Saldo van ontvangsten en uitgaven

 • ESR-vorderingensaldo Vlaamse overheid weer gestegen tot 360 miljoen euro

  Het ESR-vorderingensaldo volgens het Instituut voor Nationale Rekeningen (INR) lag in 2019 op 360 miljoen euro. Het ESR-vorderingensaldo zoals berekend volgens de methode van de Hoge Raad voor Financiën (HRF) wordt door de Vlaamse overheid als maatstaf gehanteerd. In 2019 bedroeg het 97 miljoen euro.

  Het ESR-vorderingensaldo volgens het Instituut voor Nationale Rekeningen (INR) is gelijk aan het verschil tussen de ESR-ontvangsten en ESR-uitgaven, met uitsluiting van de opname van nieuwe leningen of leasings, de aflossing van lenings- en leasingsschulden en de investeringen in en de verkoop van financiële vaste activa. We noemen dat het ESR-vorderingensaldo-INR. In het verlengde van de 6de staatshervorming wordt vanaf 2015 door de Vlaamse overheid ook het ESR-vorderingensaldo-HRF berekend, volgens de methode van de Hoge Raad voor Financiën (HRF). 

  Beide varianten van het ESR-vorderingensaldo waren gelijk tussen 2010 en 2014. In 2010 was er sprake van een saldo van ruim –1,5 miljard euro. Dat saldo steeg tot ongeveer 17 miljoen euro in 2012, gevolgd door een daling tot -718 miljoen euro in 2014.  

  In 2015 daalde het ESR-vorderingensaldo-INR tot bijna 3,4 miljard euro, steeg daarna tot 1,4 miljard euro in 2017, maar daalde weer sterk tot -686 miljoen euro in 2018 (inclusief 1 miljard euro voor de negatieve afrekening met betrekking tot de middelen uit de Bijzondere Financieringswet). In 2019 steeg het weer tot 360 miljoen euro.  

  Het ESR-vorderingensaldo-HRF nam na 2014 toe tot 807 miljoen euro in 2017, maar ging in 2018 met -693 miljoen euro weer fors onder nul. In 2019 steeg het weer tot 97 miljoen euro.  

  Het grote verschil tussen de 2 varianten vanaf 2015 hangt samen met de gebruikte methode voor de verrekening van de gewestelijke opcentiemen op de personenbelasting, die na de 6de staatshervorming tot de bevoegdheid van de Vlaamse overheid behoren. De HRF-methode impliceert een gelijkmatigere verdeling van de opcentiemen over de jaren vanaf 2015 en bijgevolg tot een vlakkere evolutie van het ESR-vorderingensaldo-HRF.

 • Budgettair resultaat Vlaamse gemeentebesturen opnieuw positief

  Het budgettair resultaat van de gemeentebesturen (inclusief de districten) lag in 2019 op 69 miljoen euro. 

  De gemeentebesturen hanteren het budgettair resultaat van het boekjaar als een maatstaf voor hun beleid. Het budgettair resultaat is het verschil tussen alle ontvangsten en alle uitgaven van het boekjaar.

  Het budgettair resultaat daalde van 229 miljoen euro in 2010 tot bijna -700 miljoen euro in 2014. In 2015 steeg het tot ruim 1 miljard euro, maar daarna daalde het weer en ging met bijna -496 miljoen euro diep onder nul in 2018. In 2019 was er weer een beperkt positief resultaat.  

  Voor de Vlaamse gemeentebesturen wordt door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) eveneens het ESR-vorderingensaldo berekend. Het ESR-vorderingensaldo is gelijk aan het budgettair resultaat met uitsluiting van de financiële kapitaaltransacties, die onder meer de opname en terugbetaling van leningen omvatten. De maatstaf kan worden gebruik voor een vergelijking met andere entiteiten.  
  Het ESR-vorderingensaldo vertoont eveneens een op en neer gaande beweging. Het ESR-vorderingensaldo lag in 2019 op -92 miljoen euro. Het was positief in de periode 2015-2017, maar daalde in 2018 tot een negatief bedrag van bijna -400 miljoen euro. In 2019 verbeterde het ESR-vorderingensaldo weer, maar bleef nog negatief. 

 • Budgettair resultaat andere lokale besturen op 27 miljoen euro

  Het gezamenlijk budgettair resultaat van de andere lokale besturen naast de gemeentebesturen bedroeg in 2019 27 miljoen euro. Het gaat om autonome gemeentebedrijven (AGB), openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW), OCMW-verenigingen, provinciebesturen en autonome provinciebedrijven (APB).  

  De gegevens over het budgettair resultaat van de andere lokale besturen zijn pas vanaf 2014 beschikbaar. Het budgettair resultaat steeg van 118 miljoen euro in 2014 tot bijna 219 miljoen euro in 2015. Het daalde in 2016 tot bijna 40 miljoen euro, maar steeg daarna weer tot ruim 84 miljoen euro in 2018. In 2019 daalde het budgettair resultaat weer fors.  

  Het ESR-vorderingensaldo van de andere lokale besturen berekend door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) bedroeg in 2019 -63 miljoen euro. Het ESR-vorderingensaldo steeg van ruim 19 miljoen euro in 2014 tot bijna 175 miljoen euro in 2016, gevolgd door een forse daling tot -101 miljoen euro in 2018.  

  Vanaf 2015 evolueren het budgettair resultaat en ESR-vorderingensaldo in tegengestelde richting. Het ESR-vorderingensaldo lag in 2014 en 2015 veel lager dan het budgettair resultaat, in 2016 lag het veel hoger, maar in 2018 lag het weer veel lager. In 2019 kwamen beide maatstaven weer dichter bij elkaar. 

 • Grote onderlinge verschillen bij andere lokale besturen

  Er zijn grote onderlinge verschillen in het budgettair resultaat bij de andere lokale besturen.  

  In 2019 lag het budgettair resultaat van de autonome gemeentebedrijven (AGB) op bijna 70 miljoen euro. In 2014 bedroeg het resultaat ruim 9 miljoen euro en het steeg tot 51 miljoen euro in 2015. In 2016 daalde het tot -30 miljoen euro, maar steeg daarna weer tot een hoog positief bedrag in 2019.  

  De OCMW’s hadden in 2019 een negatief resultaat van -124 miljoen euro, tegenover positieve bedragen in de voorgaande jaren, tot 150 miljoen in 2015.  

  Bij de OCMW-verenigingen was er een forse stijging van bijna 4 miljoen euro in 2014 tot ruim 47 miljoen euro in 2016. Daarna volgde een forse daling in 2017, een sterke stijging in 2018 en weer een forse daling in 2019. 

  Het budgettair resultaat van de provinciebesturen steeg van -22 miljoen euro in 2014 tot 1,4 miljoen in 2016. Daarna daalde het saldo weer tot bijna -28 miljoen euro in 2018, maar het steeg in 2019 weer fors tot ruim 60 miljoen euro. 

  Bij de autonome provinciebedrijven (APB) ten slotte steeg het budgettair resultaat van 6,6 miljoen euro in 2014 tot 16 miljoen euro in 2015, gevolgd door een daling tot -1,1 miljoen euro in 2019. 

 • Positief budgettair resultaat bij 178 gemeentebesturen

  Het budgettair resultaat van de gemeentebesturen in euro per inwoner varieert sterk tussen de gemeenten onderling. Er is geen duidelijk patroon te onderscheiden in de verschillen. 

  In 2019 hadden 178 gemeentebesturen een positief budgettair resultaat en 122 gemeentebesturen hadden een negatief resultaat.  

  In 2 gemeenten was er een negatief resultaat lager dan -400 euro per inwoner. Het gaat om Lierde (-497 euro) en Wellen (-524 euro). In 14 gemeenten (waaronder centrumsteden Hasselt en Brugge) lag het budgettair resultaat tussen -200 en -400 euro per inwoner en in 106 gemeenten (waaronder de centrumsteden Antwerpen, Genk, Oostende, Leuven en Turnhout) tussen 0 en -200 euro per inwoner.  

  In 143 gemeenten was er een positief budgettair resultaat van 0 tot 200 euro per inwoner (waaronder centrumsteden Mechelen, Kortrijk, Aalst, Sint-Niklaas en Roeselare). In 26 gemeenten (waaronder centrumstad Gent) lag het resultaat tussen 200 en 400 euro. Het budgettair resultaat bedroeg 400 tot 600 euro per inwoner in 7 gemeenten en meer dan 600 euro per inwoner in Sint-Truiden (740 euro) en Waasmunster (1.035 euro).

Bronnen

Vlaamse overheid:

Lokale overheden:

Definities

ESR: Europees stelsel van nationale en regionale rekeningen.

ESR-vorderingensaldo-INR: het verschil tussen de ESR-ontvangsten en ESR-uitgaven, met uitsluiting van: 
•    de opname van leningen en aflossing van schuld,
•    de kredietverleningen en deelnemingen,
•    de interne stromen: ontvangsten van en uitgaven aan de te consolideren instellingen.

ESR-vorderingensaldo-HRF: variant van het ESR-vorderingensaldo-INR, volgens de methode van de Hoge Raad voor Financiën (HRF). 
De HRF-methode volgt niet langer het ritme van de inkohiering en afhandeling van de belastingdossiers van de belastingplichtige personen/huishoudens. Ze is gebaseerd op een evenwichtige verrekening van de voorschotten, de voorfinanciering en de ontvangen bedragen. Daardoor worden de opcentiemen op de personenbelasting, die als gevolg van de 6de staatshervorming zijn overgeheveld naar de Vlaamse overheid, op een gelijkmatige wijze verdeeld over de jaren. De HRF-methode leidt bijgevolg tot een meer continue evolutie van het ESR-vorderingensaldo-HRF. 

Budgettair resultaat van het boekjaar van de lokale besturen: het verschil tussen alle ontvangsten (exploitatie-ontvangsten, investeringsontvangsten en de andere ontvangsten) en alle uitgaven (exploitatie-uitgaven, investeringsuitgaven en de andere uitgaven) van het betrokken boekjaar. Het saldo van de vorige boekjaren wordt niet meegeteld.
 

Publicatiedatum

19 november 2020

Volgende update

18 november 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies