Verzurende emissies

 • Verzurende emissie aanzienlijk gedaald

  Tussen 2000 en 2014 daalde de potentieel verzurende emissie met 67%. Het gaat om de som van 3 emissietypes: zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3). De daling van de potentieel verzurende emissie is voor een groot deel te danken aan een aanzienlijke daling van de SO2-emissie (-88%). De NH3- en NOx-emissies daalden in deze periode allebei met 52%. 

 • Landbouw belangrijkste bron van verzurende emissie

  De landbouw is veruit de belangrijkste bron van potentieel verzurende emissie (45% in 2014), gevolgd door transport (23%) en industrie (17%).
  De NH3-emissie leverde in 2014 de grootste bijdrage (44%) aan de totale verzurende emissie. Deze is voor het overgrote deel (94%) toe te schrijven aan de landbouw. De NH3-emissie daalde wel tussen 2000 en 2014, met 22%. Dit gebeurde door de afbouw van de veestapel, de lagere stikstofinhoud van het veevoeder, de emissiearme aanwending van dierlijke mest op akkers en weiden, de bouw van emissiearme stallen en de toenemende mestverwerking. Sedert 2005 is het verloop van deze emissie vlak omdat de licht stijgende veestapel, de mestverwerking en de uitbreiding van emissiearme stallen elkaar in evenwicht hielden.
  De NOx-emissie leverde de tweede grootste bijdrage (40%) tot de totale verzurende emissie in 2014. De transportsector is voor meer dan de helft van deze emissie verantwoordelijk (55% in 2014). Het grote aandeel dieselwagens in het personenwagenpark heeft een negatieve invloed op de NOx-emissie. Dieselwagens stoten meer NOx uit dan benzinewagens. 
  In 1990 had de SO2-emissie nog het grootste aandeel (43%) in de totale verzurende emissie. In 2014 was dit gedaald tot 16%, de kleinste bijdrage. De grootste daling deed zich voor tussen 1990 en 2010, en was in belangrijke mate te danken aan opeenvolgende EU-richtlijnen over de beperking van het zwavelgehalte in brandstoffen. Na 2011 stagneerde de SO2-emissie. De sectoren industrie en energie zijn de voornaamste SO2-emissiebronnen (met een respectievelijk aandeel van 52% en 30%). 

Bronnen

 

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Milieurapport (MIRA), Verzurende emissie

 

Definities

Potentieel verzurende emissie: som van de emissies van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx, uitgedrukt als NO2) en ammoniak (NH3). Die som wordt uitgedrukt in zuurequivalenten (Zeq), waarbij het zuurvormende vermogen van elke stof in rekening wordt gebracht. De term ‘potentieel’ verzurende emissie wordt gebruikt omdat de actuele verzuring ook sterk afhangt van de processen die zich afspelen op het traject tussen emissie en depositie en van de diverse processen in de bodem en het (oppervlakte)water.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

september 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies