Sociale contacten

 • Meerderheid Vlamingen heeft frequent contact met buren, familie en vrienden

  De meerderheid van de Vlamingen geeft aan frequent sociale contacten te hebben. In 2017 zegt 68% van de Vlamingen tussen 18 en 75 jaar minstens wekelijks contact te hebben met buren, 63% met familie en 54% met vrienden of kennissen.

  De frequentie van de contacten met buren ligt in de periode van 2000 tot 2017 telkens het hoogst, de frequentie van de contacten met vrienden of kennissen het laagst.

  Sinds 2000 is er bij 2 van deze 3 vormen van sociaal contact geen duidelijke positieve of negatieve evolutie te zien. De cijfers bij de contacten met buren schommelen telkens rond de 70%. De contacten met familie liggen telkens iets boven de 60%. Bij de contacten met vrienden of kennissen is er wel sprake van een evolutie: tussen 2005 en 2017 is het aandeel personen met minstens wekelijks contact beperkt gedaald.

 • Ouderen hebben vaker contact met buren, jongeren vaker met vrienden

  Vrouwen hebben vaker frequent contact met familie dan mannen. Mannen hebben dan weer vaker contact met vrienden of kennissen. 

  Naar leeftijd is het zo dat jongeren vaker contact hebben met vrienden of kennissen dan ouderen. Daartegenover staat dat ouderen vaker contact hebben met hun buren. 

  Wie inwoont bij de ouders heeft frequenter contact met vrienden of kennissen dan de andere huishoudgroepen, maar minder met buren. De verschillen tussen de andere huishoudgroepen blijven eerder beperkt. Enkel bij de contacten met vrienden of kennissen valt op dat niet alleen de personen die inwonen bij de ouders vaker contact hebben hiermee, maar ook de personen die alleen wonen. De alleenstaande ouders hebben het minst contact met vrienden.  

  De verschillen naar onderwijsniveau blijven vrij beperkt. Wel is het zo dat hooggeschoolden iets vaker contact hebben met familie en met vrienden dan laag- of middengeschoolden.

 • Stedelingen hebben meer contact met vrienden, minder met familie

  Bij de contacten met buren zijn er geen duidelijke regionale verschillen. Bij de contacten met familie en vrienden zijn er wel beperkte verschillen. Personen uit de stedelijke rand hebben het vaakst contact met familie, personen uit de groot- en centrumsteden het minst. Daartegenover staat dat personen uit de stedelijke rand het minst vaak contact hebben met vrienden en personen uit de grootsteden het vaakst.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SCV-survey

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

februari 2019

Meer cijfers

Contact