Productiviteit in de industrie

  • Arbeidsproductiviteit stijgt in industrie sneller dan in totale economie

    Voor 2019 kan de arbeidsproductiviteit in de industrie in het Vlaamse Gewest op 115.900 euro geraamd worden. Het gaat om de bruto toegevoegde waarde die een werkende gemiddeld realiseert. De arbeidsproductiviteit kende een quasi onafgebroken toename tussen 2005 en 2018. Enkel in de recessiejaren 2008 en 2009 was er sprake van een vertraging. Dat komt omdat de verkopen in de economie een knauw kregen als gevolg van de financieel-economische crisis. Maar de werkgelegenheid liep pas later terug als gevolg van de relatief sterke sociale bescherming van werknemers waardoor deze niet zomaar ontslagen kunnen worden.

    De arbeidsproductiviteit voor de hele Vlaamse economie wordt op een lager niveau geraamd in 2019 (86.100 euro). Bovendien was de groei van de arbeidsproductiviteit in de hele economie ook lager dan in de industrie: tussen 2005 en 2019 nam de arbeidsproductiviteit in de hele economie toe met 32%, in de industrie met 47%.

  • Vlaamse arbeidsproductiviteit hoger dan EU-gemiddelde

    Binnen België was de arbeidsproductiviteit in de industrie in 2016 het hoogst in het Vlaamse Gewest (107.300 euro), gevolgd door het Waalse Gewest (97.800 euro) en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (88.300 euro).

    Het EU-gemiddelde is minder hoog (67.300 euro in 2015). Van onze buurlanden doet enkel Nederland het beter (108.400 euro). 

Bronnen

Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen
Eurostat: National Accounts – detailed breakdowns

Definities

Arbeidsproductiviteit: een maat voor de efficiëntie van de ingezette arbeid. Het geeft de verhouding weer tussen de bruto toegevoegde waarde en de werkgelegenheid in een sector of in een land of regio. 
Bruto toegevoegde waarde: het verschil tussen de marktwaarde van de goederen en diensten die in 1 jaar zijn geproduceerd en de marktwaarde van de in het productieproces verbruikte goederen en diensten, in 1 jaar.
Werkgelegenheid: het totaal aantal personen (loontrekkenden en zelfstandigen) aan het werk in een land of regio.
Industrie: de sector industrie omvat de winning van delfstoffen en de verwerkende nijverheid, maar niet de petroleumraffinage.

Publicatiedatum

23 juli 2019

Volgende update

juli 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies