Metadata demografie

Structuur van de bevolking

Bron

Bron: Rijksregister

Producent en Verspreiding: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek

Verwerking: Statistiek Vlaanderen

Update-frequentie

Jaarlijks

Definities

 • De cijfers beschrijven de bevolking de jure op 1 januari van een observatiejaar.
 • Een 0-jarige op 1 januari van een observatiejaar is iemand die geboren is in de loop van het jaar daarvoor.
 • De dimensie “nationaliteit” maakt een onderscheid tussen 1. de Belgische nationaliteit, 2. de groep vreemde nationaliteit en 3. een restcategorie (onbekend). De restcategorie groepeert personen met een “andere nationaliteit” o.m. vluchtelingen, vaderlandlozen en personen waarvan de nationaliteit nog niet definitief is bewezen, plus de personen waarvan de nationaliteit niet kan worden achterhaald bij gebrek aan gegevens of omwille van onvolledige of tegenstrijdige informatie.
 • Afhankelijkheidsratio: de verhouding tussen de bevolking buiten beroepsactieve leeftijd en de bevolking op beroepsactieve leeftijd [ = bevolking 0-19 jaar en 65 jaar en ouder / bevolking 20-64 jaar].
 • Grijze druk: de verhouding tussen de leeftijdsgroep van ouderen (vergrijsde bevolking) en de bevolking op beroepsactieve leeftijd [ = bevolking 65 jaar en ouder / bevolking 20-64 jaar ].
 • Groene druk: de verhouding tussen de jeugdige bevolking en de bevolking op beroepsactieve leeftijd [ =bevolking  0-19 jaar / bevolking 20-64 jaar].
 • Ontgroening: aandeel van de jeugdige bevolking in de totale bevolking [ = bevolking  0-19 jaar / totale bevolking]. Het concept 'ontgroening' duidt dan aan dat dit aandeel jaar na jaar afneemt.
 • Vergrijzing: aandeel van de oudere bevolking in de totale bevolking [ = bevolking 65 jaar en ouder / totale bevolking]. Het concept ‘vergrijzing’ duidt dan aan dat dit aandeel jaar na jaar toeneemt.
 • Verzilvering: toenemend aandeel oudste ouderen binnen het segment van de oudere bevolking [ = bevolking 80 jaar en ouder / bevolking  65 jaar en ouder].
 • Familiale zorgindex: [ = bevolking 80  jaar en ouder / bevolking 50-59 jaar].
 • Doorstromingscoëfficiënt: Verhouding van de potentiële in- en uitstroom op de arbeidsmarkt afgaand op de verhouding tussen de jonge en oude leeftijdscategorieën op de arbeidsmarkt. Als de coëfficiënt groter is dan 1 wil dit zeggen dat de leeftijdsklassen die de arbeidsmarkt zullen verlaten meer dan volledig vervangen worden door jonge instromers. Omgekeerd duidt een coëfficiënt lager dan 1 erop dat de bevolkingsstructuur de vervanging van uittreders niet volledig zal kunnen opvangen door jonge intreders. Een coëfficiënt gelijk aan 1 duidt aan dat de potentiële intreders en uittreders elkaar in evenwicht houden [ = bevolking 10-24 jaar / bevolking 50-64 jaar].
 • Veroudering arbeidsleeftijd:  [ = bevolking 40-64 jaar / bevolking 15-39 jaar].

  Opmerkingen bij de kwaliteit

 • Het gaat om de volledige bevolking “de jure”. Dit is de bevolking zoals geregistreerd in de registers van de burgerlijke stand van de gemeenten. Het is de som van het bevolkingsregister (Belgen woonachtig in een Belgische gemeente + vreemdelingen met permanente verblijfsvergunning), het vreemdelingenregister (vreemdelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning), het register van ambtenaren van de Europese Unie en het register van geprivilegieerde vreemdelingen van de NATO of van SHAPE.
 • Asielzoekers die ingeschreven zijn in het wachtregister horen NIET bij de bevolking “de jure” en zijn dus niet meegeteld in deze cijfers. Worden eveneens niet meegeteld in de bevolking: Belgen in het buitenland (ingeschreven in de consulaire registers van de diplomatieke zendingen en consulaire posten in het buitenland) en ambassadepersoneel en gevolg want zij zijn vrijgesteld.
 • De bevolking de jure kan bijgevolg verschillen van de bevolking de facto. Dit is de feitelijke bevolking, waartoe zowel personen ingeschreven in het wachtregister als ook niet bij de gemeente aangegeven personen inbegrepen zijn.

Contactpersoon

Edith Lodewijckx, tel 02/553.41.78, edith.lodewijckx@kb.vlaanderen.be

Patrick Lusyne, tel 02/277.65.50, Patrick.Lusyne@economie.fgov.be