Ontvangsten

 • Ontvangsten Vlaamse overheid 46 miljard euro

  De ontvangsten van de Vlaamse overheid bedroegen in 2019 45,6 miljard euro. Dat bedrag lag nominaal 6% hoger dan in 2018. Nominaal wil zeggen: zonder aftrek van de inflatie. Het gaat om ESR-ontvangsten.

  De ontvangsten maakten in 2015 een sprong als gevolg van de 6de staatshervorming. In dat jaar namen de ontvangsten toe van 27 tot 38 miljard euro. Vlaanderen krijgt sindsdien samen met nieuwe bevoegdheden nieuwe dotaties (toelagen) van het federale niveau.

  Daarnaast heft Vlaanderen op grond van de 6de staatshervorming gewestelijke opcentiemen. Dat is het gedeelte van de personenbelasting ten bate van de Vlaamse begroting. Vlaanderen stelt die autonoom vast, als een percentage van de personenbelasting bestemd voor de federale overheid.

 • Lichte daling ontvangsten gemeentebesturen

  De ontvangsten van de gemeentebesturen in het Vlaamse Gewest daalden van 2018 tot 2019 met 0,5%. Ze kwamen uit op 12,4 miljard of gemiddeld iets minder dan 1.900 euro per inwoner.

  De groei van de ontvangsten varieert sterk van jaar tot jaar. Gemiddeld bedroeg de groei sinds 2007 2,4% per jaar. De sterkste jaargroei was er in 2015. Toen stegen de ontvangsten met 12%.

  De groei in 2015 was het gevolg van een kapitaalvermindering door de distributienetbeheerders in de energiesector. Die betaalden aan de gemeenten als aandeelhouders aandelen terug.

 • OCMW’s hoogste ontvangsten na gemeentebesturen

  Binnen de lokale overheden kennen de openbare centra voor maatschappelijk welzijn na de gemeentebesturen de hoogste ontvangsten. De ontvangsten van de OCMW’s bedroegen in 2019 3,2 miljard euro. Dat is gemiddeld ongeveer 500 euro per inwoner.

  Na de gemeentebesturen en OCMW’s waren de ontvangsten het hoogst bij de autonome gemeentebedrijven (AGB’s). Die ontvingen in 2019 1,2 miljard euro. De provinciebesturen kwamen net na de AGB’s. De Antwerpse districten hadden met 37 miljoen euro de laagste ontvangsten van alle lokale overheden.

  De ontvangstengroei van 2018 naar 2019 was met 16,2% het grootst bij de Antwerpse districten. De grootste daling boekten de OCMW’s met 10,6%. Dat komt deels doordat sommige OCMW’s vanaf 2019 geen toelage van de gemeente meer boekten. Het gaat om de OCMW’s die dat jaar startten met de vernieuwde boekhouding BBC 2020 (beleids- en beheercyclus).

  De daling bij de OCMW’s werd wel gedeeltelijk goedgemaakt door een stijging van 9,5% bij de OCMW-verenigingen.

 • Per inwoner hoogste ontvangsten in grote steden en kuststreek

  De ontvangsten van de gemeentebesturen varieerden in 2019 van ongeveer 770 tot ruim 4.800 euro per inwoner. De ontvangsten per inwoner zijn hoger in de grotere steden en in de kustgemeenten. In landelijke gemeenten zijn de ontvangsten per inwoner veelal lager.

Bronnen

Agentschap Binnenlands Bestuur: BBC - data en analyses

Departement Financiën en Begroting: Vlaamse begroting en rekening

Definities

ESR-ontvangsten:de ontvangsten die geconsolideerd zijn over alle entiteiten die volgens de regels van het Europees Stelsel van Rekeningen (ESR) binnen de Vlaamse overheid vallen. Consolidatie betekent dat tussen die entiteiten de interne stromen (ontvangsten en uitgaven) niet worden meegeteld. ESR is de Europese standaard voor nationale en regionale rekeningen.

Publicatiedatum

19 november 2020

Volgende update

18 november 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies