VDAB-werkloosheid

 • Bijna 196.000 niet-werkende werkzoekenden in 2018

  Vlaanderen telde in 2018 gemiddeld 195.989 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 7,8% minder dan in 2017.

  Het aantal werkzoekenden schommelde tussen 1999 en 2018 telkens tussen 165.000 en 235.000 personen. In de periodes 2000-2001 en 2007-2008 lag het aantal NWWZ het laagst, in 2005 en 2014-2015 het hoogst. Sinds 2015 daalt het aantal NWWZ weer.

 • Ruim helft van werkzoekenden is minder dan 1 jaar werkzoekend

  Bijna 52% van de Vlaamse werkzoekenden was in 2017 minder dan 1 jaar op zoek naar werk. Daarnaast is 17% langdurig werkzoekend (tussen 1 en 2 jaar) en 31% zeer langdurig werkzoekend (meer dan 2 jaar).

  De schommelingen in de aandelen van deze 3 groepen tussen 1999 en 2017 zijn het kleinst bij de langdurig werkzoekenden.

 • Sinds 2009 zijn er meer mannen dan vrouwen werkzoekend

  In 2018 waren er meer mannelijke (54%) dan vrouwelijke (46%) niet-werkende werkzoekenden. Dat is al zo sinds 2009. Tot en met 2008 lag het aantal vrouwen hoger dan het aantal mannen. Het aandeel werkzoekende mannen en vrouwen blijft de jongste jaren min of meer gelijk.

 • Aandeel oudere en niet-EU-werkzoekenden sterk toegenomen

  Ruim 3 op de 10 van de niet-werkende werkzoekenden is tussen 25 en 39 jaar, 2 op de 10 zijn jonger dan 25 jaar. Bijna 3 op de 10 zijn tussen 40 en 54 jaar en nog eens 2 op de 10 zijn 55 jaar en ouder. Het aandeel van de oudste leeftijdsgroep is tegenover 1999 duidelijk toegenomen. Bij de andere leeftijdsgroepen is dat niet het geval.

  Naar scholing maakten in 2018 de laaggeschoolden de grootste groep (47%) uit van de niet-werkende werkzoekenden. Ongeveer 34% van de niet-werkende werkzoekenden is middengeschoold en 19% is hooggeschoold. Tussen 1999 en 2018 is het aandeel laaggeschoolde NWWZ gedaald en het aandeel hooggeschoolde NWWZ toegenomen.

  Ongeveer 17% niet-werkende werkzoekenden had in 2018 een arbeidshandicap, tegenover 10% in 1999.

  Opgedeeld naar origine was in 2018 bijna 3 op de 10 van de niet-werkende werkzoekenden afkomstig van buiten de Europese Unie of de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). Hun aandeel is duidelijk gestegen tussen 2007 (20%) en 2018 (29%).

 • Grootsteden en sommige centrumsteden kennen de hoogste werkloosheidsgraad

  Er zijn grote verschillen tussen de Vlaamse gemeenten op vlak van de VDAB-werkloosheidsgraad. Het gaat om het aandeel niet-werkende werkzoekenden in de beroepsbevolking. Algemeen genomen lag de VDAB-werkloosheidsgraad in 2018 in het Vlaamse Gewest op 6,4%. In Lo-Reninge (2,4%) lag dat percentage het laagst, in Antwerpen (13,7%), Turnhout (11,4%), Oostende (10,8%) en Gent (10,5%) het hoogst.

Bronnen

VDAB: Arvastat

Definities

Beroepsbevolking: som van de werkenden en de niet-werkende werkzoekenden. 
Niet-werkende werkzoekenden: de werkzoekenden met de hoogste graad van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Meer concreet gaat het om de werkzoekenden met werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA), de jonge werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd (BIT), de vrij ingeschreven niet-werkende werkzoekenden en andere verplicht ingeschreven niet-werkende werkzoekenden.
Origine: de opdeling van de niet-werkende werkzoekenden naar origine is vanaf 2007 gebaseerd op de huidige en vorige nationaliteit (voor een eventuele nationaliteitswijziging) van de persoon.

Publicatiedatum

4 april 2019

Volgende update

6 januari 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies