Marktaandelen

 

Bron 

Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), Eurostat

  

Definities

Het marktaandeel van land(engroep) i in afzetmarkt j, Aij , wordt gedefinieerd als Aij = Xi / Mj 

waarbij Xi staat voor de export van landengroep i en Mj voor de import van afzetmarkt j. 

Het gaat dus om het aandeel van de export van land(engroep) i in de totale import van afzetmarkt j. 

De uitvoer van het Vlaamse Gewest wordt berekend door de Eurostat-cijfers van de Belgische uitvoer te vermenigvuldigen met een factor, die gelijk is aan het aandeel van de Vlaamse in de Belgische uitvoer volgens het INR, dat de authentieke bron is. Alle uitvoercijfers worden berekend volgens het zogenaamde communautaire concept dat door Eurostat uniform in de EU wordt toegepast. Om te komen tot de marktaandelen wordt de zo verkregen Vlaamse uitvoer gedeeld door de totale invoer van de handelspartners. Op die manier worden de Vlaamse marktaandelen zoveel mogelijk geharmoniseerd met die van de buurlanden, die eveneens op Eurostat zijn gebaseerd en dus berekend volgens het communautair concept. Voor de invoer van onze handelspartners wordt een beroep gedaan op UNCTAD, omdat hiervoor Eurostat-cijfers ontbreken. 

Het communautair concept heeft als voordeel dat het Europawijd wordt toegepast en dus internationaal vergelijkbare handelscijfers oplevert. Ook in Vlaanderen zijn deze cijfers algemeen gangbaar. Nadeel is wel dat de doorvoer in het communautair concept aan het doorvoerland wordt toegerekend, wat de uitvoer van doorvoerlanden enigszins opblaast. De Vlaamse havens maken van onze regio een doorvoerland, zodat de Vlaamse uitvoercijfers volgens het communautair concept in zekere mate “geflatteerd” zijn. Dit nadeel geldt evenzeer voor Nederland en in mindere mate voor Duitsland. Bij gebrek aan andere internationaal vergelijkbare cijfers voor andere concepten zoals het nationale (waar doorvoer geëlimineerd is), houden we ons aan de cijfers volgens het communautair concept. 

De cijfers hebben steeds betrekking op de goederenhandel. De cijfers zijn in nominale prijzen, wat betekent dat gewerkt wordt met de prijzen zoals ze op een bepaald moment zijn en de inflatie er niet in verdisconteerd is.  

  

Opmerkingen bij de kwaliteit

De Belgische gegevens worden regionaal verdeeld aan de hand van verschillend bronnenmateriaal afkomstig van UNCTAD en Eurostat. Het gaat voor de Belgische regio’s dus om een raming. 

  

Referenties

Instituut voor de Nationale Rekeningen: Buitenlandse handel 

UNCTAD: UNCTAD - Stat 

Eurostat: Internationale handel 

  

Contact

Stel je vraag 

Naar de statistiek