Personen met een handicap met persoonsvolgend budget

 

Bron

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 

  

Definities 

Persoon met een handicap: een persoon die door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend is als een persoon met een handicap. Daarbij hanteert hanteert het VAPH altijd de volgende definitie: Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, en persoonlijke en externe factoren. Die definitie laat toe om de situatie van iedere persoon die een aanvraag voor ondersteuning indient, apart te bekijken. Beantwoordt iemands situatie aan de definitie, dan kan de betrokkene door het VAPH erkend worden als persoon met een handicap en een goedkeuring voor ondersteuning krijgen. 

Persoonsvolgend budget (PVB): een budget op maat waarmee zorg en ondersteuning kan ingekocht worden binnen het eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Voor de statistiek wordt steeds de situatie genomen op 31 december. 

  

Opmerkingen bij de kwaliteit 

De data zijn gebaseerd op het administratief toekenningsproces. Dat proces wordt ondersteund door een applicatie met achterliggende databank. Beide zijn in het beheer van het VAPH. 

In de applicatie zijn diverse validaties ingebouwd.  

De statistiek is beschikbaar vanaf 2017. Dit komt door de recente invoering (in 2016) van de persoonsvolgende financiering (PVF) en het persoonsvolgend budget (PVB).

 

Referenties

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH): Jaarverslag

 

Contact 

Stel je vraag 

  

Naar de statistiek