Personeel Vlaamse overheid

 

Bron

Agentschap Overheidspersoneel, Afdeling HR-technologie en Data, databank Vlimpers

 

Definities

Personeelsaantal: het aantal personeelsleden tewerkgesteld bij een entiteit van de diensten van de Vlaamse overheid. Het gaat telkens om het personeelsaantal op 31 december.

Personeelsbeschikbaarheid: de verhouding van het aantal dagen dat een personeelslid geacht wordt om te werken op basis van zijn arbeidsregime ten opzichte van het aantal dagen van een voltijds personeelslid. De personeelsbeschikbaarheid geeft met andere woorden weer hoeveel personeelsleden van een entiteit in een bepaalde periode beschikbaar waren. De personeelsbeschikbaarheid wordt uitgedrukt in bruto voltijds equivalenten (VTE) en wordt steeds over een periode berekend en niet op één dag (zoals bijvoorbeeld bij het personeelsaantal het geval is).

Van alle personeelsleden wordt het totaal aantal te werken dagen bepaald en vervolgens de onbeschikbaarheden (zoals bv. loopbaanonderbreking) afgetrokken. Afwezigheden worden meegeteld. Onder afwezigheden worden o.a. feestdagen, de betaalde verlofstelsels (bijvoorbeeld vakantieverlof) begrepen, of afwezigheden ten gevolge van ziekte, arbeidsongeval of zwangerschap. Ze tellen ook mee wanneer deze afwezigheden betaald worden door het ziekenfonds (bij contractuelen). Hierdoor kunnen personeelsleden die bijvoorbeeld deeltijds of in continufuncties werken of enkele losse dagen onbetaald verlof nemen, correcter meegeteld worden. Zo worden personeelsleden die 80% deeltijds werken, meegeteld als 0,8 in plaats van 1 personeelslid. Een personeelslid dat daarentegen voltijds tewerkgesteld is maar feitelijk een vol jaar afwezig is, door bijvoorbeeld ziekte, wordt toch als 1 bruto VTE meegeteld.

Diensten van Vlaamse overheid (DVO): alle entiteiten van de Vlaamse overheid waarvoor het Vlaams Personeelsstatuut van kracht is. Het gaat om de departementen, de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid (met uitzondering van de leden van de Inspectie van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV)), de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid, de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen (met uitzondering van De Lijn), de strategische adviesraden (met uitzondering van de SERV, de SAR WGG en de MORA) en de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs. De VRT en De Watergroep vallen niet onder het toepassingsgebied DVO.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Vlimpers is het online HRM-systeem binnen de Vlaamse overheid dat wordt gebruikt voor het beheer van personeelsgegevens, functiegegevens en afwezigheden. Een aantal entiteiten van de Vlaamse overheid werken (nog) niet met Vlimpers. De gegevens van deze entiteiten worden jaarlijks opgevraagd. Dit leidt mogelijk tot een langere doorlooptijd van het rapporteringsproces.

 

Referenties

Agentschap voor Overheidspersoneel: Vlaamse bedrijfsinformatie

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek