Publicatieagenda

In overeenstemming met de Europese praktijkcode voor statistieken, maakt Statistiek Vlaanderen vooraf de tijdstippen bekend waarop de updates van de Vlaamse openbare statistieken gepubliceerd worden. U vindt de voorziene publicatiedatum per statistiek in het overzicht hieronder. Dit overzicht wordt wekelijks geactualiseerd. Bij een aantal van de statistieken wordt voorlopig enkel de maand van publicatie vermeld. Van zodra meer informatie beschikbaar is over de eigenlijke publicatiedatum, zal dat verder verfijnd worden tot een specifieke publicatiedag.

In de weken voorafgaand aan de publicatie wordt de publicatiedatum definitief bevestigd. Indien de bevestigde datum alsnog wijzigt, wordt de reden van deze wijziging aangegeven. Het kan daarbij enkel gaan om problemen verbonden met het productieproces of met de kwaliteitscontrole.

De updates van de openbare statistieken worden steeds gepubliceerd op de vermelde publicatiedatum om 10u in de voormiddag. 

 

Maand Dag Titel statistiek Thema Datum bevestigd?
Juli 2020 13 Bevolking naar socio-economische positie (op basis van administratieve data) Arbeid ja
Juli 2020 14 Geboorten Geboorte en sterfte ja
Juli 2020 14 Sterfte (maandcijfers) Geboorte en sterfte  
Juli 2020 14 Bevolking naar burgerlijke staat Inwoners ja
Juli 2020 14 Bevolking naar positie in het huishouden Inwoners ja
Juli 2020 14 Bevolking naar leeftijd en geslacht Inwoners ja
Juli 2020 14 Bevolking naar nationaliteit Inwoners ja
Juli 2020 14 Bevolking: omvang en groei Inwoners ja
Juli 2020 14 Internationale migratie Migratie ja
Juli 2020 14 Interne migratie Migratie ja
Juli 2020 15 Logiesaanbod Toerisme ja
Juli 2020 15 Oprichtingen ondernemingen (maandcijfers) Economie - algemeen ja
Juli 2020 15 Stopzettingen van ondernemingen (maandcijfers) Economie - algemeen ja
Juli 2020 21 Filezwaarte Mobiliteit  
Juli 2020 23 Huursubsidies en huurpremies Bouwen en wonen  
Juli 2020 23 Arbeidsproductiviteit Economie - algemeen  
Juli 2020 23 Bruto binnenlands product per inwoner Economie - algemeen  
Juli 2020 23 Investeringsratio Economie - algemeen  
Juli 2020 23 Reële economische groei Economie - algemeen  
Juli 2020 23 Werkgelegenheidsgraad Economie - algemeen  
Juli 2020 23 Evolutie van de productiviteit in de industrie Wetenschap en innovatie  
Juli 2020 30 Oppervlakte effectief natuurbeheer Milieu en natuur  
Juli 2020 30 Uitvoerratio Economie - algemeen  
Juli 2020   Bedrijfseconomische resultaten per sector Landbouw  
Juli 2020   Aandeel steun in inkomen landbouwers Landbouw  
Juli 2020   Geregistreerde criminaliteit Veiligheid  
Augustus 2020 11 Personen met een werkloosheidsuitkering (maandcijfers) Inkomen en armoede  
Augustus 2020 24 Studiebewijzen: diploma's secundair onderwijs Onderwijs ja
Augustus 2020 24 Schoolbevolking basis- en secundair onderwijs Onderwijs ja
Augustus 2020 24 Schoolse vorderingen Onderwijs en vorming ja
Augustus 2020 27 Verontreinigde gronden Milieu en natuur  
Augustus 2020   Waterverbruik Milieu en natuur  
Augustus 2020   Culturele tewerkstelling Cultuur en vrije tijd  
Augustus 2020   Cultuur- en vrijetijdsaanbod Cultuur en vrije tijd  
Augustus 2020   Werkgelegenheid in de logistieke sector Mobiliteit  
Augustus 2020   Tewerkstelling sport Sport  
Augustus 2020   Erosierisico (nieuw) Milieu en natuur  
September 2020 8 Levensverwachting Geboorte en sterfte  
September 2020 8 Vruchtbaarheid Geboorte en sterfte  
September 2020 8 Huishoudtypes Relaties en huishoudens  
September 2020 8 Posities in het huishouden Relaties en huishoudens  
September 2020 10 Beroepsinkomen Inkomen en armoede  
September 2020 10 Huishoudinkomen Inkomen en armoede  
September 2020 10 Persoonlijk inkomen Inkomen en armoede  
September 2020 17 Bladontwikkeling eik en beuk Milieu en natuur  
September 200 18 Uitvoer/invoer van goederen (kwartaalcijfers) Buitenlandse handel  
September 2020 24 Koolstofvoetafdruk Milieu en natuur  
September 2020 24 Jaargemiddelde temperatuur Milieu en natuur  
September 24 Neerslagextremen Milieu en natuur  
September 2020 30 Uitheemse plantensoorten Milieu en natuur  
September 2020   Hedonische huurprijsindex Bouwen en wonen  
September 2020   Marktaandelen Buitenlandse handel  
September 2020   Actief lidmaatschap van verenigingen Cultuur en vrije tijd  
September 2020   Cultuurparticipatie Cultuur en vrije tijd  
September 2020   Aandeel industrie in de bruto toegevoegde waarde en de werkgelegenheid Digitale economie  
September 2020   Consumptie en sparen Economie - algemeen  
September 2020   Loonkosten Economie - algemeen  
September 2020   Algemene levenstevredenheid Gezondheid en welzijn  
September 2020   Inkomen (volgens de nationale rekeningen) Inkomen en armoede  
September 2020   Sociale bijstand Inkomen en armoede  
September 2020   Gebruik van mediatoepassingen Media en mediagebruik  
September 2020   Mediabezit Media en mediagebruik  
September 2020   Mediagebruik Media en mediagebruik  
September 2020   Nieuwsgebruiksprofiel Media en mediagebruik  
September 2020   Vertrouwen in media Media en mediagebruik  
September 2020   Broeikasgasemissies Milieu en natuur  
September 2020   Leerling-leerkracht-ratio Onderwijs en vorming  
September 2020   Schoolbevolking volwassenenonderwijs Onderwijs en vorming  
September 2020   Tevredenheid informatie en communicatie Relatie overheid-burger  
September 2020   Tevredenheid met het beleid Relatie overheid-burger  
September 2020   Tevredenheid met voorzieningen Relatie overheid-burger  
September 2020   Vertrouwen in de overheid Relatie overheid-burger  
September 2020   Actief lidmaatschap van verenigingen Sociale samenhang  
September 2020   Politieke participatie Sociale samenhang  
September 2020   Sociale contacten Sociale samenhang  
September 2020   Vertrouwen in de medemens Sociale samenhang  
September 2020   Vertrouwen in instellingen Sociale samenhang  
September 2020   Deelname georganiseerd sportaanbod Sport  
September 2020   Sportparticipatie Sport  
September 2020   Vakantiearmoede Toerisme  
September 2020   Veiligheidsgevoelens en mijdgedrag Veiligheid  
September 2020   Export van high-tech goederen Wetenschap en innovatie  
September 2020   Octrooiaanvragen Wetenschap en innovatie  
September 2020   Tewerkstelling in hoogtechnologische sectoren Wetenschap en innovatie  
September 2020   Wetenschappelijke publicaties Wetenschap en innovatie  
September 2020   Informele zorg Zorg  
Oktober 2020 8 Verzurende emissies Milieu en natuur  
Oktober 2020   Gezonde levensverwachting Gezondheid en welzijn  
Oktober 2020   Sociale contacten Gezondheid en welzijn  
Oktober 2020   Statuut chronische aandoening Gezondheid en welzijn  
Oktober 2020   Bevolking in een huishouden met zeer lage werkintensiteit Inkomen en armoede  
Oktober 2020   Bevolking in ernstige materiële deprivatie Inkomen en armoede  
Oktober 2020   Bevolking in subjectieve armoede Inkomen en armoede  
Oktober 2020   Bevolking onder de armoededrempel Inkomen en armoede  
Oktober 2020   Inkomensongelijkheid: inkomenskwintielverhouding (S80/S20) Inkomen en armoede  
Oktober 2020   Kwetsbare personen (0-4 jaar en 65+) blootgesteld aan hittestress Milieu en Natuur  
Oktober 2020   Overstroombare gebouwen en kwetsbare instellingen Milieu en Natuur  
Oktober 2020   Personenwagenpark Mobiliteit  
Oktober 2020   Vrachtwagens - tonkilometer Mobiliteit  
Oktober 2020   Personeelsleden Vlaams onderwijs Onderwijs en vorming  
Oktober 2020   Problematische afwezigheden Onderwijs en vorming  
Oktober 2020   Diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologische richtingen Wetenschap en innovatie  
Oktober 2020   Contact huisarts Zorg  
Oktober 2020   Klassieke ziekenhuisopname Zorg  
November 2020 5 Woningvoorraad Bouwen en wonen  
November 2020 10 Echtscheidingen Relaties en huishoudens  
November 2020 10 Huwelijken Relaties en huishoudens  
November 2020 10 Nieuwe wettelijke samenwoningen Relaties en huishoudens  
November 2020 10 Stopzetting van wettelijke samenwoningen Relaties en huishoudens  
November 2020 12 Tewerkstelling in de toeristisch-recreatieve sector Toerisme  
November 2020 19 Fiscale autonomie - belastingen Financiën en bestuur  
November 2020 19 Geconsolideerde schuld Financiën en bestuur  
November 2020 19 Investeringsinspanningen Financiën en bestuur  
November 2020 19 Ontvangsten Financiën en bestuur  
November 2020 19 Saldo van ontvangsten en uitgaven Financiën en bestuur  
November 2020 19 Uitgaven  Financiën en bestuur  
November 2020 26 Oppervlakte natuur met overschrijding kritische last (vermesting en verzuring) Milieu en natuur  
November 2020   Aantal ondernemingen Economie - algemeen  
November 2020   Personeelsleden universiteiten Onderwijs en vorming  
November 2020   School- en studietoelagen Onderwijs en vorming  
November 2020   Starters hoger onderwijs naar opleidingsniveau moeder Onderwijs en vorming  
November 2020   Zorg en ondersteuning voor jongeren Zorg  
December 2020 3 Verloren gezonde levensjaren door fijn stof Milieu en natuur  
December 2020 8 Diabetes Gezondheid en welzijn  
December 2020 8 Prostaatkanker en borstkanker Gezondheid en welzijn  
December 2020 10 Bedrijfsafval Milieu en natuur  
December 2020 10 Huishoudelijk afval Milieu en natuur  
December 2020 10 Nitraatresidu Milieu en natuur  
December 2020 10 Nutriëntenbalans Milieu en natuur  
December 2020 22 Nitraat in grondwater Milieu en natuur  
December 2020 22 Nitraat in oppervlaktewater Milieu en natuur  
December 2020   Leden- en bezoekersaantallen cultuur Cultuur en vrije tijd  
Januari 2021   VDAB-werkloosheid Arbeid  
Januari 2021   Nieuwe hypothecaire kredieten Bouwen en wonen  
Januari 2021   Wanbetalingen hypothecair krediet Bouwen en wonen  
Januari 2021   Energiegebruik Energie  
Januari 2021   Hernieuwbare energie Energie  
Januari 2021   Importafhankelijkheid Energie  
Januari 2021   Productie en gebruik elektriciteit Energie  
Januari 2021   Leeftijd bedrijfshoofd van landbouwbedrijven Landbouw  
Januari 2021   Tewerkstelling in Vlaamse land- en tuinbouw Landbouw  
Januari 2021   Internationale bescherming Migratie  
Januari 2021   Grondwaterstand Milieu en natuur  
Januari 2021   Luchthavens - passagiers Mobiliteit  
Januari 2021   Publieke laadpunten voor elektrische wagens Mobiliteit  
Januari 2021   Aanwezigheid ingeschreven kleuters in kleuteronderwijs Onderwijs en vorming  
Februari 2021   Bedrijven die big data analyseren (alle bronnen) Digitale economie  
Februari 2021   Bedrijven die eigen big data analyseren uit slimme apparaten of sensoren Digitale economie  
Februari 2021   Downloadsnelheid van vaste internetconnectie bij ondernemingen Digitale economie  
Februari 2021   Omzet via e-commerce bij ondernemingen Digitale economie  
Februari 2021   Productierekening land- en tuinbouwbedrijven Landbouw  
Februari 2021   Algemene broedvogelindex Milieu en natuur  
Februari 2021   Binnenvaart - tonkilometer Mobiliteit  
Februari 2021   Lengte binnenvaartnet Mobiliteit  
Februari 2021   Luchthavens - vliegbewegingen Mobiliteit  
Februari 2021   Luchthavens - vrachtvervoer Mobiliteit  
Februari 2021   Zeehavens - goederentrafiek Mobiliteit  
Februari 2021   Onderwijsbegroting Onderwijs en vorming  
Februari 2021   Beschermd patrimonium Ruimte  
Februari 2021   Vissersvloot Visserij  
Maart 2021   ILO-werkloosheidsgraad Arbeid  
Maart 2021   Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven  Arbeid  
Maart 2021   Werkzaamheidsgraad Arbeid  
Maart 2021   Bruto toegevoegde waarde Economie - algemeen  
Maart 2021   Werkgelegenheid Economie - algemeen  
Maart 2021   Inflatie Financiële omgeving  
Maart 2021   Rente Financiële omgeving  
Maart 2021   Wisselkoersen Financiële omgeving  
Maart 2021   Erkende radiozenders Media en mediagebruik  
Maart 2021   Televisiezenders Media en mediagebruik  
Maart 2021   Modale verdeling woon-werkverkeer Mobiliteit  
Maart 2021   Motief verplaatsingen Mobiliteit  
Maart 2021   Verplaatsingsgedrag: modale verdeling naar afstand Mobiliteit  
Maart 2021   Woon-schoolverkeer Mobiliteit  
Maart 2021   Leerlingenkenmerken Onderwijs en vorming  
April 2021   Onderwijsinstellingen Onderwijs en vorming  
Maart 2021   Schoolbevolking hoger onderwijs Onderwijs en vorming  
Maart 2021   Studiebewijzen: diploma's hoger onderwijs Onderwijs en vorming  
Maart 2021   Vroegtijdige schoolverlaters (op basis van administratieve data) Onderwijs en vorming  
Maart 2021   Aantal ontvankelijke eerstelijnsklachten Relatie overheid-burger  
Maart 2021   Zorginspectie Zorg  
April 2021   Beschikbare woonpercelen Bouwen en wonen  
April 2021   Opvolging van bedrijfshoofden op land- en tuinbouwbedrijven Landbouw  
April 2021   Prognose van de schoolbevolking Onderwijs en vorming  
April 2021   Officiële ontwikkelingshulp (ODA) Ontwikkelingssamenwerking  
April 2021   Steun EU-lidmaatschap Relatie overheid-burger  
April 2021   Overtreders doping Sport  
April 2021   Bevolkingsvooruitzichten Vooruitzichten  
April 2021   Zorg en ondersteuning voor ouderen Zorg  
Juni 2021   Aantal jeugdwerkinitiatieven Cultuur en vrije tijd  
December 2021   Consumptie land- en tuinbouwproducten Landbouw  
Januari 2022   Verwarmingswijze woning Energie  
Februari 2022   Gebruik van ERP-software in bedrijven Digitale economie  
Februari 2022   Gebruik van softwareapplicaties zoals CRM in bedrijven Digitale economie  
Februari 2022   Economische impact toerisme Toerisme  
Maart 2022   Nabijheid van groen Milieu en natuur  
Maart 2022   Landgebruik Ruimte  
Maart 2022   Ruimtebeslag Ruimte  
Maart 2022   Verharding Ruimte  
Juli 2022   Zorg en ondersteuning voor kinderen - alle soorten opvang Zorg  
December 2022   Scores PISA Onderwijs en vorming  
Maart 2023   Houtvoorraad Bosbouw  
December 2023   Werkbaar werk Arbeid  
December 2023   Geluidshinder Milieu en natuur  
Juli 2024   Gezondheidsgerelateerde beperkingen Gezondheid en welzijn  
Juli 2024   In goede gezondheid Gezondheid en welzijn  
Juli 2024   Lichamelijke pijn Gezondheid en welzijn  
September 2024   Rokers Gezondheid en welzijn  
Oktober 2024   Onvoldoende beweging en overgewicht Gezondheid en welzijn  
Oktober 2024   Optimale levensenergie Gezondheid en welzijn  
Oktober 2024   Overmatig alcoholgebruik Gezondheid en welzijn  
Oktober 2024   Psychische stoornissen Gezondheid en welzijn  
Februari 2025   Ondernemingen met een formeel vastgelegd ICT-veiligheidsbeleid Digitale economie  
Niet bekend   Doorstroom tussen sociale bescherming en arbeid (nieuw) Arbeid  
Niet bekend   Tijdsbesteding Arbeid  
Niet bekend   Verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering (nieuw) Arbeid  
Niet bekend   Vlaams zorgkrediet & aanmoedigingspremie (nieuw) Arbeid  
Niet bekend   Houtverkoop Bosbouw  
Niet bekend   Bouwgronden Bouwen en wonen  
Niet bekend   Eigendomsstatuut Bouwen en wonen  
Niet bekend   Fysische staat van de woning Bouwen en wonen  
Niet bekend   Gebrek aan woonruimte Bouwen en wonen  
Niet bekend   Gemiddelde huurprijs (private woningmarkt) Bouwen en wonen  
Niet bekend   Renovatiepremies Bouwen en wonen  
Niet bekend   Woningen van ontoereikende kwaliteit Bouwen en wonen  
Niet bekend   Woningtypologie Bouwen en wonen  
Niet bekend   Woonquote Bouwen en wonen  
Niet bekend   Middelen aan cultuur (nieuw) Cultuur en vrije tijd  
Niet bekend   Agrovoedingsketen Landbouw  
Niet bekend   Verhouding bio- en niet-biolandbouw per gemeente (nieuw)  Landbouw  
Niet bekend   Broeikasgasproductiviteit (nieuw) Milieu en Natuur  
Niet bekend   Koolstofvoorraad levende biomassa (nieuw) Milieu en Natuur  
Niet bekend   Rode lijststatus per groep Milieu en natuur  
Niet bekend   Autobussen - personenkilometer Mobiliteit  
Niet bekend   Infrastructuur - fietssnelwegen (nieuw) Mobiliteit  
Niet bekend   Logistieke sector - toegevoegde waarde (nieuw) Mobiliteit  
Niet bekend   Openbaar bus- en tramvervoer: reizigersritten Mobiliteit  
Niet bekend   Spoorwegen - tonkilometer Mobiliteit  
Niet bekend   Toegevoegde waarde luchthavens (nieuw) Mobiliteit  
Niet bekend   Werkgelegenheid luchthavens (nieuw) Mobiliteit  
Niet bekend   Schoolbevolking deeltijds kunstonderwijs Onderwijs en vorming  
Niet bekend   TIMSS- en PIRLS-scores Onderwijs en vorming  
Niet bekend   Imago overheden Relatie overheid-burger  
Niet bekend   Bodembedekking (1m en 5m resolutie) Ruimte  
Niet bekend   Tewerkstelling in de sport (nieuw) Sport  
Niet bekend   Aquacultuur Visserij