Vlaamse armoedemonitor
Opdrachtgever kabinet van de Vlaamse Minister van Armoedebestrijding
Eindverantwoordelijke Jo Noppe (Domeinverantwoordelijke armoede - 02/553.47.59)
Uitvoerders Jo Noppe
Startjaar 2010: Europees Jaar van de Bestrijding van Armoede en Sociale Uitsluiting
Periodiciteit Website: doorlopende update
Publicatie: jaarlijks
Beleidsrelevantie Regeerakkoord 2009-2014:
p. 66: “De bestrijding van armoede is een topprioriteit. Zeker in deze tijd van economische crisis maken we de keuze dat de meest kwetsbare mensen het minst in de problemen komen. We werken, samen met elk betrokken beleidsdomein en de stakeholders, een nieuw Vlaams actieplan armoedebestrijding uit. We vertrekken hiervoor van de vaststellingen van het ViA-atelier van 27 april 2009 en de meetbare doelstellingen die met de sociale partners en het verenigingsleven in het Pact 2020 naar voren werden geschoven. Naast strategische en operationele doelen, formuleren we ook indicatoren die de monitoring van de effecten van het gevoerde armoedebestrijdingsbeleid mogelijk maken.”  
Interne SVR-samenwerking SVR-domeinverantwoordelijken
Externe SVR-samenwerking Overleg over voorgestelde indicatorenset met het kabinet van de Minister van Armoedebestrijding, met het Team Samenleving van het departement WVG,  en met de leden van het Horizontaal Permanment Armoedeoverleg en met armoede-experts uit de academische wereld.
Output

Indicatorenset op website SVR; jaarlijkse SVR-publicatie.

Valorisatie

De Vlaamse Armoedemonitor wordt jaarlijks opgemaakt ter ondersteuning van het Vlaamse armoedebeleid. De bedoeling is om op een bevattelijke en overzichtelijke manier de armoedesituatie en –evolutie in Vlaanderen in kaart te brengen en op te volgen. Waar mogelijk wordt de Vlaamse armoedesituatie vergeleken met de situatie in de 27 lidstaten van de Europese Unie.

De Vlaamse Armoedemonitor is een omgevingsmonitor. Dat betekent dat niet de maatregelen van het armoedebeleid zelf in beeld worden gebracht, maar wel de bestaande armoedesituatie waaraan dat beleid iets wil veranderen.Armoede is meer dan een tekort aan inkomen. Het verwijst naar een geheel van onderling verbonden vormen van uitsluiting op verschillende domeinen van het individuele en sociale leven. Financiële moeilijkheden zijn tegelijk vaak oorzaak en gevolg van achterstelling op het vlak van tewerkstelling, onderwijs, huisvesting, gezondheid en maatschappelijke participatie. Voor elk van deze levensdomeinen zijn indicatoren opgenomen. Aangezien de strijd tegen armoede bij kinderen een belangrijke prioriteit vormt van het Vlaamse armoedebeleid, bevat deze monitor ook een aantal indicatoren die specifiek focussen op de armoedesituatie van deze groep.
 
De Vlaamse Armoedemonitor brengt verschillende armoede-indicatoren samen die gebruikt worden in Europese, federale of andere Vlaamse monitorrapporten. Het gaat onder meer om indicatoren uit het Pact 2020, de EU2020-strategie, de Interfederale Armoedebarometer en de Armoedebarometer van Decenniumdoelen 2017. Deze worden aangevuld met eigen accenten en aandachtspunten gebaseerd op de prioriteiten van het Vlaamse armoedebeleid. Dat uit zich onder meer in de visualisering en bespreking van de verschillende armoededoelstellingen die door de Vlaamse Regering in het kader van het Pact 2020 en het Vlaamse Hervormingsprogramma voor de EU2020-strategie werden geformuleerd.

Raadpleeg alle publicaties van de Studiedienst Vlaamse Regering m.b.t. de Vlaamse armoedemonitor