Publicatieagenda

In overeenstemming met de Europese praktijkcode voor statistieken, maakt Statistiek Vlaanderen vooraf de tijdstippen bekend waarop de updates van de Vlaamse openbare statistieken gepubliceerd worden. U vindt de voorziene publicatiedatum per statistiek in het overzicht hieronder. Dit overzicht wordt wekelijks geactualiseerd. Bij een aantal van de statistieken wordt voorlopig enkel de maand van publicatie vermeld. Van zodra meer informatie beschikbaar is over de eigenlijke publicatiedatum, zal dat verder verfijnd worden tot een specifieke publicatiedag.

In de weken voorafgaand aan de publicatie wordt de publicatiedatum definitief bevestigd. Indien de bevestigde datum alsnog wijzigt, wordt de reden van deze wijziging duidelijk aangegeven. Het kan daarbij enkel gaan om problemen verbonden met het productieproces of met de kwaliteitscontrole.

De updates van de openbare statistieken worden steeds gepubliceerd op de vermelde publicatiedatum om 10u in de voormiddag. 

 

Maand Dag Titel statistiek Thema Datum bevestigd?
Maart 2020 30 Vroegtijdige schoolverlaters (op basis van administratieve data) Onderwijs en vorming Ja
Maart 2020 31 ILO-werkloosheidsgraad Arbeid Ja
Maart 2020 31 Werkzaamheidsgraad Arbeid Ja
Maart 2020 31 Bruto toegevoegde waarde Economie - algemeen Ja
Maart 2020 31 Werkgelegenheid Economie - algemeen Ja
Maart 2020 31 Inflatie Financiële omgeving Ja
Maart 2020 31 Rente Financiële omgeving Ja
Maart 2020 31 Wisselkoersen Financiële omgeving Ja
Maart 2020   Beschikbare woonpercelen Bouwen en wonen  
Maart 2020   Steun EU-lidmaatschap Relatie overheid-burger  
April 2020 23 Filezwaarte Mobiliteit  
April 2020 27 Onderwijsinstellingen Onderwijs en vorming  
April 2020 30 Beveiligingsacties op het internet door burgers Digitale economie  
April 2020 30 Burgers die nooit internet gebruikten Digitale economie  
April 2020 30 Digitale vaardigheden bij burgers Digitale economie  
April 2020 30 Huishoudens met een breedbandconnectie Digitale economie  
April 2020 30 Internetgebruik naar gebruiksfrequentie Digitale economie  
April 2020 30 Online problemen bij het internetgebruik bij burgers Digitale economie  
April 2020 30 Onlineaankopen bij burgers voor privégebruik Digitale economie  
April 2020 30 Digitale overheid Relatie overheid-burger  
April 2020   Statuut chronische aandoening Gezondheid en welzijn  
April 2020   Bosvitaliteitsindex Milieu en natuur  
April 2020   Erosierisico (nieuw) Milieu en Natuur  
April 2020   Personenwagens - personenkilometer Mobiliteit  
April 2020   Voertuigkilometer Mobiliteit  
April 2020   Contacten en bereikbaarheid Vlaanderen.be en Contactcenter 1700 Relatie overheid-burger  
April 2020   Vertrouwen in Europese instellingen Relatie overheid-burger  
April 2020   Aantal gekwalificeerde trainers Sport  
April 2020   Aantal sportclubs Sport  
April 2020   Aantal sportinfrastructuur Sport  
April 2020   Ledencijfers sportclubs Sport  
April 2020   Overtreders doping Sport  
April 2020   Topsportindex Sport  
April 2020   Contact huisarts Zorg  
April 2020   Klassieke ziekenhuisopname Zorg  
April 2020   Zorg en ondersteuning voor ouderen Zorg  
Mei 2020   Bevolking naar socio-economische positie (op basis van administratieve data) Arbeid  
Mei 2020   Nieuwbouwvergunningen Bouwen en wonen  
Mei 2020   Renovatievergunningen Bouwen en wonen  
Mei 2020   Verkochte woningen Bouwen en wonen  
Mei 2020   Woningen sociale sector Bouwen en wonen  
Mei 2020   Woningprijs Bouwen en wonen  
Mei 2020   Personeel lokale besturen Financiën en bestuur  
Mei 2020   Personeel Vlaamse overheid Financiën en bestuur  
Mei 2020   Doodsoorzaken Gezondheid en welzijn  
Mei 2020   Gezonde levensverwachting Gezondheid en welzijn  
Mei 2020   Sociale contacten Gezondheid en welzijn  
Mei 2020   Ecoscore Vlaams wagenpark (nieuw) Mobiliteit  
Mei 2020   Bevolking naar onderwijsniveau (scholingsgraad) Onderwijs en vorming  
Mei 2020   Hulpafhankelijkheid van de partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Ontwikkelingssamenwerking  
Mei 2020   Bebouwde oppervlakte Ruimte  
Mei 2020   Overheidskredieten voor wetenschap en innovatie Wetenschap en innovatie  
Juni 2020 3 Levenslang leren (opleidingsdeelname) Onderwijs en vorming  
Juni 2020 3 Vroegtijdige schoolverlaters (op basis van EAK-enquête) Onderwijs en vorming  
Juni 2020 9 Aspecten van werktijd- en werkplaatsregeling Arbeid  
Juni 2020 9 Beroepsstatuut Arbeid  
Juni 2020 9 Bevolking naar socio-economische positie (op basis van EAK-enquête) Arbeid  
Juni 2020 9 Deeltijdarbeid Arbeid  
Juni 2020 9 Type contract Arbeid  
Juni 2020 9 Uren beroepsarbeid per week Arbeid  
Juni 2020 15 Energiearmoede Energie  
Juni 2020   Tewerkstelling per sector Arbeid  
Juni 2020   Geharmoniseerde competitiviteitsindicator Buitenlandse handel  
Juni 2020   Uitvoer/invoer van goederen Buitenlandse handel  
Juni 2020   Aandeel van de bevolking op beroepsleeftijd Economie - algemeen  
Juni 2020   Uitvoerratio Economie - algemeen  
Juni 2020   Bevolking in een huishouden met zeer lage werkintensiteit Inkomen en armoede  
Juni 2020   Bevolking in ernstige materiële deprivatie Inkomen en armoede  
Juni 2020   Bevolking onder de armoededrempel Inkomen en armoede  
Juni 2020   Inkomensongelijkheid: inkomenskwintielverhouding (S80/S20) Inkomen en armoede  
Juni 2020   Vervangingsinkomens sociale zekerheid Inkomen en armoede  
Juni 2020   Bevolking naar herkomst Inwoners  
Juni 2020   Agrarische handel Landbouw  
Juni 2020   Waterverbruik Milieu en natuur  
Juni 2020   Waterzuiveringsgraad Milieu en natuur  
Juni 2020   Trein - personenkilometer Mobiliteit  
Juni 2020   O&O intensiteit Wetenschap en innovatie  
Juni 2020   O&O personeel Wetenschap en innovatie  
Juni 2020   Zorg en ondersteuning voor kinderen - formele opvang Zorg  
Juli 2020   Hedonische huurprijsindex Bouwen en wonen  
Juli 2020   Huursubsidies en huurpremies Bouwen en wonen  
Juli 2020   Woningen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard Bouwen en wonen  
Juli 2020   Arbeidsproductiviteit Economie - algemeen  
Juli 2020   Bruto binnenlands product per inwoner Economie - algemeen  
Juli 2020   Investeringsratio Economie - algemeen  
Juli 2020   Reële economische groei Economie - algemeen  
Juli 2020   Werkgelegenheidsgraad Economie - algemeen  
Juli 2020   Geboorten Geboorte en sterfte  
Juli 2020   Sterfte Geboorte en sterfte  
Juli 2020   Bevolking naar burgerlijke staat Inwoners  
Juli 2020   Bevolking naar leeftijd en geslacht Inwoners  
Juli 2020   Bevolking naar nationaliteit Inwoners  
Juli 2020   Bevolking: omvang en groei Inwoners  
Juli 2020   Internationale migratie Migratie  
Juli 2020   Interne migratie Migratie  
Juli 2020   Oppervlakte effectief natuurbeheer Milieu en natuur  
Juli 2020   Aankomsten door verblijfstoeristen Toerisme  
Juli 2020   Logiesaanbod Toerisme  
Juli 2020   Overnachtingen door verblijfstoeristen Toerisme  
Juli 2020   Geregistreerde criminaliteit Veiligheid  
Juli 2020   Aanvoer en aanvoerwaarde vissersvloot Visserij  
Juli 2020   Evolutie van de productiviteit in de industrie Wetenschap en innovatie  
Juli 2020   Minderjarige personen met handicap -  Persoonlijk Assistentiebudget (nieuw) Zorg  
Juli 2020   Minderjarige personen met handicap - multi-functioneel centrum (nieuw) Zorg  
Juli 2020   Personen met een handicap met persoonsvolgend budget Zorg  
Juli 2020   Personen met handicap - hulpmiddelen (nieuw) Zorg  
Juli 2020   Personen met handicap - rechtstreeks toegankelijke hulp (nieuw) Zorg  
Augustus 2020   Culturele tewerkstelling Cultuur en vrije tijd  
Augustus 2020   Cultuur- en vrijetijdsaanbod Cultuur en vrije tijd  
Augustus 2020   Verontreinigde gronden Milieu en natuur  
Augustus 2020   Verkeersongevallen Mobiliteit  
Augustus 2020   Verkeersslachtoffers Mobiliteit  
Augustus 2020   Werkgelegenheid in de logistieke sector Mobiliteit  
Augustus 2020   Schoolbevolking basis- en secundair onderwijs Onderwijs en vorming  
Augustus 2020   Schoolse vorderingen Onderwijs en vorming  
Augustus 2020   Studiebewijzen: diploma's secundair onderwijs Onderwijs en vorming  
Augustus 2020   Tewerkstelling sport Sport  
September 2020   Marktaandelen Buitenlandse handel  
September 2020   Actief lidmaatschap van verenigingen Cultuur en vrije tijd  
September 2020   Cultuurparticipatie Cultuur en vrije tijd  
September 2020   Aandeel industrie in de bruto toegevoegde waarde en de werkgelegenheid Digitale economie  
September 2020   Consumptie en sparen Economie - algemeen  
September 2020   Loonkosten Economie - algemeen  
September 2020   Levensverwachting Geboorte en sterfte  
September 2020   Vruchtbaarheid Geboorte en sterfte  
September 2020   Algemene levenstevredenheid Gezondheid en welzijn  
September 2020   Beroepsinkomen Inkomen en armoede  
September 2020   Beroepsinkomen Inkomen en armoede  
September 2020   Bevolking in subjectieve armoede Inkomen en armoede  
September 2020   Huishoudinkomen Inkomen en armoede  
September 2020   Inkomen (volgens de nationale rekeningen) Inkomen en armoede  
September 2020   Persoonlijk inkomen Inkomen en armoede  
September 2020   Sociale bijstand Inkomen en armoede  
September 2020   Gebruik van mediatoepassingen Media en mediagebruik  
September 2020   Mediabezit Media en mediagebruik  
September 2020   Mediagebruik Media en mediagebruik  
September 2020   Nieuwsgebruiksprofiel Media en mediagebruik  
September 2020   Vertrouwen in media Media en mediagebruik  
September 2020   Bladontwikkeling eik en beuk Milieu en natuur  
September 2020   Ecologische toestand oppervlaktewater(lichamen) Milieu en natuur  
September 2020   Koolstofvoetafdruk Milieu en natuur  
September 2020   Uitheemse plantensoorten Milieu en natuur  
September 2020   Leerling-leerkracht-ratio Onderwijs en vorming  
September 2020   Schoolbevolking volwassenenonderwijs Onderwijs en vorming  
September 2020   Tevredenheid informatie en communicatie Relatie overheid-burger  
September 2020   Tevredenheid met het beleid Relatie overheid-burger  
September 2020   Tevredenheid met voorzieningen Relatie overheid-burger  
September 2020   Vertrouwen in de overheid Relatie overheid-burger  
September 2020   Huishoudtypes Relaties en huishoudens  
September 2020   Posities in het huishouden Relaties en huishoudens  
September 2020   Actief lidmaatschap van verenigingen Sociale samenhang  
September 2020   Politieke participatie Sociale samenhang  
September 2020   Sociale contacten Sociale samenhang  
September 2020   Vertrouwen in de medemens Sociale samenhang  
September 2020   Vertrouwen in instellingen Sociale samenhang  
September 2020   Deelname georganiseerd sportaanbod Sport  
September 2020   Sportparticipatie Sport  
September 2020   Vakantiearmoede Toerisme  
September 2020   Veiligheidsgevoelens en mijdgedrag Veiligheid  
September 2020   Export van high-tech goederen Wetenschap en innovatie  
September 2020   Octrooiaanvragen Wetenschap en innovatie  
September 2020   Tewerkstelling in hoogtechnologische sectoren Wetenschap en innovatie  
September 2020   Wetenschappelijke publicaties Wetenschap en innovatie  
September 2020   Informele zorg Zorg  
Oktober 2020   Personenwagenpark Mobiliteit  
Oktober 2020   Vrachtwagens - tonkilometer Mobiliteit  
Oktober 2020   Personeelsleden Vlaams onderwijs Onderwijs en vorming  
Oktober 2020   Problematische afwezigheden Onderwijs en vorming  
Oktober 2020   Diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologische richtingen Wetenschap en innovatie  
November 2020   Woningvoorraad Bouwen en wonen  
November 2020   Aantal ondernemingen Economie - algemeen  
November 2020   Oprichtingen ondernemingen Economie - algemeen  
November 2020   Stopzettingen van ondernemingen Economie - algemeen  
November 2020   Fiscale autonomie - belastingen Financiën en bestuur  
November 2020   Geconsolideerde schuld Financiën en bestuur  
November 2020   Investeringsinspanningen Financiën en bestuur  
November 2020   Ontvangsten Financiën en bestuur  
November 2020   Saldo van ontvangsten en uitgaven Financiën en bestuur  
November 2020   Uitgaven  Financiën en bestuur  
November 2020   Oppervlakte natuur met overschrijding kritische last (vermesting en verzuring) Milieu en natuur  
November 2020   Verzurende emissies Milieu en natuur  
November 2020   Personeelsleden universiteiten Onderwijs en vorming  
November 2020   School- en studietoelagen Onderwijs en vorming  
November 2020   Starters hoger onderwijs naar opleidingsniveau moeder Onderwijs en vorming  
November 2020   Echtscheidingen Relaties en huishoudens  
November 2020   Huwelijken Relaties en huishoudens  
November 2020   Nieuwe wettelijke samenwoningen Relaties en huishoudens  
November 2020   Stopzetting van wettelijke samenwoningen Relaties en huishoudens  
November 2020   Tewerkstelling in de toeristisch-recreatieve sector Toerisme  
November 2020   Zorg en ondersteuning voor jongeren Zorg  
December 2020   Bouwgronden Bouwen en wonen  
December 2020   Leden- en bezoekersaantallen cultuur Cultuur en vrije tijd  
December 2020   Diabetes Gezondheid en welzijn  
December 2020   Prostaatkanker en borstkanker Gezondheid en welzijn  
December 2020   Land- en tuinbouwbedrijven Landbouw  
December 2020   Landbouwareaal Landbouw  
December 2020   Veestapel Landbouw  
December 2020   Bedrijfsafval Milieu en natuur  
December 2020   Broeikasgasemissies Milieu en natuur  
December 2020   Huishoudelijk afval Milieu en natuur  
December 2020   Jaargemiddelde temperatuur Milieu en natuur  
December 2020   Neerslagextremen Milieu en natuur  
December 2020   Nitraat in grondwater Milieu en natuur  
December 2020   Nitraat in oppervlaktewater Milieu en natuur  
December 2020   Nitraatresidu Milieu en natuur  
December 2020   Nutriëntenbalans Milieu en natuur  
December 2020   Verloren gezonde levensjaren door fijn stof Milieu en natuur  
Januari 2021   VDAB-werkloosheid Arbeid  
Januari 2021   Nieuwe hypothecaire kredieten Bouwen en wonen  
Januari 2021   Wanbetalingen hypothecair krediet Bouwen en wonen  
Januari 2021   Energiegebruik Energie  
Januari 2021   Hernieuwbare energie Energie  
Januari 2021   Importafhankelijkheid Energie  
Januari 2021   Productie en gebruik elektriciteit Energie  
Januari 2021   Aandeel steun in inkomen landbouwers Landbouw  
Januari 2021   Bedrijfseconomische resultaten per sector Landbouw  
Januari 2021   Leeftijd bedrijfshoofd van landbouwbedrijven Landbouw  
Januari 2021   Tewerkstelling in Vlaamse land- en tuinbouw Landbouw  
Januari 2021   Internationale bescherming Migratie  
Januari 2021   Grondwaterstand Milieu en natuur  
Januari 2021   Luchthavens - passagiers Mobiliteit  
Januari 2021   Aanwezigheid ingeschreven kleuters in kleuteronderwijs Onderwijs en vorming  
Februari 2021   Bedrijven die big data analyseren (alle bronnen) Digitale economie  
Februari 2021   Bedrijven die eigen big data analyseren uit slimme apparaten of sensoren Digitale economie  
Februari 2021   Downloadsnelheid van vaste internetconnectie bij ondernemingen Digitale economie  
Februari 2021   Omzet via e-commerce bij ondernemingen Digitale economie  
Februari 2021   Productierekening land- en tuinbouwbedrijven Landbouw  
Februari 2021   Algemene broedvogelindex Milieu en natuur  
Februari 2021   Binnenvaart - tonkilometer Mobiliteit  
Februari 2021   Lengte binnenvaartnet Mobiliteit  
Februari 2021   Luchthavens - vliegbewegingen Mobiliteit  
Februari 2021   Luchthavens - vrachtvervoer Mobiliteit  
Februari 2021   Zeehavens - goederentrafiek Mobiliteit  
Februari 2021   Onderwijsbegroting Onderwijs en vorming  
Februari 2021   Beschermd patrimonium Ruimte  
Februari 2021   Vissersvloot Visserij  
Maart 2021   Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven  Arbeid  
Maart 2021   Erkende radiozenders Media en mediagebruik  
Maart 2021   Televisiezenders Media en mediagebruik  
Maart 2021   Modale verdeling woon-werkverkeer Mobiliteit  
Maart 2021   Motief verplaatsingen Mobiliteit  
Maart 2021   Verplaatsingsgedrag: modale verdeling naar afstand Mobiliteit  
Maart 2021   Woon-schoolverkeer (nieuw) Mobiliteit  
Maart 2021   Leerlingenkenmerken Onderwijs en vorming  
Maart 2021   Schoolbevolking hoger onderwijs Onderwijs en vorming  
Maart 2021   Studiebewijzen: diploma's hoger onderwijs Onderwijs en vorming  
Maart 2021   Aantal ontvankelijke eerstelijnsklachten Relatie overheid-burger  
Maart 2021   Centra Algemeen Welzijnswerk (nieuw) Zorg  
Maart 2021   Tele-onthaal (nieuw) Zorg  
Maart 2021   Zorginspectie (nieuw) Zorg  
April 2021 30 Prognose van de schoolbevolking Onderwijs en vorming  
April 2021   Opvolging van bedrijfshoofden op land- en tuinbouwbedrijven Landbouw  
April 2021   Officiële ontwikkelingshulp (ODA) Ontwikkelingssamenwerking  
April 2021   Bevolkingsvooruitzichten Vooruitzichten  
Juni 2021   Aantal jeugdwerkinitiatieven Cultuur en vrije tijd  
December 2021   Consumptie land- en tuinbouwproducten Landbouw  
Januari 2022   Verwarmingswijze woning Energie  
Februari 2022   Gebruik van ERP-software in bedrijven Digitale economie  
Februari 2022   Gebruik van softwareapplicaties zoals CRM in bedrijven Digitale economie  
Februari 2022   Economische impact toerisme Toerisme  
Maart 2022   Nabijheid van groen Milieu en natuur  
Maart 2022   Landgebruik Ruimte  
Maart 2022   Ruimtebeslag Ruimte  
Maart 2022   Verharding Ruimte  
Juli 2022   Zorg en ondersteuning voor kinderen - alle soorten opvang Zorg  
December 2022   Scores PISA Onderwijs en vorming  
Maart 2023   Houtvoorraad Bosbouw  
December 2023   Werkbaar werk Arbeid  
December 2023   Geluidshinder Milieu en natuur  
Juli 2024   Gezondheidsgerelateerde beperkingen Gezondheid en welzijn  
Juli 2024   In goede gezondheid Gezondheid en welzijn  
Juli 2024   Lichamelijke pijn Gezondheid en welzijn  
September 2024   Rokers Gezondheid en welzijn  
Oktober 2024   Onvoldoende beweging en overgewicht Gezondheid en welzijn  
Oktober 2024   Optimale levensenergie Gezondheid en welzijn  
Oktober 2024   Overmatig alcoholgebruik Gezondheid en welzijn  
Oktober 2024   Psychische stoornissen Gezondheid en welzijn  
Februari 2025   Ondernemingen met een formeel vastgelegd ICT-veiligheidsbeleid Digitale economie  
Niet bekend   Renovatiepremies Bouwen en wonen  
Niet bekend   Doorstroom tussen sociale bescherming en arbeid (nieuw) Arbeid  
Niet bekend   Verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering (nieuw) Arbeid  
Niet bekend   Vlaams zorgkrediet & aanmoedigingspremie (nieuw) Arbeid  
Niet bekend   Oppervlakte bos (nieuw) Bosbouw  
Niet bekend   Middelen aan cultuur (nieuw) Cultuur en vrije tijd  
Niet bekend   Verhouding bio- en niet-biolandbouw per gemeente (nieuw)  Landbouw  
Niet bekend   Broeikasgasproductiviteit (nieuw) Milieu en Natuur  
Niet bekend   Koolstofvoorraad levende biomassa (nieuw) Milieu en Natuur  
Niet bekend   Percentage hitte getroffenen (0-4j. en 65+) (nieuw) Milieu en Natuur  
Niet bekend   Infrastructuur - fietssnelwegen (nieuw) Mobiliteit  
Niet bekend   Logistieke sector - toegevoegde waarde (nieuw) Mobiliteit  
Niet bekend   Toegevoegde waarde luchthavens (nieuw) Mobiliteit  
Niet bekend   Werkgelegenheid luchthavens (nieuw) Mobiliteit  
Niet bekend   Tewerkstelling in de sport (nieuw) Sport  
Niet bekend   Elektronisch toezicht (nieuw) Veiligheid  
Niet bekend   Justitiehuizen (nieuw) Veiligheid  
Niet bekend   Agrovoedingsketen Landbouw  
Niet bekend   Aquacultuur Visserij  
Niet bekend   Tijdsbesteding Arbeid  
Niet bekend   Houtverkoop Bosbouw  
Niet bekend   Eigendomsstatuut Bouwen en wonen  
Niet bekend   Fysische staat van de woning Bouwen en wonen  
Niet bekend   Gebrek aan woonruimte Bouwen en wonen  
Niet bekend   Gemiddelde huurprijs (private woningmarkt) Bouwen en wonen  
Niet bekend   Woningen van ontoereikende kwaliteit Bouwen en wonen  
Niet bekend   Woningtypologie Bouwen en wonen  
Niet bekend   Woonquote Bouwen en wonen  
Niet bekend   Rode lijststatus per groep Milieu en natuur  
Niet bekend   Autobussen - personenkilometer Mobiliteit  
Niet bekend   Openbaar bus- en tramvervoer: reizigersritten Mobiliteit  
Niet bekend   Spoorwegen - tonkilometer Mobiliteit  
Niet bekend   Schoolbevolking deeltijds kunstonderwijs Onderwijs en vorming  
Niet bekend   TIMSS- en PIRLS-scores Onderwijs en vorming  
Niet bekend   Imago overheden Relatie overheid-burger  
Niet bekend   Bodembedekking (1m en 5m resolutie) Ruimte