Toename van het aantal 2-persoonshuishoudens situeert zich bij de oudere bevolking

Bejaard echtpaar in de tuinBegin 2017 telde het Vlaamse Gewest 949.000 2-persoonshuishoudens. In 2027 zullen we er naar verwachting meer dan 1 miljoen tellen. Het gaat om een toename van oudere paren. Gemeenten verschillen onderling in de toename van hun 2-persoonshuishoudens.

Meer 2-persoonshuishoudens in de toekomst

Begin 2017 telde het Vlaamse Gewest 949.000 2-persoonshuishoudens (figuur 1, linker grafiek). Dat zijn er 81.000 meer dan 10 jaar geleden. Voor de volgende 10 jaar verwachten we er nog eens 83.000 extra. In 2027 zal het aantal 2-persoonshuishoudens de kaap van 1 miljoen ruim hebben overschreden.

Het aandeel 20+jarige inwoners dat in een 2-persoonshuishouden woont, steeg tussen 2007 en 2017 van 35,3% tot 36,0% en zal in 2027 toegenomen zijn tot 37,5% (figuur 1, rechter grafiek).


Figuur 1. Aantal 2-persoonshuishoudens (links) en aandeel van de 20+jarige bevolking wonend in een 2-persoonshuishouden (rechts), Vlaams Gewest, waarnemingen 2000-2017 en vooruitzichten 2018-2035

Grafiek demografie huishoudens

 

2007

2017

2027

2007-2017

2017-2027

Aantal 2-persoonshuishoudens

868.000

949.000

1.032.000

+ 81.000

+83.000

Aandeel 20+jarige bevolking wonend in 2-persoonshuishouden

35,3%

36,0%

37,5%

 

 

Bron: 2000-2017: waarnemingen, Statbel; 2018-2035: vooruitzichten, Statistiek Vlaanderen


Meer oudere paren

Bekijken we voor 2017 en 2027 de 2-persoonshuishoudens naar geslacht en leeftijd van de huishoudleden (figuur 2, linker grafiek), dan is duidelijk dat de groei van het aantal personen in een 2-persoonshuishouden zich volledig situeert bij de oudere personen, vooral bij de 60-79-jarigen.

De stijging van het aantal 2-persoonshuishoudens in de volgende 10 jaar zal dus vooral gaan om een toename van oudere paren. We verwachten dat in 2027 het aantal 65-plussers in een 2-persoonshuishouden zal gestegen zijn met 177.000, oftewel een 88.500 oudere 2-persoonshuishoudens extra in 2027.

De toename van het aantal ouderen wonend in een 2-persoonshuishouden hangt samen met de sterke toename van het aantal ouderen in de nabije toekomst. Bovendien gaan we er vanuit dat ten gevolge van de verder stijgende levensverwachting van mannen en vrouwen, ouderen in de toekomst ook langer als paar door het leven zullen gaan (figuur 2, rechter grafiek).  Die evolutie was zeer duidelijk waarneembaar in het eerste decennium van deze eeuw maar zwakte af in de meest recente jaren. In de toekomst voorzien we geen verdere grote gedragsverandering inzake het wonen in een 2-persoonshuishouden.

In 2027 zullen er minder jongere Vlamingen in een 2-persoonshuishouden wonen ten gevolge van een lichte krimp van de bevolking op de leeftijden van 20 tot 54 jaar. Bovendien verwachten we dat deze leeftijdsgroep in de toekomst iets minder vaak in een 2-persoonshuishouden zal wonen.


Figuur 2. Inwoners en personen wonend in een 2-persoonshuishouden naar geslacht en leeftijd, Vlaams Gewest, waarnemingen 2007, 2017 en vooruitzichten 2027

Grafiek demografie huishoudens

 

 

 

Aantal 20-plussers wonend in een 2-persoonshuishouden (X 1.000)

 

Alle

20-34j

35-54j

55-64j

65-79j

80+j

Alle

2017

1.838

278

343

467

589

161

 

 

2027

2.000

268

314

491

733

194

groei

+163

-10

-29

+24

+144

+33

Mannen

2017

901

135

156

220

302

88

 

 

2027

998

132

142

232

381

112

groei

+97

-3

-15

+12

+79

+24

Vrouwen

2017

937

143

187

248

286

73

 

 

2027

1.003

136

173

260

352

82

groei

+66

-7

-14

+12

+66

+9

Bron: 2017: waarnemingen, Statbel; 2027: vooruitzichten, Statistiek Vlaanderen


Gemeentelijke verschillen

In het Vlaamse Gewest zal het aantal 2-persoonshuishoudens met bijna 9% toenemen in de komende 10 jaar. De omvang van die relatieve toename varieert sterk tussen de gemeenten onderling, namelijk van 2% tot meer dan 14%. De kleinste relatieve groei verwachten we in West-Vlaanderen (kaart 1).

In geen enkele gemeente zal het aantal 2-persoonshuishoudens afnemen. In 41 van de 308 Vlaamse steden en gemeenten zullen er maximaal 100 2-persoonshuishoudens bijgekomen zijn in 2027. In Mechelen, Heist-op-den-berg, Brugge en Leuven verwachten we een toename van ruim 900 2-persoonshuishoudens. Uitschieters zijn Hasselt (+1.200), Aalst (+1.300), Gent (+1.400) en Antwerpen (+2.400).


Kaart 1. Groei van het aantal 2-persoonshuishoudens, per gemeente, vooruitzichten 2017-2027. Relatieve verandering (kleur) en absolute verandering (bol)

Grafiek demografie huishoudensBron: 2017: waarnemingen, Statbel; 2027: vooruitzichten, Statistiek Vlaanderen

 

Download "Toename van het aantal 2-persoonshuishoudens situeert zich bij de oudere bevolking" (Pdf - 413 kB)