Geboorten

 • 62.798 geboorten in 2020

  In 2020 waren er 62.798 geboorten bij vrouwen die wonen in het Vlaamse Gewest. Het ging daarbij om 31.970 jongens en 30.828 meisjes. In 2020 werden bijna evenveel kinderen geboren als in 2019, maar wel 7.281 minder dan in het topjaar 2010 (-10,4%).

  Er wordt in deze cijfers enkel rekening gehouden met geboorten bij de wettelijke bevolking.

 • Minder geboorten dan overlijdens in 2020

  In 2020 overschreed het aantal overlijdens het aantal geboorten. Er waren 70.919 overlijdens tegenover 62.798 geboorten. Dat resulteert in een sterk negatief natuurlijk saldo van -8.121 eenheden.

  Daarmee wijkt 2020 af van voorgaande jaren. In alle jaren tussen 2000 en 2019 waren er minder overlijdens dan geboorten in het Vlaamse Gewest. Het Vlaamse Gewest kende daardoor in die periode telkens een positief natuurlijk saldo.

 • Iets meer dan 1 op 10 borelingen heeft niet de Belgische nationaliteit

  Iets meer dan 1 op de 10 borelingen (13%) in het Vlaams Gewest had in 2020 een buitenlandse (niet-Belgische) nationaliteit. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ligt dat hoger (34%), in het Waalse Gewest lager (9%).

  Vooral in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest waren er relatief veel borelingen met de nationaliteit van een land van buiten de Europese Unie (24%). Voor het Vlaamse Gewest lag dat aandeel veel lager (6%). 

 • Minder dan helft van geboorten binnen huwelijk

  Van de geboorten bij moeders met een officiële woonplaats in het Vlaamse Gewest vond in 2019 ruim de helft van de geboorten plaats buiten de context van een huwelijk. In 2000 was dat nog geen kwart (22%). Het aandeel geboorten bij ongehuwd samenwonende paren blijft toenemen.

  Bij 1 op de 9 geboorten heeft de moeder geen samenwonende partner.

 • Daling van bruto geboortecijfer

  In 2020 lag het aantal geboorten per 1.000 inwoners in het Vlaamse Gewest op 9,5. Dit bruto geboortecijfer lag iets lager in het Waalse Gewest (9,6 per 1.000 inwoners) en beduidend hoger in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (13,0 per 1.000 inwoners).

  In alle gewesten daalde het bruto geboortecijfer tussen 2010 en 2020. De daling is het meest uitgesproken in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

 • Hoge bruto geboortecijfers in Vlaamse centrumsteden

  Meer dan 70% van de gemeenten had voor de periode 2018-2020 een bruto geboortecijfer lager dan de gemiddelde waarde voor het Vlaamse Gewest in dezelfde periode (9,6 geboorten per 1.000 inwoners). Gemeenten met een hoog bruto geboortecijfer waren de centrumsteden Antwerpen (13), Mechelen (12), Turnhout (12), Gent (12), Sint-Niklaas (11), Leuven (11), Kortrijk (10) en Aalst (10). Ook gemeenten in de zuidelijke regio van West-Vlaanderen, rond het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en in de Noorderkempen tonen een bovengemiddeld bruto geboortecijfer.

  Het bruto geboortecijfer weerspiegelt deels de leeftijdsopbouw van de bevolking, met typisch lage waarden in gemeenten met een verouderde bevolking. 

 • Vlaams bruto geboortecijfer net boven EU-gemiddelde

  Het bruto geboortecijfervan 2019 voor het Vlaamse Gewest (9,5 geboorten per 1.000 inwoners) lag net boven het gemiddelde van 9,3 geboorten per 1.000 inwoners voor de landen van de Europese Unie (EU27).

  Hoge waarden waren er te vinden in Ierland (12), Frankrijk (11,5) en Zweden (11). Lage waarden waren er vooral in de zuidelijke lidstaten met Italië als hekkensluiter (7).

  De cijfers van de Europese landen hebben betrekking op de gewoonlijk verblijvende bevolking in elk land.Er zijn nog geen gegevens beschikbaar voor het observatiejaar 2020. 

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Loop van de bevolking
Statbel: Bevolking     
Eurostat: Database

Definities

Geboorten: het aantal levendgeborenen of borelingen bij vrouwen uit de wettelijke bevolking met een officiële woonplaats (hoofdverblijfplaats) in het Vlaamse Gewest. Geboorten bij vrouwen die ingeschreven staan in het wachtregister (zoals voor asielzoekers/verzoekers om internationale bescherming) zijn hier niet meegeteld, net als geboorten bij vrouwen die onwettig in het land verblijven.

Bruto geboortecijfer: relateert het aantal geboorten in een periode aan de gemiddelde bevolking van het omschreven grondgebied in dezelfde periode. Het wordt in de regel uitgedrukt per 1.000 inwoners. Omdat er geen rekening wordt gehouden met de leeftijdsverdeling van de (vrouwelijke) bevolking gaat het om het ‘bruto’ geboortecijfer.

Gemiddelde bevolking: het gemiddelde van de bevolking zoals opgemeten aan het begin (1 januari) en het einde van het jaar (in de praktijk 1 januari van het volgende jaar).

Natuurlijk saldo (natuurlijk accres): de balans van de geboorten en de overlijdens (positief of negatief) voor een bepaald grondgebied in een bepaalde observatieperiode.

Gewoonlijk verblijvende bevolking: de bevolking die zijn gewone verblijfplaats heeft in het land zoals gepubliceerd door het Europese statistiekbureau Eurostat. Personen ingeschreven in het wachtregister voor asielzoekers (verzoekers om internationale bescherming) worden hierin deels meegeteld (naargelang de verblijfsduur).

Wettelijke bevolking: de in het Rijksregister ingeschreven bevolking zoals gepubliceerd door het Belgische statistiekbureau Statbel. Het gaat om inwoners met een recht op permanent verblijf of vestiging in België of met een recht op tijdelijk verblijf (>3 maanden) in het land. De personen ingeschreven in het wachtregister voor asielzoekers (verzoekers om internationale bescherming) worden hierin niet meegeteld.

Publicatiedatum

8 juli 2021

Volgende update

juli 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies