Demografie

Demografisch onderzoek richt zich op de volgende domeinen:

Demografische conjunctuuranalyses beschrijven en bestuderen de klassieke componenten van de bevolkings- en huishoudensontwikkeling, nl. vruchtbaarheid, mortaliteit, migratie, huwelijken, echtscheidingen, gezins-/huishoudensvorming en -ontbinding.

Recente publicaties:

Het Vlaamse en Belgische echtscheidingscijfer (SVR-Verkenning 2016/4)

Alleenstaande ouders in de schijnwerper (SVR-st@ts 2016/10)

Aantal alleenwonenden in Vlaanderen sinds 1990 toegenomen met 50% (SVR-st@ts 2016/1)

Binnenlandse uitwijking uit Brussel wordt kleurrijker (SVR-st@ts 2015/13)

De groei van de wereldbevolking. Is het einde in zicht? Misschien, maar zeker niet zonder eerst nog een forse aangroei (SVR-Webartikel 2011/18)

 

Sociale demografie bestudeert de ontwikkeling van demografische gedragingen en opvattingen hierover in de samenleving. Tevens worden de gevolgen van demografische ontwikkelingen op andere maatschappelijke domeinen, zowel op individueel, groeps- en maatschappelijk vlak, beschreven, verklaard en voorspeld.

Recente publicaties:

Demografische uitdagingen voor het cohesiebeleid in Vlaanderen (SVR-verkenning 2016/5)

De gezinsdimensie van psychische gezondheid (SVR-verkenning 2016/3)

Alleenstaande ouders op de arbeidsmarkt in Vlaanderen en de EU (SVR-verkenning 2016/1)

Vergrijzing en verzilvering in de Vlaamse steden en gemeenten (SVR-st@ts 2016/5)

Ongehuwd ouderschap en echtscheiding algemeen aanvaard? (SVR-st@ts 2015/17)

 

Demografische vooruitzichten van de bevolking en de huishoudens worden driejaarlijks gemaakt voor de Vlaamse steden en gemeenten. Voor de bevolking worden resultaten per leeftijd en geslacht ter beschikking gesteld. Tevens wordt voor elke gemeente de voorspelde loop van de bevolking aangereikt. Voor de huishoudens gaat het om het totaal aantal huishoudens, het aantal huishoudens naar huishoudensgrootte en het aantal alleenwonenden naar leeftijd en geslacht.

De meest recente Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten.