Waterzuiveringsgraad

  • Afvalwater van 84% Vlamingen wordt gezuiverd

    Eind 2018 bedroeg de zuiveringsgraad 84%. Het gaat om het aandeel van de inwoners van het Vlaamse Gewest waarvan het afvalwater gezuiverd wordt in een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dat aandeel is sterk toegenomen in de laatste decennia. In 1991 lag de zuiveringsgraad op 26%, in 2000 op 48% .

    De snelheid waarmee de zuiveringsgraad stijgt, neemt in de meest recente jaren echter af. Wellicht speelt hier mee dat het resultaat dat met een gelijkaardige inspanning bereikt kan worden, steeds kleiner wordt. Het zijn immers steeds vaker kleinere en meer afgelegen woonkernen die nog op de openbare waterzuiveringsinfrastructuur moeten aangesloten worden. Met de uitbreiding van het riolerings- en collecteringsstelsel nemen de kosten voor exploitatie, onderhoud en vervanging bovendien toe waardoor minder budget resteert voor bijkomende aansluitingen.

  • Zuiveringsgraad hoogst aan kust, in stedelijke gebieden en Limburg

    De zuiveringsgraad ligt het hoogst in de kustgemeenten, in de gebieden rond de steden en in Limburg.

Bronnen

Vlaamse milieumaatschappij (VMM): Riolerings- en zuiveringsgraden 

Definities

Zuiveringsgraad:  het theoretische percentage van de inwoners waarvan het afvalwater, na transport via het riolerings- en collecteringsnetwerk, effectief gezuiverd wordt in een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Publicatiedatum

28 juni 2019

Volgende update

juni 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies