Algemene broedvogelindex 

 

Bron

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

 

Definitie
 

Algemene broedvogelindex: deze index  beschrijft de trend van een selectie van algemene vogelsoorten sinds de start van het Algemene Broedvogels Vlaanderen (ABV)-meetnet in 2007, waarbij het referentiejaar 2007 op 100% werd gezet. Er zijn 3 categorieën: vogels van het landbouwgebied, vogels van het bosgebied en vogels die in diverse leefgebieden broeden, de generalisten. Elke indicator is gebaseerd op het geometrische gemiddelde van de indices van zijn afzonderlijke soorten.

Soortenlijst broedvogels van het landbouwgebied: Boerenzwaluw, Geelgors, Gele kwikstaart, Grasmus, Graspieper, Grutto, Kievit, Kneu, Patrijs, Ringmus, Roodborsttapuit, Scholekster, Spotvogel, Torenvalk, Veldleeuwerik, Witte kwikstaart, Wulp, Zwarte roodstaart.

Soortenlijst broedvogels van het bosgebied: Bonte vliegenvanger, Boomklever, Boomkruiper, Boompieper, Buizerd, Fitis, Gaai, Gekraagde roodstaart, Goudhaan, Groene specht, Groenling, Grote bonte specht, Grote lijster, Holenduif, Koekoek, Kuifmees, Matkop, Nachtegaal, Sperwer, Tjiftjaf, Tuinfluiter, Wielewaal, Zwarte mees, Zwarte specht, Zwartkop.

Soortenlijst broedvogels in diverse leefgebieden: Ekster, Fazant, Groenling, Grote bonte specht, Heggenmus, Houtduif, Huismus, Kauw, Koolmees, Merel, Pimpelmees, Roodborst, Spreeuw, Staartmees, Turkse tortel, Vink, Winterkoning, Zanglijster, Zwarte kraai.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De vastgestelde trends zijn gebaseerd op gestandaardiseerde broedvogeltellingen uitgevoerd door vrijwilligers in vooraf vastgelegde 1x1 km-hokken (UTM-raster). Elk steekproefhok wordt geteld in een 3-jaarlijkse cyclus en de gegevens worden online verzameld via www.meetnetten.be. De beoordeling van de trend gebeurt op basis van een statistische trendanalyse.

 

Referenties

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO):

 

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek