

Volgende update

juli 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies