Publicatieagenda

In overeenstemming met de Europese praktijkcode voor statistieken, maakt Statistiek Vlaanderen vooraf de tijdstippen bekend waarop de updates van de Vlaamse openbare statistieken gepubliceerd worden. U vindt de voorziene publicatiedatum per statistiek in het overzicht hieronder. Dit overzicht wordt wekelijks geactualiseerd. Bij een aantal van de statistieken wordt voorlopig enkel de maand van publicatie vermeld. Van zodra meer informatie beschikbaar is over de eigenlijke publicatiedatum, zal dat verder verfijnd worden tot een specifieke publicatiedag.

In de weken voorafgaand aan de publicatie wordt de publicatiedatum definitief bevestigd. Indien de bevestigde datum alsnog wijzigt, wordt de reden van deze wijziging duidelijk aangegeven. Het kan daarbij enkel gaan om problemen verbonden met het productieproces of met de kwaliteitscontrole.

De updates van de openbare statistieken worden steeds gepubliceerd op de vermelde publicatiedatum om 10u in de voormiddag. 

 

Maand Dag Titel statistiek Datum bevestigd?
Oktober 2019 22 Filezwaarte ja
Oktober 2019 29 Hedonische huurprijsindex  
Oktober 2019 29 Renovatiepremies  
Oktober 2019 30 Personeelsleden Vlaams onderwijs ja
Oktober 2019 30 Aanwezigheid ingeschreven kleuters in kleuteronderwijs  
Oktober 2019 30 Problematische afwezigheden  
Oktober 2019   Aantal gekwalificeerde trainers  
Oktober 2019   Huishoudelijk afval  
Oktober 2019   Zorg en ondersteuning voor jongeren  
November 2019 1 Ledencijfers sportclubs  
November 2019 4 Verloren gezonde levensjaren door fijn stof  
November 2019 5 Aantal ondernemingen  
November 2019 5 Oprichtingen ondernemingen  
November 2019 5 Stopzettingen van ondernemingen  
november 2019 7 Tewerkstelling in de toeristisch-recreatieve sector ja
November 2019 12 Echtscheidingen  
November 2019 12 Huwelijken  
November 2019 12 Nieuwe wettelijke samenwoningen  
November 2019 12 Sociale contacten  
November 2019 12 Stopzetting van wettelijke samenwoningen  
November 2019 22 Oppervlakte natuur met overschrijding kritische last (vermesting en verzuring)  
November 2019   Agrovoedingsketen  
November 2019   Algemene broedvogelindex  
November 2019   Bedrijfseconomische resultaten per sector  
November 2019   Beschikbare woonpercelen  
November 2019   Broeikasgasemissies  
November 2019   Chronische aandoening  
November 2019   Fiscale autonomie - belastingen  
November 2019   Geconsolideerde schuld  
November 2019   Investeringsinspanningen  
November 2019   Landbouwareaal  
November 2019   Leeftijd bedrijfshoofd van landbouwbedrijven  
November 2019   Nitraat in grondwater  
November 2019   Nitraat in oppervlaktewater  
November 2019   Ontvangsten  
November 2019   Personeelsleden universiteiten  
November 2019   Prostaatkanker en borstkanker  
November 2019   Saldo van ontvangsten en uitgaven  
November 2019   School- en studietoelagen  
November 2019   Suikerziekte  
November 2019   Tewerkstelling in Vlaamse land- en tuinbouw  
November 2019   Uitgaven   
November 2019   Veestapel  
November 2019   Vertrouwen in Europese instellingen  
November 2019   Woningvoorraad  
December 2019 2 Psychische klachten  
December 2019 2 Vitaliteit  
December 2019 20 Energieverbruik  
December 2019 20 Hernieuwbare energie  
December 2019 20 Importafhankelijkheid  
December 2019 20 Verwarmingswijze woning  
December 2019   Aantal jeugdwerkinitiatieven  
December 2019   Bedrijfsafval  
December 2019   Bouwgronden  
December 2019   Consumptie land- en tuinbouwproducten  
December 2019   Leden- en bezoekersaantallen cultuur  
December 2019   Lengte binnenvaartnet  
December 2019   Modale verdeling woon-werkverkeer  
December 2019   Motief verplaatsingen  
December 2019   Nitraatresidu  
December 2019   Nutriëntenbalans  
December 2019   Scores PISA  
December 2019   Verplaatsingsgedrag: modale verdeling naar afstand  
December 2019   Werkbaar werk  
Januari 2020 10 VDAB-werkloosheid  
Januari 2020 12 Internationale bescherming  
Januari 2020 15 Contact huisarts  
Januari 2020 15 Klassieke ziekenhuisopname  
Januari 2020   Contacten en bereikbaarheid Vlaanderen.be en Contactcenter 1700  
Januari 2020   Luchthavens - passagiers  
Januari 2020   Vissersvloot  
Januari 2020   Wanbetalingen hypothecair krediet  
Februari 2020 27 Bedrijven die big data analyseren (alle bronnen)  
Februari 2020 27 Bedrijven die eigen big data analyseren uit slimme apparaten of sensoren  
Februari 2020 27 Downloadsnelheid van vaste internetconnectie bij ondernemingen  
Februari 2020 27 Gebruik van ERP-software in bedrijven  
Februari 2020 27 Gebruik van softwareapplicaties zoals CRM in bedrijven  
Februari 2020 27 Omzet via e-commerce bij ondernemingen  
Februari 2020 27 Ondernemingen met een formeel vastgelegd ICT-veiligheidsbeleid  
Februari 2020   Actief lidmaatschap van verenigingen  
Februari 2020   Actief lidmaatschap van verenigingen  
Februari 2020   Algemene levenstevredenheid  
Februari 2020   Binnenvaart - tonkilometer  
Februari 2020   Cultuurparticipatie  
Februari 2020   Deelname georganiseerd sportaanbod  
Februari 2020   Digitale overheid  
Februari 2020   Erkende radiozenders  
Februari 2020   Gebruik van mediatoepassingen  
Februari 2020   Informele zorg  
Februari 2020   Mediabezit  
Februari 2020   Mediagebruik  
Februari 2020   Nieuwsgebruiksprofiel  
Februari 2020   Onderwijsbegroting  
Februari 2020   Politieke participatie  
Februari 2020   Sociale contacten  
Februari 2020   Sportparticipatie  
Februari 2020   Televisiezenders  
Februari 2020   Tevredenheid informatie en communicatie  
Februari 2020   Tevredenheid met het beleid  
Februari 2020   Tevredenheid met voorzieningen  
Februari 2020   Veiligheidsgevoelens en mijdgedrag  
Februari 2020   Vertrouwen in de medemens  
Februari 2020   Vertrouwen in de overheid  
Februari 2020   Vertrouwen in instellingen  
Februari 2020   Vertrouwen in media  
Februari 2020   Zeehavens - goederentrafiek  
Maart 2020 27 Studiebewijzen: diploma's hoger onderwijs  
Maart 2020   Aantal ontvankelijke eerstelijnsklachten  
Maart 2020   Aantal sportclubs  
Maart 2020   Aantal sportinfrastructuur  
Maart 2020   Aanvoer en aanvoerwaarde vissersvloot  
Maart 2020   Leerlingenkenmerken  
Maart 2020   Overtreders doping  
Maart 2020   Schoolbevolking hoger onderwijs,  
Maart 2020   Steun EU-lidmaatschap  
Maart 2020   Topsportindex  
Maart 2020   Vroegtijdige schoolverlaters (op basis van administratieve data)  
April 2020 30 Beveiligingsacties op het internet door burgers  
April 2020 30 Burgers die nooit internet gebruikten  
April 2020 30 Digitale vaardigheden bij burgers  
April 2020 30 Huishoudens met een breedbandconnectie  
April 2020 30 ILO-werkloosheidsgraad  
April 2020 30 Internetgebruik naar gebruiksfrequentie  
April 2020 30 Online problemen bij het internetgebruik bij burgers  
April 2020 30 Onlineaankopen bij burgers voor privégebruik  
April 2020 30 Werkzaamheidsgraad  
April 2020   Aandeel steun in inkomen landbouwers  
April 2020   Beschermd patrimonium  
April 2020   Bosvitaliteitsindex  
April 2020   Bruto toegevoegde waarde  
April 2020   Inflatie  
April 2020   Land- en tuinbouwbedrijven  
April 2020   Officiële ontwikkelingshulp (ODA)  
April 2020   Onderwijsinstellingen  
April 2020   Opvolging van bedrijfshoofden op land- en tuinbouwbedrijven  
April 2020   Personenwagens - personenkilometer  
April 2020   Productierekening land- en tuinbouwbedrijven  
April 2020   Rente  
April 2020   Voertuigkilometer  
April 2020   Werkgelegenheid  
April 2020   Wisselkoersen  
April 2020   Zorg en ondersteuning voor ouderen  
Mei 2020   Bebouwde oppervlakte  
mei 2020   Bevolking naar onderwijsniveau (scholingsgraad)  
Mei 2020   Bevolking naar socio-economische positie (op basis van administratieve data)  
Mei 2020   Doodsoorzaken  
Mei 2020   Gezonde levensverwachting  
Mei 2020   Hulpafhankelijkheid van de partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking  
Mei 2020   Nieuwbouwvergunningen  
Mei 2020   Overheidskredieten voor wetenschap en innovatie  
Mei 2020   Personeel lokale besturen  
Mei 2020   Personeel Vlaamse overheid  
Mei 2020   Productie en verbruik elektriciteit  
Mei 2020   Renovatievergunningen  
Mei 2020   Verkochte woningen  
Mei 2020   Woningen sociale sector  
Mei 2020   Woningprijs  
Juni 2020 3 Levenslang leren (opleidingsdeelname)  
Juni 2020 3 Vroegtijdige schoolverlaters (op basis van EAK-enquête)  
Juni 2020 9 Aspecten van werktijd- en werkplaatsregeling  
Juni 2020 9 Beroepsstatuut  
Juni 2020 9 Bevolking naar socio-economische positie (op basis van EAK-enquête)  
Juni 2020 9 Deeltijdarbeid  
Juni 2020 9 Type contract  
Juni 2020 9 Uren beroepsarbeid per week  
Juni 2020 15 Energiearmoede  
Juni 2020   Aandeel van de bevolking op beroepsleeftijd  
Juni 2020   Bevolking in een huishouden met zeer lage werkintensiteit  
Juni 2020   Bevolking in ernstige materiële deprivatie  
Juni 2020   Bevolking naar herkomst  
Juni 2020   Bevolking onder de armoededrempel  
Juni 2020   Geharmoniseerde competitiviteitsindicator  
Juni 2020   Inkomensongelijkheid: inkomenskwintielverhouding (S80/S20)  
Juni 2020   O&O intensiteit  
Juni 2020   O&O personeel  
Juni 2020   Trein - personenkilometer  
Juni 2020   Uitvoer/invoer van goederen  
Juni 2020   Uitvoerratio  
Juni 2020   Vervangingsinkomens sociale zekerheid  
Juni 2020   Waterverbruik  
Juni 2020   Waterzuiveringsgraad  
Juni 2020   Zorg en ondersteuning voor kinderen - formele opvang  
Juli 2020   Aankomsten door verblijfstoeristen  
Juli 2020   Agrarische handel  
Juli 2020   Arbeidsproductiviteit  
Juli 2020   Bevolking naar burgerlijke staat  
Juli 2020   Bevolking naar leeftijd en geslacht  
Juli 2020   Bevolking naar nationaliteit  
Juli 2020   Bevolking: omvang en groei  
Juli 2020   Bruto binnenlands product per inwoner  
Juli 2020   Evolutie van de productiviteit in de industrie  
Juli 2020   Geboorten  
Juli 2020   Geregistreerde criminaliteit  
Juli 2020   Internationale migratie  
Juli 2020   Interne migratie  
Juli 2020   Investeringsratio  
Juli 2020   Logiesaanbod  
Juli 2020   Oppervlakte effectief natuurbeheer  
Juli 2020   Overnachtingen door verblijfstoeristen  
Juli 2020   Personen met een handicap met persoonsvolgend budget  
Juli 2020   Reële economische groei  
Juli 2020   Sterfte  
Juli 2020   Werkgelegenheidsgraad  
Augustus 2020   Culturele tewerkstelling  
Augustus 2020   Cultuur- en vrijetijdsaanbod  
Augustus 2020   Schoolbevolking basis- en secundair onderwijs  
Augustus 2020   Schoolse vorderingen  
Augustus 2020   Starters hoger onderwijs, naar opleidingsniveau moeder  
Augustus 2020   Studiebewijzen: diploma's secundair onderwijs  
Augustus 2020   Tewerkstelling sport  
Augustus 2020   Verkeersongevallen  
Augustus 2020   Verkeersslachtoffers  
Augustus 2020   Verontreinigde gronden  
Augustus 2020   Werkgelegenheid in de logistieke sector  
September 2020   Aandeel industrie in de bruto toegevoegde waarde en de werkgelegenheid  
September 2020   Beroepsinkomen  
September 2020   Beroepsinkomen  
September 2020   Bevolking in subjectieve armoede  
September 2020   Bladontwikkeling eik en beuk  
September 2020   Consumptie en sparen  
September 2020   Ecologische toestand oppervlaktewater(lichamen)  
September 2020   Export van high-tech goederen  
September 2020   Huishoudinkomen  
September 2020   Huishoudtypes  
September 2020   Inkomen (volgens de nationale rekeningen)  
September 2020   Leerling-leerkracht-ratio  
September 2020   Levensverwachting  
September 2020   Loonkosten  
September 2020   Marktaandelen  
September 2020   Octrooiaanvragen  
September 2020   Persoonlijk inkomen  
September 2020   Posities in het huishouden  
September 2020   Schoolbevolking volwassenenonderwijs  
September 2020   Sociale bijstand  
September 2020   Tewerkstelling in hoogtechnologische sectoren  
September 2020   Uitheemse plantensoorten  
September 2020   Vakantiearmoede  
September 2020   Vruchtbaarheid  
September 2020   Wetenschappelijke publicaties  
Oktober 2020   Diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologische richtingen  
Januari 2021 31 Koolstofvoetafdruk  
April 2021 30 Prognose van de schoolbevolking  
April 2021   Bevolkingsvooruitzichten  
Maart 2022   Landgebruik  
Maart 2022   Nabijheid van groen  
Maart 2022   Ruimtebeslag  
Maart 2022   Verharding  
Juli 2022   Zorg en ondersteuning voor kinderen - alle soorten opvang  
December 2023   Geluidshinder  
Juli 2024   Gezondheidsgerelateerde beperkingen  
Juli 2024   In goede gezondheid  
Juli 2024   Lichamelijke pijn  
Oktober 2024   Onvoldoende beweging en overgewicht  
Oktober 2024   Overmatig alcoholgebruik  
niet bekend   Aquacultuur  
niet bekend   Autobussen - personenkilometer  
niet bekend   Bodembedekking (1m en 5m resolutie)  
niet bekend   Fysische staat van de woning  
Niet bekend   Grondwaterstand  
niet bekend   Houtverkoop  
niet bekend   Houtvoorraad  
niet bekend   Imago overheden  
niet bekend   Jaargemiddelde temperatuur  
niet bekend   Luchtkwaliteitsindex  
niet bekend   Neerslagextremen  
niet bekend   Openbaar bus- en tramvervoer: reizigersritten  
niet bekend   Recent overstroomde gebieden  
niet bekend   Rode lijststatus per groep  
niet bekend   Schoolbevolking deeltijds kunstonderwijs  
niet bekend   Spoorwegen - tonkilometer  
niet bekend   Tijdsbesteding  
niet bekend   TIMSS- en PIRLS-scores  
niet bekend   Verzurende emissies  
niet bekend   Woningen van ontoereikende kwaliteit