Onlineaankopen bij burgers voor privégebruik

 • Bijna 8 op 10 Vlamingen kopen online

  Het aandeel van de bevolking van 16 tot 74 jaar dat in het voorbije jaar goederen of diensten voor privégebruik aankocht of bestelde via een website of via een app, lag in 2020 op 77%. Dat aandeel steeg sterk in de afgelopen jaren. In 2005 kocht of bestelde 16% van de Vlamingen online. Ook in de voorbije twee jaren was er een sterke stijging. 

 • Aandeel Vlamingen dat frequent online koopt stijgt

  De toename in het aandeel van de burgers met onlineaankopen doet zich sinds 2009 voor bij de aankopen tijdens de voorbije 3 maanden.  

  In 2020 kocht 69% van de Vlamingen tijdens de 3 maanden voorafgaand aan de bevraging online. Dat is een duidelijke toename tegenover 2019 (60%) en bijna een verdubbeling sinds 2012. Het aandeel van de burgers dat eerder sporadisch online koopt, neemt tegelijkertijd af.

   

 • Online kopen hangt samen met leeftijd, onderwijsniveau en inkomen

  Het aandeel burgers dat in het voorbije jaar een onlineaankoop deed, varieert naar leeftijd, opleiding, gezinsinkomen en geslacht.

  55- tot 74-jarigen kopen minder vaak online dan de jongere leeftijdsgroepen. Online kopen neemt toe met het onderwijsniveau en met het inkomen. Mannen kopen ook vaker online dan vrouwen.

 • Onlineaankopen gebeuren vooral bij Belgische verkopers en bij verkopers uit andere EU-landen

  In 2020 deed 59% van de Vlamingen van 16 tot 74 jaar een onlineaankoop bij een Belgische verkoper. 45% van de Vlamingen deed een aankoop bij een verkoper uit een ander Europees land en 9% Vlamingen bij een verkoper uit een niet-Europees land.

 • Online kopen sterker ingeburgerd in het Vlaamse Gewest dan in de EU27

  In 2020 lag het aandeel burgers dat tijdens het voorbije jaar online kocht of bestelde hoger in het Vlaamse Gewest (77%) dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (68%) en het Waalse Gewest (67%).

  Het Vlaamse aandeel ligt hoger dan het EU27-gemiddelde van 64%. In Denemarken en Nederland kocht of bestelde 87% tot 89% van de burgers het voorbije jaar online.

Bronnen

Publicatiedatum

1 april 2021

Volgende update

maart 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies