Oppervlakte natuur met overschrijding kritische last (vermesting en verzuring)

  • Bos en heide sterkst getroffen door vermesting

    In 2016 werd op 82% van de totale Vlaamse oppervlakte terrestrische ecosystemen de kritische last voor vermesting overschreden. In 1990 was dit nog op 99% van de oppervlakte het geval.
    De situatie bij bos en heide blijft slecht: de volledige oppervlakten van deze natuurtypen zijn over de hele periode van 1990 tot 2016 in overschrijding. Bij het natuurtype soortenrijk grasland verbeterde de toestand van 95% oppervlakte in overschrijding in 1990 tot 39% in 2016.

  • Overschrijding kritische last verzuring sterk gedaald sinds 2007

    In 2016 werd de kritische last voor verzuring overschreden op 26% van de totale oppervlakte terrestrische ecosystemen in Vlaanderen. Tussen 2007 en 2009 werd de sterkste daling waargenomen. Toen daalde de totale oppervlakte natuur in overschrijding met meer dan een derde en het oppervlak heide bijna met twee derden. De laatste jaren was de daling minder uitgesproken, maar zette deze zich toch door bij alle natuurtypes. In 2016 echter steeg de oppervlakte natuur in overschrijding met 21% ten opzichte van het jaar ervoor, over alle natuurtypen heen. De bossen en soortenrijke graslanden bleven het gevoeligst met respectievelijk 28% en 27% oppervlakte met overschrijding in 2016. Ook 8% van de oppervlakte heide was in 2016 in overschrijding.

Bronnen

Milieurapport (MIRA), Vlaamse milieumaatschappij (VMM): Kritische last vermesting
Milieurapport (MIRA), Vlaamse milieumaatschappij (VMM): Kritische last verzuring

Definities

Kritische last: de draagkracht van de natuur (bos, heide en soortenrijk grasland) voor atmosferische depositie wordt uitgedrukt als de kritische last. Dit is de maximaal toelaatbare depositie per eenheid van oppervlakte voor een bepaald ecosysteem zonder dat er – volgens de huidige kennis – schadelijke effecten optreden. De oppervlakte in overschrijding wordt procentueel uitgedrukt ten opzichte van de totale oppervlakte en er wordt een onderscheid gemaakt naar bos, heide en soortenrijk grasland.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

22 november 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies