Surveys
Samenleven in diversiteit

Op vlak van monitoring van de maatschappelijke positie van personen van buitenlandse herkomst werden de laatste jaren grote stappen vooruit gezet dankzij de verrijking van administratieve databanken met herkomstgegevens. Daardoor is het mogelijk geworden om op basis van registratiegegevens van de gehele bevolking de sociaaleconomische positie van de verschillende herkomstgroepen in Vlaanderen op een systematische manier op te volgen. Een aantal belangrijke aspecten die verband houden met de integratieproblematiek kunnen echter niet via deze administratieve data in beeld gebracht worden en blijven daardoor voorlopig een blinde vlek. Dat vormt een belangrijke hinderpaal om te komen tot een ‘evidence based’ integratiebeleid. Het gaat om de mate waarin er in Vlaanderen sprake is van een ‘gedeeld en actief burgerschap’. Aspecten die daaronder vallen zijn onder meer sociale samenhang, interculturele contacten, taalgebruik, wederzijdse houdingen, beeldvorming, discriminatie, identiteitsbeleving, maatschappelijk vertrouwen en betrokkenheid. Algemene bevolkingssurveys zijn hiervoor over het algemeen weinig bruikbaar. De groep personen van buitenlandse herkomst is veelal ondervertegenwoordigd in de respons waardoor de aantallen te klein zijn om veralgemeenbare uitspraken mogelijk te maken, zeker als men verschillen tussen herkomstgroepen – de diversiteit binnen de diversiteit - in beeld wil brengen. De non-respons is bij de buitenlandse herkomstgroepen klassiek hoger dan bij personen van Belgische herkomst, onder meer omwille van de taalbarrière.

Om bovengenoemde aspecten in beeld te brengen en door de tijd heen op te volgen, werd de survey ‘Samenleven in diversiteit’ (SID-survey) ontwikkeld. De survey wordt georganiseerd door het team Integratie en Inburgering van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB). De Studiedienst van de Vlaamse Regering, Departement Kanselarij en Bestuur (SVR DKB) zorgt voor inhoudelijke en methodologische ondersteuning en werkt ook mee aan de analyses.

De SID-survey zal om de 4 à 5 jaar worden herhaald. Bedoeling is om van volgende herkomstgroepen telkens circa 750 personen van 15 jaar tot en met 85 jaar te bevragen (nettosteekproef):

(1) personen van Marokkaanse herkomst

(2) personen van Turkse herkomst

(3) personen van Poolse herkomst

(4) personen van Roemeense herkomst

(5) personen van Congolese herkomst

(6) personen van Belgische herkomst

Om de herkomst van een persoon te bepalen, wordt gekeken naar de huidige nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de vader en de geboortenationaliteit van de moeder.

De SID-survey is een mixed-mode survey: een webenquête (CAWI) aangevuld met een face-to-face bevraging. Alle steekproefpersonen krijgen eerst een brief met de vraag om deel te nemen

aan de survey en met daarin een weblink voor het invullen van de webversie van de enquête.

Enkel zij die niet reageren op de webenquête of de webenquête niet volledig invullen, worden

persoonlijk gecontacteerd door een interviewer voor een face-to-face interview.

Om de klassieke hogere non-respons bij personen van buitenlandse herkomst zo goed mogelijk op te vangen, wordt er gebruik gemaakt van een specifieke methodiek: het inzetten van meertalige enquêteurs en het gebruik van vertaalde vragenlijsten.

De eerste resultaten en analyses van de SID-survey zullen worden gepubliceerd begin 2018.

Voor meer informatie: Jo Noppe (02/553.47.59)