Onlineaankopen bij burgers voor privégebruik

 • 2 op 3 Vlamingen kopen online

  Het aandeel 16- tot 74-jarige burgers dat in het voorbije jaar goederen of diensten voor privégebruik aankocht of bestelde via een website of via een app, lag in 2018 op 65%. Dat aandeel steeg sterk in de afgelopen jaren, al is er geen stijging meer tussen 2017 en 2018. In 2005 kocht of bestelde nog 16% van de Vlamingen online.

 • Aandeel Vlamingen dat frequent online koopt stijgt

  De toename in het aandeel van de burgers met onlineaankopen doet zich sinds 2009 voor bij de aankopen tijdens de voorbije 3 maanden (voorafgaand aan de enquête). Van 2017 tot 2018 was er voor het eerst geen toename meer in dit aandeel. Het aandeel van de burgers dat eerder sporadisch online koopt, bleef vrij stabiel over de totale periode. Sporadisch aankopen betekent hier: tussen 3 en 12 maanden geleden of langer dan 12 maanden geleden.

 • Online kopen neemt toe met onderwijsniveau en inkomen

  Het aandeel burgers dat in het voorbije jaar een onlineaankoop deed, varieert naar leeftijd, opleiding, gezinsinkomen en geboorteland.

  55- tot 74-jarigen kopen minder vaak online dan de jongere leeftijdsgroepen. Online kopen neemt toe met het onderwijsniveau en met het inkomen. Bij de personen geboren in België is het aandeel onlinekopers groter dan bij de personen geboren in het buitenland.

 • Onlineaankopen gebeuren vooral bij Belgische verkopers en bij verkopers uit andere EU-landen

  In 2018 deed 53% van de Vlamingen van 16 tot 74 jaar een onlineaankoop bij een Belgische verkoper. 43% deed een aankoop bij een verkoper uit een ander Europees land en 11% bij een verkoper uit een niet-Europees land. 3% van de Vlamingen kent de herkomst van de verkoper niet.

  Voor elk van deze 3 categorieën van verkopers (België, ander EU-land en niet-EU land) stijgt het aandeel burgers met onlineaankopen sinds 2008, wat niet het geval is voor het laatste jaar voor de verkopers uit België en voor de verkopers uit een niet-EU-land.

 • Vlamingen behoren voor online kopen tot Europese middenmoot

  Een groter aandeel Vlamingen (65%) dan Brusselaars (58%) en Walen (53%) kocht of bestelde tijdens het voorbije jaar online goederen of diensten voor privégebruik. Het gaat hier om burgers van 16 tot 74 jaar.

   Het Vlaamse aandeel ligt hoger dan het EU-gemiddelde van 60%. Toch situeert het Vlaamse Gewest zich eerder in de middenmoot van de EU-landen. In de top 3 van de EU-landen kocht of bestelde minstens 80% van de burgers het voorbije jaar online.

Bronnen

Publicatiedatum

30 juli 2019

Volgende update

april 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies