Oppervlakte natuur met overschrijding kritische last (vermesting en verzuring)

  • Bos en heide sterkst getroffen door vermesting

    In 2017 werd op 84% van de totale Vlaamse oppervlakte terrestrische ecosystemen de kritische last voor vermesting overschreden. In 1990 was dit nog op 99% van de oppervlakte het geval. De situatie bij bos en heide blijft slecht: de volledige oppervlakten van deze natuurtypen zijn over de hele periode van 1990 tot 2017 in overschrijding. Bij het natuurtype soortenrijk grasland verbeterde de toestand van 95% oppervlakte in overschrijding in 1990 tot 44% in 2017.

  • Overschrijding kritische last verzuring sterk gedaald

    In 2017 werd de kritische last voor verzuring overschreden op 27% van de totale oppervlakte terrestrische ecosystemen in Vlaanderen. Tussen 2007 en 2009 werd de sterkste daling waargenomen. Toen daalde de totale oppervlakte natuur in overschrijding met meer dan een derde en het oppervlak heide bijna met twee derde. In de jaren daarna was de daling minder uitgesproken, maar zette ze zich toch door bij alle natuurtypes. In 2016 en 2017 echter steeg de oppervlakte natuur in overschrijding opnieuw, over alle natuurtypen heen. Bossen en soortenrijke graslanden bleven in 2017 het gevoeligst met 28% van de oppervlakte in overschrijding. Ook 9% van de oppervlakte heide was in 2017 in overschrijding.

Bronnen

Milieurapport (MIRA), Vlaamse milieumaatschappij (VMM):

 

Definities

Kritische last: de draagkracht van de natuur (bos, heide en soortenrijk grasland) voor atmosferische depositie wordt uitgedrukt als de kritische last. Dit is de maximaal toelaatbare depositie per eenheid van oppervlakte voor een bepaald ecosysteem zonder dat er – volgens de huidige kennis – schadelijke effecten optreden. De oppervlakte in overschrijding wordt procentueel uitgedrukt ten opzichte van de totale oppervlakte en er wordt een onderscheid gemaakt naar bos, heide en soortenrijk grasland.

Publicatiedatum

21 november 2019

Volgende update

november 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies