Protocollen

De entiteiten van het netwerk Statistiek Vlaanderen staan in voor de productie van de Vlaamse openbare statistieken. De ontwikkeling, productie en verspreiding van de Vlaamse openbare statistieken gebeurt in overeenstemming met de Europese praktijkcode en volgens de protocollen van Statistiek Vlaanderen. Deze protocollen zijn een meer gedetailleerde uitwerking van de principes en werkwijzen uit de decretale en Europese regelgeving over het opzetten van een kwaliteitsvol en professioneel onafhankelijk statistisch systeem, en maken het produceren van kwaliteitsvolle, onpartijdige en betrouwbare openbare statistieken mogelijk. Ze bevatten een aantal gedragslijnen die van toepassing zijn op alle openbare statistieken en op elke entiteit van het netwerk die ze produceert, en op de bredere ambtelijke en politieke context ervoor.

 Op dit moment zijn er vier protocollen uitgewerkt die op 7 december 2018 door de Vlaamse Regering zijn goedgekeurd:

  • Protocol dat de onafhankelijkheid van Vlaamse openbare statistieken garandeert;
  • Protocol voor de verspreiding van Vlaamse openbare Statistieken;
  • Protocol voor het betrekken van gebruikers bij Vlaamse openbare statistieken;
  • Protocol dat het organisatorische kader voor de productie van Vlaamse openbare statistieken vastlegt.

 Bekijk hier de protocollen (Pdf - 96 kB)

Publicatieagenda

In overeenstemming met de Europese praktijkcode voor statistieken, maakt Statistiek Vlaanderen vooraf de tijdstippen bekend waarop de updates van de Vlaamse openbare statistieken gepubliceerd zullen worden. In de publicatieagenda vindt u per statistiek de voorziene publicatiedatum zoals opgenomen in het Vlaams statistisch programma 2019. Voorlopig wordt enkel de maand van publicatie vermeld. In de loop van 2019 zullen deze publicatiedata verder verfijnd worden tot een specifieke publicatiedag. De updates voor elke statistiek zullen telkens om 10u in de voormiddag gepubliceerd worden.

 

Voorafgaande toegang

In afwijking van het algemene principe van gelijke toegang tot de openbare statistieken voor alle gebruikers, kan volgens de Europese praktijkcode aan bepaalde instanties in beperkte mate voorafgaande toegang verleend worden tot de statistische informatie. Die voorafgaande toegang is echter beperkt in de tijd (maximaal 24 uur) en wordt steeds publiek gemaakt. De instanties die voorafgaande toegang krijgen, mogen deze informatie niet bekend maken voor het aangekondigde publicatie-tijdstip.  

Hieronder vindt u een overzicht van de openbare statistieken waarbij dergelijke voorafgaande toegang werd toegepast en de instanties waaraan voorafgaande toegang werd verleend.

Titel statistiek Publicatiedatum Instanties met
voorafgaande toegang
Steun EU-lidmaatschap 22 maart 2019 Kabinet Minister-President
Officiële ontwikkelingshulp (ODA) 1 april 2019 Kabinet Minister-President
Digitale vaardigheden bij burgers 4 april 2019 Kabinet Minister-President
Kabinet Minster van Onderwijs
Opvolging van bedrijfshoofden op land- en tuinbouwbedrijven 25 april 2019 Kabinet Minister van Landbouw
Land- en tuinbouwbedrijven 25 april 2019 Kabinet Minister van Landbouw
Productierekening land- en tuinbouwbedrijven 25 april 2019 Kabinet Minister van Landbouw
Aandeel steun in inkomen landbouwers 25 april 2019 Kabinet Minister van Landbouw
Bruto toegevoegde waarde 30 april 2019 Kabinet Minister-President
Werkgelegenheid 30 april 2019 Kabinet Minister-President
Inflatie 30 april 2019 Kabinet Minister-President
Wisselkoersen 30 april 2019 Kabinet Minister-President
Rente 30 april 2019 Kabinet Minister-President
Bevolking naar onderwijsniveau (scholingsgraad) 6 mei 2019 Kabinet Minister-President
Kabinet Minster van Onderwijs
Personeel Vlaamse overheid 22 mei 2019 Kabinet Minster van Bestuurszaken
Vroegtijdige schoolverlaters (op basis van EAK-enquête) 3 juni 2019 Kabinet Minister-President
Kabinet Minster van Onderwijs
Levenslang leren (opleidingsdeelname) 3 juni 2019 Kabinet Minister-President
Kabinet Minster van Onderwijs
Uitvoer/invoer van goederen 18 juni 2019 Kabinet Minister-President
Inkomensongelijkheid: inkomenskwintielverhouding (S80/S20) 25 juni 2019 Kabinet Minister-President
Kabinet Minister van Armoedebestrijding
Bevolking onder de armoededrempel 25 juni 2019 Kabinet Minister-President
Kabinet Minister van Armoedebestrijding
Bevolking in een huishouden met zeer lage werkintensiteit 25 juni 2019 Kabinet Minister-President
Kabinet Minister van Armoedebestrijding
Bevolking in ernstige materiële deprivatie 25 juni 2019 Kabinet Minister-President
Kabinet Minister van Armoedebestrijding
Bevolking naar socio-economische positie (op basis van administratieve data) 8 juli 2019 Kabinet Minister van Werk
Bevolking: omvang en groei 9 juli 2019 Kabinet Minister-President
Bevolking naar leeftijd en geslacht 9 juli 2019 Kabinet Minister-President
Bevolking naar burgerlijke staat 9 juli 2019 Kabinet Minister-President
Bevolking naar nationaliteit 9 juli 2019 Kabinet Minister-President
Internationale migratie 9 juli 2019 Kabinet Minister-President
Interne migratie 9 juli 2019 Kabinet Minister-President
Geboorten 9 juli 2019 Kabinet Minister-President
Sterfte 9 juli 2019 Kabinet Minister-President
Vissersvloot 18 juli 2019 Kabinet Minister Landbouw en Visserij
Aanvoer en aanvoerwaarde vissersvloot 18 juli 2019 Kabinet Minister Landbouw en Visserij
Agrarische handel 18 juli 2019 Kabinet Minister Landbouw en Visserij
Vakantiearmoede 10 september 2019 Kabinet Minister van Toerisme
Woningvoorraad 14 november 2019 Kabinet Minister van Omgeving
Vertrouwen in Europese instellingen 19 november 2019 Kabinet Minister-President
Starters hoger onderwijs naar opleidingsniveau moeder 25 november 2019 Kabinet Minister van Onderwijs
Consumptie land- en tuinbouwproducten 9 januari 2020 Kabinet Minister van Landbouw
Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven  9 januari 2020 Kabinet Minister van Werk
Rokers 9 januari 2020 Kabinet Minister van Welzijn
Tewerkstelling per sector  9 januari 2020 Kabinet Minister van Werk
Internationale bescherming 15 januari 2020 Kabinet Minister van Wonen

 

Flow process protocol