Leerling-leerkracht-ratio

 • Leerling-leerkracht-ratio laagst in secundair onderwijs, hoogst in hoger onderwijs

  De leerling-leerkracht-ratio lag in het schooljaar 2016-2017 in het kleuteronderwijs op 14, in het lager onderwijs op 13 en in het secundair onderwijs op 9. In het hoger onderwijs gaat het om een ratio van 19. De leerling-leerkracht-ratio geeft het aantal voltijdse equivalenten van leerlingen weer per voltijds equivalent bezoldigd onderwijzend personeelslid. Deze ratio geeft geen beeld van de klasgrootte, maar is eerder een investeringsindicator: hoe lager de ratio, hoe meer investeringen in personeel werden gedaan.

  De wijzigingen van de leerling-leerkracht-ratio blijven tussen de schooljaren 2012-2013 en 2016-2017 beperkt.

 • Vlaamse leerling-leerkracht-ratio in vergelijking met buurlanden laag in lager en secundair, hoog in hoger onderwijs

  Voor het kleuteronderwijs bekleedt Vlaanderen met een leerling-leerkracht-ratio van 14 een plaats in de middenmoot tussen de buurlanden. Duitsland is hier het buurland met de laagste leerling-leerkracht-ratio (9), het Verenigd Koninkrijk het buurland met de hoogste ratio (25).

  Wat het lager onderwijs betreft, positioneert Vlaanderen (13) zich net onder het EU23-gemiddelde (14). Samen met België heeft Vlaanderen de laagste ratio onder de buurlanden, Frankrijk (20) de hoogste.

  Vlaanderen heeft in het secundair onderwijs de laagste ratio (9) in vergelijking met de buurlanden. Het EU23-gemiddelde bedraagt hier 12. Nederland is het buurland met de hoogste waarde (17).

  In het hoger onderwijs ten slotte heeft Vlaanderen met een ratio van 19 een waarde die hoger ligt dan de buurlanden, België niet meegerekend. Van de buurlanden scoort Duitsland met een ratio van 12 het laagst.

Bronnen

OESO: Education at a Glance

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Definities

EU23: EU-lidstaten die lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Publicatiedatum

11 september 2019

Volgende update

september 2020

Meer cijfers

Contact