Personen met een werkloosheidsuitkering

 • Ruim 494.000 personen met uitkering voor tijdelijke werkloosheid in mei 2020

  In mei 2020 ontvingen in het Vlaamse Gewest 148.800  werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekende UVW) een uitkering. Er werden ook 28.500 uitkeringen betaald aan niet-werkzoekende UVW. Daarnaast ontvingen 494.200 werknemers een uitkering voor tijdelijke werkloosheid.

  Het aantal personen met een uitkering voor tijdelijke werkloosheid is vanaf maart 2020 zeer sterk gestegen. Dit hangt samen met de terugval van de economische activiteit als gevolg van de lockdown die half maart werd ingevoerd in de strijd tegen het coronavirus. Tussen februari en maart steeg het aantal personen met een uitkering voor tijdelijke werkloosheid van 85.200 personen tot 579.000 personen. In april steeg dat aantal nog verder tot 690.400 personen. In mei is het aantal tijdelijke werklozen weer gedaald tot 494.200 personen. De cijfers van de maand mei zijn echter nog niet volledig. Enkel de betalingen die gebeurden tijdens de eerste 10 dagen van juni werden al meegeteld in deze cijfers.

  Ook het aantal werkzoekende UVW lag in mei 2020 duidelijk hoger dan in de maanden voordien. Terwijl dat aantal in de eerste maanden van 2020 telkens schommelde rond 130.000, steeg dat in mei 2020 naar 148.800 personen.

 • In 2019 gemiddeld per maand 236.000 personen met werkloosheidsuitkering

  In 2019 ontvingen in het Vlaamse Gewest gemiddeld 235.900 personen per maand een uitkering voor volledige of tijdelijke werkloosheid. In 2013 ging het om 399.300 personen, het hoogste aantal in de periode 2011-2019. Tussen 2013 en 2019 is dat aantal met 41% gedaald.

  De grootste groep zijn de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekende UVW). In 2019 ging het gemiddeld om 131.700 personen per maand, wat overeenkomt met 56% van het totaal aantal personen met een werkloosheidsuitkering. In de periode 2011-2019 lag het aantal werkzoekende UVW het hoogst in 2014 en is daarna elk jaar gedaald.

  In 2019 waren er gemiddeld ook 42.600 niet-werkzoekende UVW per maand. Hun aantal is sinds 2011 elk jaar gedaald. Tussen 2011 en 2019 gaat het in totaal om een daling van 68%.

  Ten slotte ontvingen in 2019 per maand 61.600 personen een uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Dat aantal lag in de periode 2011-2019 het hoogst in 2013.

 • 6 op 10 werkloosheidsuitkeringen naar mannen, 5 op 10 naar 50-plussers

  In 2019 ging 63% van het totaal uitkeringen voor volledige of tijdelijke werkloosheid naar mannen en 37% naar vrouwen. Bij de tijdelijke werkloosheid (78%) lag het aandeel mannen duidelijk hoger, bij de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen iets lager (56%).

  48% van de personen met een werkloosheidsuitkering was in 2019 50 jaar en ouder, ongeveer 46% was tussen 25 en 49 jaar en 6% was jonger dan 25 jaar.

  Deze aandelen variëren sterk naar het soort uitkering. Bij de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en de tijdelijke werklozen vormen de personen van 25 tot 49 jaar de grootste groep. Bij de niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen behoort 97% tot de leeftijdsgroep van 50 jaar of ouder. Het gaat hier vooral om werklozen met bedrijfstoeslag (nieuwe term voor brugpensioen).

 • Helft van personen met een werkloosheidsuitkering woont in Vlaams Gewest

  In 2019 waren er in het Vlaamse Gewest gemiddeld per maand 235.900 werknemers met een uitkering voor volledige of tijdelijke werkloosheid. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ging het om 70.900 personen, in het Waalse Gewest om 182.500 personen. Daarmee woont 48% van het totaal aantal personen met een werkloosheidsuitkering in België in het Vlaamse Gewest, 37% in het Waalse Gewest en 14% in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

 • Werkloosheidsgraad hoogst aan kust, in en rond Antwerpen en in Limburg

  De RVA-werkloosheidsgraad lag in het Vlaamse Gewest in 2019 op 5,0%. Het gaat om het aantal werkzoekende UVW gedeeld door het totaal aantal tegen werkloosheid verzekerde personen. Deze werkloosheidsgraad ligt het hoogst in de kustgemeenten, in Antwerpen en de rand rond Antwerpen, in Limburg en in de centrumsteden.

Definities

Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekende UVW): werknemers met recht op werkloosheidsuitkering na voltijdse arbeidsprestaties, na studies (pas recht op uitkering na beroepsinschakelingstijd), werkzoekende vrijwillig deeltijdse werknemers en werkzoekende werklozen met bedrijfstoeslag (SWT). Van deze personen wordt verwacht dat zij werkzoekend zijn en als dusdanig zijn ingeschreven bij de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling.

Niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (niet-werkzoekende UVW): uitkeringsgerechtigde volledig werklozen vrijgesteld van inschrijving als werkzoekende omwille van mantelzorg, sociale en familiale moeilijkheden, leeftijd en/of beroepsverleden (oudere werklozen), niet-werkzoekende vrijwillig deeltijdse werknemers en niet-werkzoekende werklozen met bedrijfstoeslag (SWT).

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT): is een bijzonder systeem van werkloosheid en de nieuwe term voor brugpensioen. Een oudere werknemer die in de private sector wordt ontslagen, heeft onder voorwaarden recht op werkloosheidsuitkeringen die niet zullen verminderen in de tijd. Daarnaast heeft hij recht op een bedrijfstoeslag die wordt betaald door de ex-werkgever of een fonds voor bestaanszekerheid.

Tijdelijke werkloosheid: werknemers van wie de arbeidsovereenkomst geheel of gedeeltelijk tijdelijk is geschorst. Dat kan zijn omwille van economische redenen, slechte weersomstandigheden, een tijdelijke en onvoorzienbare technische stoornis, overmacht, staking/lock-out, collectieve sluiting omwille van jaarlijkse vakantie of inhaalrust, crisisschorsing bedienden of overmacht door terreurdreiging.

RVA-werkloosheidsgraad: het aantal vergoede werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekende UVW) gedeeld door het aantal tegen werkloosheid verzekerden op 30 juni.

Publicatiedatum

1 juli 2020

Volgende update

augustus 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies