Protocollen

De entiteiten van het netwerk Statistiek Vlaanderen staan in voor de productie van de Vlaamse openbare statistieken. De ontwikkeling, productie en verspreiding van de Vlaamse openbare statistieken gebeurt in overeenstemming met de Europese praktijkcode en volgens de protocollen van Statistiek Vlaanderen. Deze protocollen zijn een meer gedetailleerde uitwerking van de principes en werkwijzen uit de decretale en Europese regelgeving over het opzetten van een kwaliteitsvol en professioneel onafhankelijk statistisch systeem, en maken het produceren van kwaliteitsvolle, onpartijdige en betrouwbare openbare statistieken mogelijk. Ze bevatten een aantal gedragslijnen die van toepassing zijn op alle openbare statistieken en op elke entiteit van het netwerk die ze produceert, en op de bredere ambtelijke en politieke context ervoor.

 Op dit moment zijn er vier protocollen uitgewerkt die op 7 december 2018 door de Vlaamse Regering zijn goedgekeurd:

  • Protocol dat de onafhankelijkheid van Vlaamse openbare statistieken garandeert;
  • Protocol voor de verspreiding van Vlaamse openbare Statistieken;
  • Protocol voor het betrekken van gebruikers bij Vlaamse openbare statistieken;
  • Protocol dat het organisatorische kader voor de productie van Vlaamse openbare statistieken vastlegt.

 Bekijk hier de protocollen (Pdf - 96 kB)

Publicatieagenda

In overeenstemming met de Europese praktijkcode voor statistieken, maakt Statistiek Vlaanderen vooraf de tijdstippen bekend waarop de updates van de Vlaamse openbare statistieken gepubliceerd zullen worden. In de publicatieagenda vindt u per statistiek de voorziene publicatiedatum zoals opgenomen in het Vlaams statistisch programma 2019. Voorlopig wordt enkel de maand van publicatie vermeld. In de loop van 2019 zullen deze publicatiedata verder verfijnd worden tot een specifieke publicatiedag. De updates voor elke statistiek zullen telkens om 10u in de voormiddag gepubliceerd worden.

 

Voorafgaande toegang

In afwijking van het algemene principe van gelijke toegang tot de openbare statistieken voor alle gebruikers, kan volgens de Europese praktijkcode aan bepaalde instanties in beperkte mate voorafgaande toegang verleend worden tot de statistische informatie. Die voorafgaande toegang is echter beperkt in de tijd (maximaal 24 uur) en wordt steeds publiek gemaakt. De instanties die voorafgaande toegang krijgen, mogen deze informatie niet bekend maken voor het aangekondigde publicatie-tijdstip.  

Hieronder vindt u een overzicht van de openbare statistieken waarbij dergelijke voorafgaande toegang werd toegepast en de instanties waaraan voorafgaande toegang werd verleend.

Titel statistiek Publicatiedatum
maand
Publicatiedatum
dag
Instanties met
voorafgaande toegang
Digitale vaardigheden bij burgers April 2019 4 Kabinet minister-president,
Kabinet minister van Onderwijs
Opvolging van bedrijfshoofden op land- en tuinbouwbedrijven April 2019 25 Kabinet minister van Landbouw
Bevolking naar onderwijsniveau (scholingsgraad) Mei 2019 6 Kabinet minister-president,
Kabinet minister van Onderwijs
Personeel Vlaamse overheid Mei 2019 22 Kabinet minister van Bestuurszaken
Levenslang leren (opleidingsdeelname) Juni 2019 3 Kabinet minister-president,
Kabinet minister van Onderwijs
Vroegtijdige schoolverlaters (op basis van EAK-enquête) Juni 2019 3 Kabinet minister-president,
Kabinet minister van Onderwijs
Uitvoer/invoer van goederen Juni 2019 18 Kabinet minister-president
Bevolking in een huishouden met zeer lage werkintensiteit Juni 2019 25 Kabinet minister-president,
Kabinet minister van Armoedebestrijding
Bevolking in ernstige materiële deprivatie Juni 2019 25 Kabinet minister-president,
Kabinet minister van Armoedebestrijding
Bevolking onder de armoededrempel Juni 2019 25 Kabinet minister-president,
Kabinet minister van Armoedebestrijding
Inkomensongelijkheid: inkomenskwintielverhouding (S80/S20) Juni 2019 25 Kabinet minister-president,
Kabinet minister van Armoedebestrijding
Bevolking naar socio-economische positie (op basis van administratieve data) Juli 2019 8 Kabinet minister van Werk
Geboorten Juli 2019 9 Kabinet minister-president
Sterfte Juli 2019 9 Kabinet minister-president
Bevolking naar burgerlijke staat Juli 2019 9 Kabinet minister-president
Bevolking naar leeftijd en geslacht Juli 2019 9 Kabinet minister-president
Bevolking naar nationaliteit Juli 2019 9 Kabinet minister-president
Bevolking: omvang en groei Juli 2019 9 Kabinet minister-president
Internationale migratie Juli 2019 9 Kabinet minister-president
Interne migratie Juli 2019 9 Kabinet minister-president
Agrarische handel Juli 2019 18 Kabinet minister Landbouw en Visserij
Aanvoer en aanvoerwaarde vissersvloot juli 2019 18 Kabinet minister Landbouw en Visserij
Vakantiearmoede September 2019 10 Kabinet minister van Toerisme
Woningvoorraad November 2019 14 Kabinet minister van Omgeving
Vertrouwen in Europese instellingen November 2019 19 Kabinet minister-president
Starters hoger onderwijs naar opleidingsniveau moeder November 2019 25 Kabinet minister van Onderwijs
Consumptie land- en tuinbouwproducten Januari 2020 9 Kabinet minister van Landbouw
Rokers Januari 2020 9 Kabinet minister van Welzijn
Tewerkstelling per sector Januari 2020 9 Kabinet minister van Werk
Internationale bescherming Januari 2020 15 Kabinet minister van Wonen
Optimale levensenergie Februari 2020 6 Kabinet minister van Welzijn
Psychische stoornissen Februari 2020 6 Kabinet minister van Welzijn
Vissersvloot Februari 2020 11 Kabinet minister Landbouw en Visserij
Productierekening land- en tuinbouwbedrijven Februari 2020 11 Kabinet minister van Landbouw
Luchthavens - vliegbewegingen Februari 2020 11 Kabinet minister van Mobiliteit
Luchthavens - vrachtvervoer Februari 2020 11 Kabinet minister van Mobiliteit
Downloadsnelheid van vaste internetconnectie bij ondernemingen Februari 2020 27 Kabinet minister van Innovatie
Gebruik van ERP-software in bedrijven Februari 2020 27 Kabinet minister van Innovatie
Gebruik van softwareapplicaties zoals CRM in bedrijven Februari 2020 27 Kabinet minister van Innovatie
Omzet via e-commerce bij ondernemingen Februari 2020 27 Kabinet minister van Innovatie
Ondernemingen met een formeel vastgelegd ICT-veiligheidsbeleid Februari 2020 27 Kabinet minister van Innovatie
Onderwijsbegroting Februari 2020 28 Kabinet minister van Onderwijs
Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven  Maart 2020 5 Kabinet minister-president, Kabinet minister van Werk, Kabinet minister van Welzijn
Leerlingenkenmerken Maart 2020 9 Kabinet minister van Onderwijs
Officiële ontwikkelingshulp (ODA) Maart 2020 19 Kabinet minister-president
Schoolbevolking hoger onderwijs Maart 2020 23 Kabinet minister van Onderwijs
Studiebewijzen: diploma's hoger onderwijs Maart 2020 23 Kabinet minister van Onderwijs
Vroegtijdige schoolverlaters (op basis van administratieve data) Maart 2020 30 Kabinet minister van Onderwijs
Werkgelegenheid Maart 2020 31 Kabinet minister van Werk
Bruto toegevoegde waarde Maart 2020 31 Kabinet minister-president
Inflatie Maart 2020 31 Kabinet minister-president
Rente Maart 2020 31 Kabinet minister-president
Wisselkoersen Maart 2020 31 Kabinet minister-president
Zorg en ondersteuning voor ouderen April 2020 7 Kabinet minister van Welzijn
Steun EU-lidmaatschap April 2020 14 Kabinet minister-president
Onderwijsinstellingen April 2020 27 Kabinet minister van Onderwijs

 

Flow process protocol