Publicatieagenda

In overeenstemming met de Europese praktijkcode voor statistieken, maakt Statistiek Vlaanderen vooraf de tijdstippen bekend waarop de updates van de Vlaamse openbare statistieken gepubliceerd zullen worden. U vindt in het overzicht hieronder per statistiek de voorziene publicatiedatum zoals opgenomen in het Vlaams statistisch programma 2019 (VSP 2019). Voorlopig wordt enkel de maand van publicatie vermeld. In de loop van 2019 zullen deze publicatiedata verder verfijnd worden tot een specifieke publicatiedag. De updates zullen telkens om 10u in de voormiddag gepubliceerd worden. 

Bij afwijkingen van de aangekondigde publicatiedatum zal zo snel mogelijk een nieuwe datum van publicatie worden bekend gemaakt, samen met de reden voor de afwijking (problemen in het  productieproces of met de kwaliteitscontrole).

 

Titel statistiek Voorziene publicatiedatum
(in vet = bevestigd)
Datum update
vermeld in VSP
Reden afwijking tussen
voorziene publicatiedatum
en datum vermeld in VSP
Aanwezigheid ingeschreven kleuters in kleuteronderwijs 21/03/2019 niet bekend  
Pupil-teacher ratio 21/03/2019 niet bekend  
Scores PISA, TIMSS, PIRLS 21/03/2019 niet bekend  
Starters hoger onderwijs, naar opleidingsniveau moeder 21/03/2019 niet bekend  
Steun EU-lidmaatschap 22/03/2019 juli 2019 Data vroeger beschikbaar dan verwacht
Ledencijfers sportclubs 29/03/2019 februari 2019 Nieuwe data beschikbaar op basis van datawarehouse sport
Schoolbevolking hoger onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs 29/03/2019 maart 2019  
Schoolse vorderingen 29/03/2019 maart 2019  
Studiebewijzen: diploma's hoger onderwijs 29/03/2019 maart 2019  
Onderwijsinstellingen 29/03/2019 maart 2019  
Personeelsleden 29/03/2019 maart 2019  
Onderwijsbegroting 29/03/2019 maart 2019  
School- en studietoelagen 29/03/2019 maart 2019  
Vroegtijdige schoolverlaters (op basis van administratieve data) 29/03/2019 maart 2019  
Digitale vaardigheden bij de mensen die het internet gebruikten in het voorbije kwartaal (DSI): lage, basis en hoge digitale vaardigheden; voor informatie, communicatie, probleemoplossing en software vaardigheden (basis en meer dan basis) 29/03/2019 niet bekend  
Officiële ontwikkelingshulp (ODA) 1/04/2019 april 2019  
Vertrouwen in Europese instellingen 9/04/2019 februari 2019 Data later beschikbaar dan verwacht
Downloadsnelheid van vaste internetconnectie bij ondernemingen 30/04/2019 september 2019  
Omzet via e-commerce bij ondernemingen 30/04/2019 september 2019  
Huishoudens met een breedbandconnectie 14/05/2019 september 2019  
Burgers die nooit internet gebruikten 14/05/2019 september 2019  
Internetgebruik naar gebruiksfrequentie 14/05/2019 september 2019  
Onlineaankopen bij burgers voor privégebruik 14/05/2019 september 2019  
Hulpafhankelijkheid van de partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 30/06/2019 juni 2019  
In goede gezondheid 15/07/2019 mei 2020 Data vroeger beschikbaar dan verwacht
Lichamelijke pijn 15/07/2019 mei 2020 Data vroeger beschikbaar dan verwacht
Beroepsinkomen 15/09/2019 augustus 2019  
Huishoudinkomen 15/09/2019 augustus 2019  
Aandeel van de bevolking op beroepsleeftijd 15/09/2019 september 2019  
Tijdsbesteding 15/09/2019 niet bekend  
Onvoldoende beweging en overgewicht 7/10/2019 mei 2020 Data vroeger beschikbaar dan verwacht
Overmatig alcoholgebruik 7/10/2019 mei 2020 Data vroeger beschikbaar dan verwacht
Sociale contacten 12/11/2019 mei 2020 Data vroeger beschikbaar dan verwacht
Psychische klachten 2/12/2019 mei 2020 Data vroeger beschikbaar dan verwacht
Vitaliteit 2/12/2019 mei 2020 Data vroeger beschikbaar dan verwacht
Werkbaar werk 10/01/2020 september 2019 Data later beschikbaar dan verwacht
Veiligheidsgevoelens en mijdgedrag 1/02/2020 februari 2019 Vraag niet opgenomen in enquête 2018
Gebruik van ERP-software in bedrijven 16/03/2020 september 2019 Vraag niet opgenomen in enquête 2018
Gebruik van softwareapplicaties zoals CRM in bedrijven 16/03/2020 september 2019 Vraag niet opgenomen in enquête 2018
Ondernemingen met een formeel vastgelegd ICT-veiligheidsbeleid 31/03/2021 september 2020 Vraag niet opgenomen in enquête 2018
Online problemen bij het internetgebruik bij burgers 14/05/2021 september 2020 Vraag niet opgenomen in enquête 2018
Beveiligingsacties op het internet door burgers niet bekend september 2020 Vraag niet opgenomen in enquête 2018
Bevolking naar socio-economische positie (op basis van administratieve data) niet bekend februari 2019 Data later beschikbaar dan verwacht
VDAB-werkloosheid niet bekend februari 2019 Publicatiedatum nog te bepalen met entiteit
Erkende radiozenders/televisiezender niet bekend februari 2019 Publicatiedatum nog te bepalen met entiteit
Loonkosten niet bekend februari 2019  
Studiebewijzen: diploma's secundair onderwijs   maart 2019  
Wisselkoersen   maart 2019  
Rente   maart 2019  
Verharding   maart 2019  
Inflatie   maart 2019  
Filezwaarte   maart 2019  
Personenwagens - personenkilometer   april 2019  
Autobussen - personenkilometer   april 2019  
Voertuigkilometer   april 2019  
Trein - personenkilometer   mei 2019  
Personeel Vlaamse overheid   mei 2019  
Bevolking naar socio-economische positie (op basis van EAK-enquête)   juni 2019  
Werkzaamheidsgraad   juni 2019  
ILO-werkloosheidsgraad   juni 2019  
Beroepsstatuut   juni 2019  
Type contract   juni 2019  
Aspecten van werktijd- en werkplaatsregeling   juni 2019  
Deeltijdarbeid/uren beroepsarbeid per week   juni 2019  
Bruto toegevoegde waarde   juni 2019  
Werkgelegenheid   juni 2019  
Uitvoerratio   juni 2019  
Waterzuiveringsgraad   juni 2019  
Grondwaterstand   juni 2019  
Waterverbruik   juni 2019  
Verontreinigde gronden   juni 2019  
Verloren gezonde levensjaren door fijn stof   juni 2019  
Jaargemiddelde temperatuur   juni 2019  
Neerslagextremen   juni 2019  
Oppervlakte natuur met overschrijding kritische last (vermesting en verzuring)   juni 2019  
Energiearmoede   juni 2019  
Bevolking naar herkomst   juni 2019  
Vervangingsinkomens sociale zekerheid   juni 2019  
Sociale bijstand   juni 2019  
Overnachtingen door verblijfstoeristen   juni 2019  
Aankomsten door verblijfstoeristen   juni 2019  
Geregistreerde criminaliteit   juni 2019  
Zorg en ondersteuning voor kinderen - formele opvang   juni 2019  
Beschermd patrimonium   juni 2019  
Consumptie en sparen   juni 2019  
Zorg en ondersteuning voor kinderen - alle soorten opvang   juni 2019  
Verzurende emissies   juni 2019  
Bevolking naar onderwijsniveau (scholingsgraad)   juli 2019  
Early leavers form education and training   juli 2019  
Levenslang leren (opleidingsdeelname)   juli 2019  
Uitvoer/invoer van goederen   juli 2019  
Geharmoniseerde competitiviteitsindicator   juli 2019  
Verkeersongevallen   juli 2019  
Verkeersslachtoffers   juli 2019  
Bevolking: omvang en groei   juli 2019  
Bevolking naar leeftijd en geslacht   juli 2019  
Bevolking naar nationaliteit   juli 2019  
Internationale migratie   juli 2019  
Interne migratie   juli 2019  
Marktaandelen   juli 2019  
Bevolking naar burgerlijke staat   juli 2019  
Geboorten en vruchtbaarheid   juli 2019  
Sterfte en levensverwachting   juli 2019  
Huishoudtypes   juli 2019  
Posities in het huishouden   juli 2019  
Nieuwbouwvergunningen   juli 2019  
Renovatievergunningen   juli 2019  
Verkochte woningen   juli 2019  
Woningprijs   juli 2019  
Woningen sociale sector   juli 2019  
Tewerkstelling in hoogtechnologische sectoren   juli 2019  
Export van high-tech goederen   juli 2019  
Partnerrelaties aangaan   juli 2019  
Partnerrelaties beëindigen   juli 2019  
Inkomensongelijkheid: inkomenskwintielverhouding (S80/S20)   augustus 2019  
Bevolking onder de armoededrempel   augustus 2019  
Bevolking in een huishouden met zeer lage werkintensiteit   augustus 2019  
Bevolking in ernstige materiële deprivatie   augustus 2019  
Bevolking in subjectieve armoede   augustus 2019  
Spoorwegen - tonkilometer   augustus 2019  
Werkgelegenheid in de logistieke sector   augustus 2019  
Vakantiearmoede   augustus 2019  
Bedrijven die big data analyseren (alle bronnen)   augustus 2019  
Bedrijven die eigen big data analyseren uit slimme apparaten of sensoren   augustus 2019  
Zorg en ondersteuning van personen met een handicap   augustus 2019  
Bruto binnenlands product per inwoner   september 2019  
Reële economische groei   september 2019  
Investeringsratio   september 2019  
Arbeidsproductiviteit   september 2019  
Werkgelegenheidsgraad   september 2019  
Evolutie van de productiviteit in de industrie   september 2019  
Inkomen (volgens de nationale rekeningen)   september 2019  
Beschikbare woonpercelen   september 2019  
Zorg en ondersteuning voor ouderen   september 2019  
O&O intensiteit   september 2019  
Overheidskredieten voor wetenschap en innovatie   september 2019  
O&O personeel   september 2019  
Diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologische richtingen   september 2019  
Wetenschappelijke publicaties   september 2019  
Octrooiaanvragen   september 2019  
Aandeel industrie in de bruto toegevoegde waarde en de werkgelegenheid   september 2019  
Digitale overheid   september 2019  
Personenwagenpark   september 2019  
Zorg en ondersteuning voor jongeren   september 2019  
Huishoudelijk afval   oktober 2019  
Logiesaanbod   oktober 2019  
Bebouwde oppervlakte   oktober 2019  
Vrachtwagens - tonkilometer   oktober 2019  
Problematische afwezigheden   oktober 2019  
Hedonische huurprijsindex   oktober 2019  
Tewerkstelling in de toeristisch-recreatieve sector   oktober 2019  
Chronische aandoening   oktober 2019  
Suikerziekte/Prostaat- en borstkanker   oktober 2019  
Aantal ondernemingen   oktober 2019  
Oprichtingen ondernemingen   oktober 2019  
Stopzettingen van ondernemingen   oktober 2019  
Investeringsinspanningen   november 2019  
Saldo van ontvangsten en uitgaven   november 2019  
Geconsolideerde schuld   november 2019  
Ontvangsten   november 2019  
Uitgaven    november 2019  
Vissersvloot   november 2019  
Aanvoer en aanvoerwaarde vissersvloot   november 2019  
Aanvoer en aanvoerwaarde vissersvloot   november 2019  
Landbouwareaal   november 2019  
Veestapel   november 2019  
Land- en tuinbouwbedrijven   november 2019  
Omzet en toegevoegde waarde landbouw   november 2019  
Bedrijfseconomische resultaten per sector   november 2019  
Agrovoedingsketen   november 2019  
Tewerkstelling in Vlaamse land- en tuinbouw   november 2019  
Leeftijd bedrijfshoofd van landbouwbedrijven   november 2019  
Broeikasgasemissies   november 2019  
Bladontwikkeling eik en beuk   november 2019  
Nitraat in oppervlaktewater   november 2019  
Nitraat in grondwater   november 2019  
Algemene broedvogelindex   november 2019  
Oppervlakte onder effectief natuurbeheer   november 2019  
Bosvitaliteitsindex   november 2019  
Uitheemse plantensoorten   november 2019  
Verwarmingswijze woning   november 2019  
Hernieuwbare energie   november 2019  
Fiscale autonomie - belastingen   november 2019  
Agrarische handel   november 2019  
Houtvoorraad   november 2019  
Houtverkoop   november 2019  
Rode lijststatus per groep   november 2019  
Woningtypologie   december 2019  
Eigendomsstatuut   december 2019  
Gebrek aan woonruimte   december 2019  
Woonquote   december 2019  
Woningvoorraad   december 2019  
Bedrijfsafval   december 2019  
Verplaatsingsgedrag: modale verdeling naar afstand   december 2019  
Modale verdeling woon-werkverkeer   december 2019  
Motief verplaatsingen   december 2019  
Lengte binnenvaartnet   december 2019  
Consumptie land- en tuinbouwproducten   december 2019  
Nutriëntenbalans   december 2019  
Nitraatresidu   december 2019  
Huursubsidies   december 2019  
Renovatiepremies   december 2019  
Woningen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard   december 2019  
Wanbetalingen hypothecair krediet   december 2019  
Cultuur- en vrijetijdsaanbod   december 2019  
Aantal jeugdwerkinitiatieven   december 2019  
Leden- en bezoekersaantallen cultuur   december 2019  
Culturele tewerkstelling   december 2019  
Aantal sportclubs   december 2019  
Aantal sportinfrastructuur   december 2019  
Overtreders doping   december 2019  
Topsportindex   december 2019  
Aantal gekwalificeerde trainers   december 2019  
Tewerkstelling sport   december 2019  
Aantal ontvankelijke eerstelijnsklachten   december 2019  
Bouwgronden   december 2019  
Fysische staat van de woning   december 2019  
Woningen van ontoereikende kwaliteit   december 2019  
Gemiddelde huurprijs (private woningmarkt)   december 2019  
Contacten en bereikbaarheid Vlaanderen.be en Contactcenter 1700   januari 2020  
Luchthavens - passagiers   januari 2020  
Internationale bescherming   januari 2020  
Sociale contacten   februari 2020  
Vertrouwen in de medemens   februari 2020  
Algemene levenstevredenheid   februari 2020  
Vertrouwen in instellingen   februari 2020  
Tevredenheid met het beleid   februari 2020  
Tevredenheid met voorzieningen   februari 2020  
Tevredenheid informatie en communicatie   februari 2020  
Vertrouwen in de overheid   februari 2020  
Actief lidmaatschap van verenigingen   februari 2020  
Politieke participatie   februari 2020  
Cultuurparticipatie   februari 2020  
Actief lidmaatschap van verenigingen   februari 2020  
Sportparticipatie   februari 2020  
Deelname georganiseerd sportaanbod   februari 2020  
Informele zorg   februari 2020  
Zeehavens - goederentrafiek   februari 2020  
Binnenvaart - tonkilometer   februari 2020  
Mediabezit   februari 2020  
Mediagebruik   februari 2020  
Gebruik van mediatoepassingen   februari 2020  
Nieuwsgebruiksprofiel   februari 2020  
Vertrouwen in media   februari 2020  
Schoolbevolking basis- en secundair onderwijs   maart 2020  
Leerlingenkenmerken   maart 2020  
Gezonde levensverwachting   mei 2020  
Klassieke ziekenhuisopname   mei 2020  
Contact huisarts   mei 2020  
Doodsoorzaken   mei 2020  
Ecologische toestand oppervlaktewater(lichamen)   september 2020  
Koolstofvoetafdruk   januari 2021  
Prognose van de schoolbevolking   april 2021  
Bevolkingsvooruitzichten   april 2021  
Imago overheden   niet bekend  
Openbaar bus- en tramvervoer: reizigersritten   niet bekend  
Handelspartners   niet bekend  
Inkomensafhankelijkheid subsidies   niet bekend  
Aquacultuur   niet bekend  
Energieverbruik per sector   niet bekend  
Energieverbruiken   niet bekend  
Importafhankelijkheid   niet bekend  
Productie(capaciteit) elektriciteit   niet bekend  
Geluidshinder   niet bekend  
Luchtkwaliteitsindex   niet bekend  
Recent overstroomde gebieden   niet bekend  
Bodembedekking (1m en 5m resolutie)   niet bekend  
Langdurige functionele beperking   niet bekend