Sociale contacten

 • 1 op de 7 Vlamingen heeft zwakke sociale ondersteuning

  In 2013 gaf 8% van de Vlamingen van 15 jaar en ouder aan niet tevreden te zijn over zijn of haar sociale contacten met verwanten, kinderen, vrienden en kennissen.

  Van alle Vlamingen had 4% zeer weinig sociale contacten met verwanten, kinderen, vrienden en kennissen.

  Daarnaast bleek dat 14% van de Vlamingen een zwakke sociale ondersteuning had. Het gaat om mensen zonder een degelijk uitgebouwd sociaal netwerk.

  De groep Vlamingen die ontevreden was over zijn sociale contacten is groter in 2013 dan in 2011. De groep met zeer weinig sociale contacten is de voorbije jaren kleiner geworden. Het percentage Vlamingen dat slechts op een beperkt of zwak sociaal netwerk kan terugvallen is gelijk gebleven.

 • Lager opgeleiden minst goed sociaal omringd

  De tevredenheid met het sociale netwerk en de omvang van het sociale netwerk was in 2013 vrij gelijk bij mannen en vrouwen. Ook inzake zwakke sociale ondersteuning waren er geen verschillen. 

  Het percentage personen met een zwakke sociale ondersteuning nam in 2013 systematisch toe met de leeftijd. 

  Dit percentage nam systematisch af naarmate men hoger was opgeleid. 27% van de lager opgeleiden gaven aan een zwak ondersteunend sociaal netwerk te hebben, tegenover 10% van de hoger opgeleiden. 

 • Weinig verschil op vlak van sociale ondersteuning tussen stad en platteland

  Het aantal sociale contacten, de tevredenheid over de sociale contacten en de mate van sociale ondersteuning verschilden in 2013 weinig of niet voor personen die in stedelijke of in landelijke gebieden in Vlaanderen woonden. De gemeten verschillen waren niet betekenisvol.

 • Vlamingen beter sociaal ondersteund dan inwoners andere gewesten

  Wie in 2013 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest woonde, was vaker ontevreden over zijn sociale contacten dan wie in het Vlaamse Gewest woonde. 

  Zowel in het Waalse Gewest als in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lag het percentage personen met een zwakke sociale ondersteuning hoger dan in het Vlaamse Gewest.

Bronnen

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

oktober 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies