Publicatieagenda

In overeenstemming met de Europese praktijkcode voor statistieken, maakt Statistiek Vlaanderen vooraf de tijdstippen bekend waarop de updates van de Vlaamse openbare statistieken gepubliceerd zullen worden. U vindt in het overzicht hieronder per statistiek de voorziene publicatiedatum zoals opgenomen in het Vlaams statistisch programma 2019. Voorlopig wordt enkel de maand van publicatie vermeld. In de loop van 2019 zullen deze publicatiedata verder verfijnd worden tot een specifieke publicatiedag. De updates zullen telkens om 10u in de voormiddag gepubliceerd worden.

Bij afwijkingen van de aangekondigde publicatiedatum zal zo snel mogelijk een nieuwe datum van publicatie worden bekend gemaakt, samen met de reden voor de afwijking (problemen in het  productieproces of met de kwaliteitscontrole).

DATUM UPDATE TITEL STATISTIEK
Januari 2019 Contacten en bereikbaarheid Vlaanderen.be en Contactcenter 1700
Filezwaarte
Luchthavens - passagiers
   
Februari 2019
Actief lidmaatschap van verenigingen
Algemene levenstevredenheid
Bevolking naar socio-economische positie (op basis van administratieve data)
Cultuurparticipatie
Deelname georganiseerd sportaanbod
Erkende radiozenders
Gebruik van mediatoepassingen
Informele zorg
Internationale bescherming
Loonkosten
Mediabezit
Mediagebruik
Nieuwsgebruiksprofiel
Politieke participatie
Sociale contacten
Sportparticipatie
Televisiezenders
Tevredenheid informatie en communicatie
Tevredenheid met het beleid
Tevredenheid met voorzieningen
VDAB-werkloosheid
Veiligheidsgevoelens en mijdgedrag
Vertrouwen in de medemens
Vertrouwen in de overheid
Vertrouwen in instellingen
Vertrouwen in instellingen (inclusief EU)
Vertrouwen in media
Zeehavens - goederentrafiek
   
Maart 2019 Inflatie
Landgebruik
Leerlingenkenmerken
Nabijheid van groen
Onderwijsbegroting
Onderwijsinstellingen
Personeelsleden
Rente
Ruimtebeslag
School- en studietoelagen
Schoolbevolking
Schoolse vorderingen
Studiebewijzen: diploma's secundair en hoger onderwijs
Verharding
Vroegtijdige schoolverlaters (op basis van administratieve data)
Wisselkoersen
   
April 2019 Autobussen - personenkilometer
Officiële ontwikkelingshulp (ODA)
Personenwagens - personenkilometer
Voertuigkilometer
   
Mei 2019 Personeel lokale besturen
Personeel Vlaamse overheid
Trein - personenkilometer
   
Juni 2019 Aankomsten door verblijfstoeristen
Aspecten van werktijd- en werkplaatsregeling
Beroepsstatuut
Beschermd patrimonium
Bevolking naar herkomst
Bevolking naar socio-economische positie (op basis van EAK-enquête)
Bruto toegevoegde waarde
Consumptie en sparen
Deeltijdarbeid
Energiearmoede
Geregistreerde criminaliteit
Grondwaterstand
Hulpafhankelijkheid van de partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking
ILO-werkloosheidsgraad
Jaargemiddelde temperatuur
Neerslagextremen
Oppervlakte natuur met overschrijding kritische last (vermesting en verzuring)
Overnachtingen door verblijfstoeristen
Sociale bijstand
Type contract
Uitvoerratio
Uren beroepsarbeid per week
Verloren gezonde levensjaren door fijn stof
Verontreinigde gronden
Vervangingsinkomens sociale zekerheid
Verzurende emissies
Waterverbruik
Waterzuiveringsgraad
Werkgelegenheid
Werkzaamheidsgraad
Zorg en ondersteuning voor kinderen - alle soorten opvang
Zorg en ondersteuning voor kinderen - formele opvang
   
Juli 2019 Bevolking naar burgerlijke staat
Bevolking naar leeftijd en geslacht
Bevolking naar nationaliteit
Bevolking naar onderwijsniveau (scholingsgraad)
Bevolking: omvang en groei
Early leavers form education and training
Export van high-tech goederen
Geboorten en vruchtbaarheid
Geharmoniseerde competitiviteitsindicator
Huishoudtypes
Internationale migratie
Interne migratie
Levenslang leren (opleidingsdeelname)
Marktaandelen
Nieuwbouwvergunningen
Partnerrelaties aangaan
Partnerrelaties beëindigen
Posities in het huishouden
Renovatievergunningen
Sterfte en levensverwachting
Steun EU-lidmaatschap
Tewerkstelling in hoogtechnologische sectoren
Uitvoer/invoer van goederen
Verkeersongevallen
Verkeersslachtoffers
Verkochte woningen
Woningen sociale sector
Woningprijs
   
Augustus 2019 Bedrijven die big data analyseren (alle bronnen)
Bedrijven die eigen big data analyseren uit slimme apparaten of sensoren
Beroepsinkomen
Bevolking in een huishouden met zeer lage werkintensiteit
Bevolking in ernstige materiële deprivatie
Bevolking in subjectieve armoede
Bevolking onder de armoededrempel
Huishoudinkomen
Inkomensongelijkheid: inkomenskwintielverhouding (S80/S20)
Spoorwegen - tonkilometer
Vakantiearmoede
Werkgelegenheid in de logistieke sector
Zorg en ondersteuning van personen met een handicap
   
September 2019 Aandeel industrie in de bruto toegevoegde waarde en de werkgelegenheid
Aandeel van de bevolking op beroepsleeftijd
Arbeidsproductiviteit
Beschikbare woonpercelen
Bruto binnenlands product per inwoner
Burgers die nooit internet gebruikten
Digitale overheid
Diploma's in wiskunde, wetenschappen en technologische richtingen
Downloadsnelheid van vaste internetconnectie bij ondernemingen
Evolutie van de productiviteit in de industrie
Gebruik van ERP-software in bedrijven
Gebruik van softwareapplicaties zoals CRM in bedrijven
Huishoudens met een breedbandconnectie
Inkomen (volgens de nationale rekeningen)
Internetgebruik naar gebruiksfrequentie
Investeringsratio
Mediageletterdheid
O&O intensiteit
O&O personeel
Octrooiaanvragen
Omzet via e-commerce bij ondernemingen
Onlineaankopen bij burgers voor privégebruik
Overheidskredieten voor wetenschap en innovatie
Personenwagenpark
Reële economische groei
Werkbaar werk
Werkgelegenheidsgraad
Wetenschappelijke publicaties
Zorg en ondersteuning voor jongeren
Zorg en ondersteuning voor ouderen
   
Oktober 2019 Aantal ondernemingen
Bebouwde oppervlakte
Chronische aandoening
Hedonische huurprijsindex
Huishoudelijk afval
Logiesaanbod
Oprichtingen ondernemingen
Problematische afwezigheden
Prostaatkanker en borstkanker
Stopzettingen van ondernemingen
Suikerziekte
Tewerkstelling in de toeristisch-recreatieve sector
Vrachtwagens - tonkilometer
   
November 2019 Aanvoer en aanvoerwaarde vissersvloot
Agrarische handel
Agrovoedingsketen
Algemene broedvogelindex
Bedrijfseconomische resultaten per sector
Bladontwikkeling eik en beuk
Bosvitaliteitsindex
Broeikasgasemissies
Fiscale autonomie - belastingen
Geconsolideerde schuld
Hernieuwbare energie
Houtverkoop
Houtvoorraad
Investeringsinspanningen
Land- en tuinbouwbedrijven
Landbouwareaal
Leeftijd bedrijfshoofd van landbouwbedrijven
Nitraat in grondwater
Nitraat in oppervlaktewater
Omzet en toegevoegde waarde landbouw
Ontvangsten
Oppervlakte onder effectief natuurbeheer
Rode lijststatus per groep
Saldo van ontvangsten en uitgaven
Tewerkstelling in Vlaamse land- en tuinbouw
Uitgaven 
Uitheemse plantensoorten
Veestapel
Verwarmingswijze woning
Vissersvloot
   
December 2019 Aantal gekwalificeerde trainers
Aantal jeugdwerkinitiatieven
Aantal ontvankelijke eerstelijnsklachten
Aantal sportclubs
Aantal sportinfrastructuur
Bedrijfsafval
Binnenvaart - tonkilometer
Bouwgronden
Consumptie land- en tuinbouwproducten
Culturele tewerkstelling
Cultuur- en vrijetijdsaanbod
Eigendomsstatuut
Fysische staat van de woning
Gebrek aan woonruimte
Gemiddelde huurprijs (private woningmarkt)
Huursubsidies
Leden- en bezoekersaantallen cultuur
Lengte binnenvaartnet
Modale verdeling woon-werkverkeer
Motief verplaatsingen
Nitraatresidu
Nutriëntenbalans
Overtreders doping
Renovatiepremies
Tewerkstelling sport
Topsportindex
Verplaatsingsgedrag: modale verdeling naar afstand
Wanbetalingen hypothecair krediet
Woningen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard
Woningen van ontoereikende kwaliteit
Woningtypologie
Woningvoorraad
Woonquote
   
Mei 2020 Contact huisarts
Doodsoorzaken
Gezonde levensverwachting
In goede gezondheid
Klassieke ziekenhuisopname
Lichamelijke pijn
Onvoldoende beweging en overgewicht
Overmatig alcoholgebruik
Psychische klachten
Sociale contacten
Vitaliteit
   
September 2020 Beveiligingsacties op het internet door burgers
Ecologische toestand oppervlaktewater(lichamen)
Ondernemingen met een formeel vastgelegd ICT-veiligheidsbeleid
Online problemen bij het internetgebruik bij burgers
   
Januari 2021 Koolstofvoetafdruk
   
April 2021 Bevolkingsvooruitzichten
Prognose van de schoolbevolking