Publicatieagenda

In overeenstemming met de Europese praktijkcode voor statistieken, maakt Statistiek Vlaanderen vooraf de tijdstippen bekend waarop de updates van de Vlaamse openbare statistieken gepubliceerd worden. U vindt de voorziene publicatiedatum per statistiek in het overzicht hieronder. Dit overzicht wordt wekelijks geactualiseerd. Bij een aantal van de statistieken wordt voorlopig enkel de maand van publicatie vermeld. In de loop van 2019 zal dit verder verfijnd worden tot een specifieke publicatiedag.

In de weken voorafgaand aan de publicatie wordt de publicatiedatum definitief bevestigd. Indien de bevestigde datum alsnog wijzigt, wordt de reden van deze wijziging duidelijk aangegeven. Het kan daarbij enkel gaan om problemen verbonden met het productieproces of met de kwaliteitscontrole.

De updates van de openbare statistieken worden steeds gepubliceerd op de vermelde publicatiedatum om 10u in de voormiddag. 

 

Maand Dag Titel statistiek Datum bevestigd?
mei 2019 22 Bosvitaliteitsindex Ja
mei 2019 22 Personeel Vlaamse overheid Ja
mei 2019 22 Verkochte woningen Ja
mei 2019 22 Woningprijs Ja
juni 2019 12 Bebouwde oppervlakte  
juni 2019 12 Geregistreerde criminaliteit  
juni 2019   Aspecten van werktijd- en werkplaatsregeling  
juni 2019   Beroepsstatuut  
juni 2019   Bevolking in een huishouden met zeer lage werkintensiteit  
juni 2019   Bevolking in ernstige materiële deprivatie  
juni 2019   Bevolking in subjectieve armoede  
juni 2019   Bevolking naar herkomst  
juni 2019   Bevolking naar socio-economische positie (op basis van EAK-enquête)  
juni 2019   Bevolking onder de armoededrempel  
juni 2019   Deeltijdarbeid  
juni 2019   Early leavers form education and training  
juni 2019   Energiearmoede  
juni 2019   Geharmoniseerde competitiviteitsindicator  
juni 2019   Grondwaterstand  
juni 2019   Huishoudelijk afval  
juni 2019   Inkomensongelijkheid: inkomenskwintielverhouding (S80/S20)  
juni 2019   Jaargemiddelde temperatuur  
juni 2019   Ledencijfers sportclubs  
juni 2019   Levenslang leren (opleidingsdeelname)  
juni 2019   Neerslagextremen  
juni 2019   Oppervlakte natuur met overschrijding kritische last (vermesting en verzuring)  
juni 2019   Personeel lokale besturen  
juni 2019   Sociale bijstand  
juni 2019   Studiebewijzen: diploma's secundair onderwijs  
juni 2019   Trein - personenkilometer  
juni 2019   Type contract  
juni 2019   Uitvoer/invoer van goederen  
juni 2019   Uitvoerratio  
juni 2019   Uren beroepsarbeid per week  
juni 2019   Verloren gezonde levensjaren door fijn stof  
juni 2019   Verontreinigde gronden  
juni 2019   Vervangingsinkomens sociale zekerheid  
juni 2019   Waterverbruik  
juni 2019   Waterzuiveringsgraad  
juni 2019   Woningen sociale sector  
juni 2019   Zorg en ondersteuning voor kinderen - formele opvang  
juli 2019 9 Bevolking naar leeftijd en geslacht  
juli 2019 9 Bevolking naar nationaliteit  
juli 2019 9 Bevolking: omvang en groei  
juli 2019 9 Geboorten  
juli 2019 9 Internationale migratie  
juli 2019 9 Interne migratie  
juli 2019 9 Sterfte  
juli 2019 15 In goede gezondheid  
juli 2019 15 Langdurige functionele beperking  
juli 2019 15 Lichamelijke pijn  
juli 2019 18 Aankomsten door verblijfstoeristen  
juli 2019 18 Logiesaanbod  
juli 2019 18 Overnachtingen door verblijfstoeristen  
juli 2019   Arbeidsproductiviteit  
juli 2019   Bruto binnenlands product per inwoner  
juli 2019   Burgers die nooit internet gebruikten  
juli 2019   Evolutie van de productiviteit in de industrie  
juli 2019   Huishoudens met een breedbandconnectie  
juli 2019   ILO-werkloosheidsgraad  
juli 2019   Internetgebruik naar gebruiksfrequentie  
juli 2019   Investeringsratio  
juli 2019   Onlineaankopen bij burgers voor privégebruik  
juli 2019   Reële economische groei  
juli 2019   Verkeersongevallen  
juli 2019   Verkeersslachtoffers  
juli 2019   Werkgelegenheidsgraad  
juli 2019   Werkzaamheidsgraad  
augustus 2019   Schoolbevolking basis- en secundair onderwijs  
augustus 2019   Spoorwegen - tonkilometer  
augustus 2019   Vakantiearmoede  
augustus 2019   Werkgelegenheid in de logistieke sector  
september 2019 10 Bevolking naar burgerlijke staat  
september 2019 10 Huishoudtypes  
september 2019 10 Levensverwachting  
september 2019 10 Posities in het huishouden  
september 2019 10 Vruchtbaarheid  
september 2019 15 Aandeel van de bevolking op beroepsleeftijd  
september 2019 15 Beroepsinkomen  
september 2019 15 Huishoudinkomen  
september 2019 15 Tijdsbesteding  
september 2019   Aandeel industrie in de bruto toegevoegde waarde en de werkgelegenheid  
september 2019   Beschikbare woonpercelen  
september 2019   Consumptie en sparen  
september 2019   Digitale overheid  
september 2019   Diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologische richtingen  
september 2019   Export van high-tech goederen  
september 2019   Geconsolideerde schuld  
september 2019   Huursubsidies  
september 2019   Inkomen (volgens de nationale rekeningen)  
september 2019   Investeringsinspanningen  
september 2019   Loonkosten  
september 2019   Marktaandelen  
september 2019   O&O intensiteit  
september 2019   O&O personeel  
september 2019   Octrooiaanvragen  
september 2019   Overheidskredieten voor wetenschap en innovatie  
september 2019   Renovatiepremies  
september 2019   Saldo van ontvangsten en uitgaven  
september 2019   Tewerkstelling in hoogtechnologische sectoren  
september 2019   Wetenschappelijke publicaties  
september 2019   Woningen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard  
september 2019   Zorg en ondersteuning van personen met een handicap  
september 2019   Zorg en ondersteuning voor kinderen - alle soorten opvang  
oktober 2019   Hedonische huurprijsindex  
oktober 2019   Onvoldoende beweging en overgewicht  
oktober 2019   Overmatig alcoholgebruik  
oktober 2019   Personeelsleden Vlaams onderwijs  
oktober 2019   Personenwagenpark  
oktober 2019   Problematische afwezigheden  
oktober 2019   Tewerkstelling in de toeristisch-recreatieve sector  
oktober 2019   Vrachtwagens - tonkilometer  
oktober 2019   Zorg en ondersteuning voor jongeren  
november 2019 2 Chronische aandoening  
november 2019 2 Prostaatkanker en borstkanker  
november 2019 2 Suikerziekte  
november 2019 12 Echtscheidingen  
november 2019 12 Huwelijken  
november 2019 12 Nieuwe wettelijke samenwoningen  
november 2019 12 Sociale contacten  
november 2019 12 Stopzetting van wettelijke samenwoningen  
november 2019   Aantal ondernemingen  
november 2019   Aanvoer en aanvoerwaarde vissersvloot  
november 2019   Agrovoedingsketen  
november 2019   Algemene broedvogelindex  
november 2019   Bedrijfsafval  
november 2019   Bedrijfseconomische resultaten per sector  
november 2019   Bladontwikkeling eik en beuk  
november 2019   Broeikasgasemissies  
november 2019   Fiscale autonomie - belastingen  
november 2019   Houtverkoop  
november 2019   Houtvoorraad  
november 2019   Landbouwareaal  
november 2019   Leeftijd bedrijfshoofd van landbouwbedrijven  
november 2019   Nitraat in grondwater  
november 2019   Nitraat in oppervlaktewater  
november 2019   Ontvangsten  
november 2019   Oppervlakte onder effectief natuurbeheer  
november 2019   Oprichtingen ondernemingen  
november 2019   Personeelsleden universiteiten  
november 2019   Rode lijststatus per groep  
november 2019   School- en studietoelagen  
november 2019   Stopzettingen van ondernemingen  
november 2019   Tewerkstelling in Vlaamse land- en tuinbouw  
november 2019   Uitgaven   
november 2019   Uitheemse plantensoorten  
november 2019   Veestapel  
november 2019   Vertrouwen in Europese instellingen  
november 2019   Verzurende emissies  
november 2019   Vissersvloot  
november 2019   Woningvoorraad  
december 2019 2 Psychische klachten  
december 2019 2 Vitaliteit  
december 2019 20 Energieverbruik  
december 2019 20 Hernieuwbare energie  
december 2019 20 Importafhankelijkheid  
december 2019 20 Verwarmingswijze woning  
december 2019   Aantal gekwalificeerde trainers  
december 2019   Aantal jeugdwerkinitiatieven  
december 2019   Aantal sportclubs  
december 2019   Aantal sportinfrastructuur  
december 2019   Bouwgronden  
december 2019   Consumptie land- en tuinbouwproducten  
december 2019   Culturele tewerkstelling  
december 2019   Cultuur- en vrijetijdsaanbod  
december 2019   Fysische staat van de woning  
december 2019   Leden- en bezoekersaantallen cultuur  
december 2019   Lengte binnenvaartnet  
december 2019   Modale verdeling woon-werkverkeer  
december 2019   Motief verplaatsingen  
december 2019   Nitraatresidu  
december 2019   Overtreders doping  
december 2019   Tewerkstelling sport  
december 2019   Topsportindex  
december 2019   Verplaatsingsgedrag: modale verdeling naar afstand  
december 2019   Wanbetalingen hypothecair krediet  
december 2019   Werkbaar werk  
december 2019   Woningen van ontoereikende kwaliteit  
januari 2020   Contact huisarts  
januari 2020   Contacten en bereikbaarheid Vlaanderen.be en Contactcenter 1700  
januari 2020   Internationale bescherming  
januari 2020   Klassieke ziekenhuisopname  
januari 2020   Luchthavens - passagiers  
januari 2020   VDAB-werkloosheid  
februari 2020   Actief lidmaatschap van verenigingen  
februari 2020   Actief lidmaatschap van verenigingen  
februari 2020   Algemene levenstevredenheid  
februari 2020   Bedrijven die big data analyseren (alle bronnen)  
februari 2020   Bedrijven die eigen big data analyseren uit slimme apparaten of sensoren  
februari 2020   Binnenvaart - tonkilometer  
februari 2020   Cultuurparticipatie  
februari 2020   Deelname georganiseerd sportaanbod  
februari 2020   Downloadsnelheid van vaste internetconnectie bij ondernemingen  
februari 2020   Erkende radiozenders  
februari 2020   Gebruik van ERP-software in bedrijven  
februari 2020   Gebruik van mediatoepassingen  
februari 2020   Gebruik van softwareapplicaties zoals CRM in bedrijven  
februari 2020   Informele zorg  
februari 2020   Mediabezit  
februari 2020   Mediagebruik  
februari 2020   Nieuwsgebruiksprofiel  
februari 2020   Omzet via e-commerce bij ondernemingen  
februari 2020   Ondernemingen met een formeel vastgelegd ICT-veiligheidsbeleid  
februari 2020   Onderwijsbegroting  
februari 2020   Politieke participatie  
februari 2020   Sociale contacten  
februari 2020   Sportparticipatie  
februari 2020   Televisiezenders  
februari 2020   Tevredenheid informatie en communicatie  
februari 2020   Tevredenheid met het beleid  
februari 2020   Tevredenheid met voorzieningen  
februari 2020   Veiligheidsgevoelens en mijdgedrag  
februari 2020   Vertrouwen in de medemens  
februari 2020   Vertrouwen in de overheid  
februari 2020   Vertrouwen in instellingen  
februari 2020   Vertrouwen in media  
februari 2020   Zeehavens - goederentrafiek  
maart 2020   Aantal ontvankelijke eerstelijnsklachten  
maart 2020   Leerlingenkenmerken  
maart 2020   Schoolbevolking hoger onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs  
maart 2020   Schoolse vorderingen  
maart 2020   Steun EU-lidmaatschap  
maart 2020   Studiebewijzen: diploma's hoger onderwijs  
maart 2020   Vroegtijdige schoolverlaters (op basis van administratieve data)  
april 2020   Aandeel steun in inkomen landbouwers  
april 2020   Beschermd patrimonium  
april 2020   Beveiligingsacties op het internet door burgers  
april 2020   Bruto toegevoegde waarde  
april 2020   Digitale vaardigheden bij burgers  
april 2020   Inflatie  
april 2020   Land- en tuinbouwbedrijven  
april 2020   Officiële ontwikkelingshulp (ODA)  
april 2020   Onderwijsinstellingen  
april 2020   Online problemen bij het internetgebruik bij burgers  
april 2020   Opvolging van bedrijfshoofden op land- en tuinbouwbedrijven  
april 2020   Personenwagens - personenkilometer  
april 2020   Productierekening land- en tuinbouwbedrijven  
april 2020   Rente  
april 2020   Voertuigkilometer  
april 2020   Werkgelegenheid  
april 2020   Wisselkoersen  
april 2020   Zorg en ondersteuning voor ouderen  
mei 2020   Bevolking naar onderwijsniveau (scholingsgraad)  
mei 2020   Doodsoorzaken  
mei 2020   Gezonde levensverwachting  
mei 2020   Hulpafhankelijkheid van de partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking  
mei 2020   Nieuwbouwvergunningen  
mei 2020   Renovatievergunningen  
juni 2020   Agrarische handel  
september 2020   Ecologische toestand oppervlaktewater(lichamen)  
januari 2021   Koolstofvoetafdruk  
april 2021   Bevolkingsvooruitzichten  
april 2021   Prognose van de schoolbevolking  
maart 2022   Landgebruik  
maart 2022   Nabijheid van groen  
maart 2022   Ruimtebeslag  
maart 2022   Verharding  
december 2023   Geluidshinder  
niet bekend   Aanwezigheid ingeschreven kleuters in kleuteronderwijs  
niet bekend   Aquacultuur  
niet bekend   Autobussen - personenkilometer  
niet bekend   Bevolking naar socio-economische positie (op basis van administratieve data)  
niet bekend   Bodembedekking (1m en 5m resolutie)  
niet bekend   Eigendomsstatuut  
niet bekend   Gebrek aan woonruimte  
niet bekend   Gemiddelde huurprijs (private woningmarkt)  
niet bekend   Handelspartners  
niet bekend   Imago overheden  
niet bekend   Luchtkwaliteitsindex  
niet bekend   Nutriëntenbalans  
niet bekend   Openbaar bus- en tramvervoer: reizigersritten  
niet bekend   Productie(capaciteit) elektriciteit  
niet bekend   Pupil-teacher ratio  
niet bekend   Recent overstroomde gebieden  
niet bekend   Scores PISA  
niet bekend   ScoresTIMSS, PIRLS  
niet bekend   Starters hoger onderwijs, naar opleidingsniveau moeder  
niet bekend   Woningtypologie  
niet bekend   Woonquote