Ontvangsten

 • Ontvangsten Vlaamse overheid gestegen tot 43 miljard euro

  De totale ESR-ontvangsten van de Vlaamse overheid bedroegen in 2017 42,9 miljard euro. Voor het derde jaar op rij zijn de ontvangsten sterk gestegen, in 2017 met 8% ten opzichte van 2016. De extra middelen vanaf 2015 zijn grotendeels het gevolg van de zesde staatshervorming. Zo zijn er nieuwe dotaties (toelagen) van het federale niveau die samenhangen met de nieuwe bevoegdheden. Daarnaast kan Vlaanderen vanaf 2015 gewestelijke opcentiemen op de federale personenbelasting heffen. Vlaanderen stelt het tarief van deze opcentiemen autonoom vast.

 • Ontvangsten gemeenten stabiel in 2017 ten opzichte van 2016

  De totale ontvangsten van de gemeentebesturen in het Vlaamse Gewest bedroegen 11,4 miljard in 2017. Dit kwam overeen met iets minder dan 1.800 euro per inwoner. De openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW’s) ontvingen 3,8 miljard euro. Bij de overige types van lokale besturen zijn de ontvangsten lager. Het gaat hierbij over provinciebesturen, autonome gemeentebedrijven (AGB’s), autonome provinciebedrijven (APB’s), OCMW-verenigingen en de Antwerpse districten.
  De ontvangsten van de gemeentebesturen stijgen sinds 2007 jaarlijks met gemiddeld 2%. Er zijn echter grote variaties tussen de opeenvolgende jaren. In 2015 voerden de distributienetbeheerders een kapitaalvermindering door, zodat aan de gemeenten-aandeelhouders aandelen werden terugbetaald. Hierdoor stegen de ontvangsten in 2015 eenmalig. In 2016 was er dan ook een daling van 6%. In 2017 waren de ontvangsten ongeveer gelijk aan deze van 2016. 
  De cijfers van de overige types van lokale besturen gaan niet ver genoeg terug in de tijd om een duidelijke trend te kunnen vaststellen.

 • Hoogste ontvangsten per inwoner in grote steden en kuststreek

  In 2017 varieerden de ontvangsten van de gemeentebesturen tussen 960 en 3.580 euro per inwoner. De ontvangsten per inwoner zijn hoger in de grotere steden en in de kustgemeenten. In eerder landelijke gemeenten zijn de ontvangsten per inwoner lager.

Bronnen

Administratie Binnenlands Bestuur: BBC - data en analyses
Departement Financiën en Begroting: Vlaams Begroting en Rekening

Definities

ESR-ontvangsten: de ontvangsten die geconsolideerd zijn over alle entiteiten die volgens de ESR-regels (Europees Stelsel van Rekeningen) binnen de perimeter van de Vlaamse overheid vallen. Consolidatie betekent dat binnen die perimeter de interne stromen (ontvangsten en uitgaven) niet worden meegeteld. ESR is de Europese standaard voor nationale en regionale rekeningen.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

21 november 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies