Onlineaankopen bij burgers voor privégebruik

 • 7 op 10 Vlamingen kopen online

  Het aandeel van de bevolking van 16 tot 74 jaar dat in het voorbije jaar goederen of diensten voor privégebruik aankocht of bestelde via een website of via een app, lag in 2019 op 71%. Dat aandeel steeg sterk in de afgelopen jaren. In 2005 kocht of bestelde 16% van de Vlamingen online.

 • Aandeel Vlamingen dat frequent online koopt stijgt

  De toename in het aandeel van de burgers met onlineaankopen doet zich sinds 2009 voor bij de aankopen tijdens de voorbije 3 maanden (voorafgaand aan de enquête).

  In 2019 kocht 60% van de Vlamingen in de voorbije 3 maanden online. Dat is een duidelijke toename tegenover 2015 (46%). Het aandeel van de burgers dat eerder sporadisch online koopt, bleef vrij stabiel sinds 2009.

 • Online kopen neemt toe met onderwijsniveau en inkomen

  Het aandeel burgers dat in het voorbije jaar een onlineaankoop deed, varieert naar leeftijd, opleiding, gezinsinkomen en geboorteland.

  55- tot 74-jarigen kopen minder vaak online dan de jongere leeftijdsgroepen. Online kopen neemt toe met het onderwijsniveau en met het inkomen. Bij de personen geboren in België ligt het aandeel onlinekopers hoger dan bij de personen geboren in het buitenland.

 • Onlineaankopen gebeuren vooral bij Belgische verkopers en bij verkopers uit andere EU-landen

  In 2019 deed 57% van de Vlamingen van 16 tot 74 jaar een onlineaankoop bij een Belgische verkoper. 47% deed een aankoop bij een verkoper uit een ander Europees land en 12% bij een verkoper uit een niet-Europees land.

  Voor elk van deze 3 groepen van verkopers steeg het aandeel burgers met onlineaankopen sinds 2008. Bij de verkopers uit een niet-EU-land ligt die stijging het laagst. Sinds 2016 blijft dat laatste aandeel nagenoeg stabiel.

 • Online kopen sterker ingeburgerd in het Vlaamse Gewest dan in de EU28

  Volgens de enquête van 2019 kocht of bestelde een groter aandeel Vlamingen (71%) dan Brusselaars (60%) en Walen (60%) tijdens het voorbije jaar online goederen of diensten voor privégebruik.

  Het Vlaamse aandeel ligt hoger dan het EU28-gemiddelde van 63%. In de top 3 van de EU28-landen kocht of bestelde 82% tot 87% van de burgers het voorbije jaar online.

Bronnen

Publicatiedatum

30 april 2020

Volgende update

april 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies